Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Pedodonti

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı 1993-1994 yılında iki araştırma görevlisi ile çocuk hasta tedavisine başlamıştır. 2005 yılında Pedodonti Anabilim Dalında Doktora Programı açılmıştır. Bölümümüzün akademik kadrosu 4 Doçent, 4 yardımcı doçent, 1 uzman, 5 doktora öğrencisi, 3 uzmanlık öğrencisinden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Pedodonti (Çocuk Diş Hekimi) alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Beş yıllık Diş Hekimliği fakültelerinin mezunları Doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Pedodonti Doktora programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi
içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 68 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programı Pedodonti özel alanında eğitim sağlar. Program Pedodonti alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem klinik hem de laboratuvar çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler. Ayrıca farklı devlet kurumları ve özel muayenehanelerde çalışma imkanları bulabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Alp Erdin KOYUTÜRK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-2784

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda 15 ünit, bu alanda kullanılan materyaller ve cihazlar bulunmaktadır. Bu alandaki öğrenciler Üniversitemiz ve Fakültemizdeki araştırma laboratuvarlarından multidisipliner bir anlayışla rutin olarak faydalanmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Çocuk ve genç erişkinlerde davranış yönlendirme tekniklerini uygulayarak tüm dental tedavileri yüksek kalitede uygulayabilecek bilgiye sahip olmalı
 2. Çoculara yönelik koruyucu uygulamaları, tüm tedavileri gerçekleştirebilme ve acil durumlara (travmatik dental yaralanmalar, bukkal selülit gibi) müdahale edebilme
 3. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
 4. Çocuk ve genç erişkinlerde tüm dental tedavileri yüksek kalitede uygulayabilmeli
 5. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, sempozyum, kongre ve toplantılara katılır ve mesleki bilgilerini sürekli günceller.
 6. Çocuklarda tüm dental hizmetleri sunabilme ve hastane diş hekimliği hizmetini yürütebilme
 7. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek, bu kazanımları en doğru şekilde hastalara uygulayabilmeli

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Çocuk ve genç erişkinlerde davranış yönlendirme tekniklerini uygulayarak tüm dental tedavileri yüksek kalitede uygulayabilecek bilgiye sahip olmalı
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Çoculara yönelik koruyucu uygulamaları, tüm tedavileri gerçekleştirebilme ve acil durumlara (travmatik dental yaralanmalar, bukkal selülit gibi) müdahale edebilme
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Çocuk ve genç erişkinlerde tüm dental tedavileri yüksek kalitede uygulayabilmeli
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, sempozyum, kongre ve toplantılara katılır ve mesleki bilgilerini sürekli günceller.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Çocuklarda tüm dental hizmetleri sunabilme ve hastane diş hekimliği hizmetini yürütebilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
PED703Çocuk Hastalarda Anamnez, Klinik ve Radyolojik İnceleme 927001 1 6 0 0.0 4.0
PED707Pedodontide Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları 927001 1 6 0 0.0 4.0
PED713Süt ve Genç Daimi Dişlerin Endodontik Tedavi Prensipleri 927001 2 6 0 0.0 5.0
PED733Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 6.0 3.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 18 0 6.0 16.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
PED712Süt ve Sürekli Dişlerde Travma Sonucu Oluşan Diş ve Destek Doku Yaralanmaları 927001 2 2 0 0.0 3.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 6 6 0 0.0 3.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PED701 Dişlerin, Çenelerin Embriyolojik ve Fizyolojik Gelişimi 927001 2 0 0 5.5
PED702 Diş Sürmesi ve Rezorbsiyonun Biyolojik Mekanizmaları 927001 2 0 0 6.0
PED704 Süt Dişlerin Morfolojik ve Histolojik Özellikleri ve Sürekli Dişlerden Farklılıkları-Diş Gelişim Anomalileri 927001 3 0 0 6.0
PED705 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Yönlendirme Teknikleri 927001 2 0 0 5.5
PED706 Çürük Etiyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Çürük Teorileri 927001 3 0 0 0.0
PED708 Çocuklarda Periodontal Hastalıklar 927001 2 0 0 5.5
PED709 Çocuk Hastalar İçin Basit Cerrahi İşlemler 927001 2 0 0 6.0
PED710 Çocuklarda Beslenme ve Çürükle İlişkisi ve Diyet Analizleri-Çürük Önleyici Gıdalar ve Tatlandırıcılar 927001 3 0 0 6.0
PED711 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri ve Kullanılan Restoratif Materyaller 927001 1 6 0 5.5
PED714 Yer Tutucu ve Uygulamaları 927001 1 6 0 6.0
PED715 Çocukluk Dönemi Hastalıkları, Sistemik Hastalıklar ve Ağız İçi Bulgular 927001 2 0 0 6.0
PED716 Çocuk Hastalarda İlaç Tedavisi 927001 2 0 0 6.0
PED717 Çocuk Hastalarda Genel Anestezi, Sedasyon ve Uygulamaları 927001 2 2 0 6.0
PED718 Engelli Çocuklarda Tedavi Prensipleri 927001 2 2 0 5.5
PED720 Pedodontide Kullanılan Restoratif Materyaller ( Amalgam,Cam İyonomer Simanlar, Kompomerler) 927001 4 0 0 0.0
PED721 Çocuklarda Periodontal Açıdan Ağız Sağlığının Sürdürülmesi 927001 4 0 0 5.5
PED722 Pedodonti ve Etik 927001 4 0 0 5.5
PED723 Pedodontide Okluzal Rehberlik 927001 4 0 0 5.5
PED724 Çocuklarda Estetik Diş Hekimliği 927001 4 0 0 6.0
PED725 Çocuk Hastada Teşhis Metodları 927001 4 0 0 6.0
PED726 Çocuk Hastada Adezyon ve Restoratif Tedaviler 927001 4 0 0 6.0
PED727 Süt ve Karma Dentisyonda Oklüzyon Tedavileri ve Protetik Yaklaşım 927001 4 0 0 6.0
PED729 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ve Epidemiyolojik Çalışma Kuralları 927001 4 0 0 6.0
PED730 Çocuklarda Art Tekniği 927001 4 0 0 6.0
PED731 Pedodontide Profilaksi 927001 4 0 0 6.0
PED732 Pedodontide Laboratuvar Tekniği 927001 4 0 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
PED701 Dişlerin, Çenelerin Embriyolojik ve Fizyolojik Gelişimi 927001 2 0 0 0.0
PED702 Diş Sürmesi ve Rezorbsiyonun Biyolojik Mekanizmaları 927001 2 0 0 0.0
PED704 Süt Dişlerin Morfolojik ve Histolojik Özellikleri ve Sürekli Dişlerden Farklılıkları-Diş Gelişim Anomalileri 927001 3 0 0 0.0
PED705 Çocuk Hastada Psikolojik Gelişim ve Davranış Yönlendirme Teknikleri 927001 2 0 0 0.0
PED706 Çürük Etiyolojisi, Mikrobiyolojisi ve Çürük Teorileri 927001 3 0 0 0.0
PED708 Çocuklarda Periodontal Hastalıklar 927001 2 0 0 0.0
PED709 Çocuk Hastalar İçin Basit Cerrahi İşlemler 927001 2 0 0 0.0
PED710 Çocuklarda Beslenme ve Çürükle İlişkisi ve Diyet Analizleri-Çürük Önleyici Gıdalar ve Tatlandırıcılar 927001 3 0 0 0.0
PED711 Pedodontide İleri Restorasyon Teknikleri ve Kullanılan Restoratif Materyaller 927001 1 6 0 6.0
PED714 Yer Tutucu ve Uygulamaları 927001 1 6 0 0.0
PED715 Çocukluk Dönemi Hastalıkları, Sistemik Hastalıklar ve Ağız İçi Bulgular 927001 2 0 0 0.0
PED716 Çocuk Hastalarda İlaç Tedavisi 927001 2 0 0 0.0
PED717 Çocuk Hastalarda Genel Anestezi, Sedasyon ve Uygulamaları 927001 2 2 0 0.0
PED718 Engelli Çocuklarda Tedavi Prensipleri 927001 2 2 0 0.0
PED720 Pedodontide Kullanılan Restoratif Materyaller ( Amalgam,Cam İyonomer Simanlar, Kompomerler) 927001 4 0 0 0.0
PED721 Çocuklarda Periodontal Açıdan Ağız Sağlığının Sürdürülmesi 927001 4 0 0 0.0
PED722 Pedodonti ve Etik 927001 4 0 0 0.0
PED723 Pedodontide Okluzal Rehberlik 927001 4 0 0 0.0
PED724 Çocuklarda Estetik Diş Hekimliği 927001 4 0 0 0.0
PED725 Çocuk Hastada Teşhis Metodları 927001 4 0 0 0.0
PED726 Çocuk Hastada Adezyon ve Restoratif Tedaviler 927001 4 0 0 0.0
PED727 Süt ve Karma Dentisyonda Oklüzyon Tedavileri ve Protetik Yaklaşım 927001 4 0 0 0.0
PED729 Pedodontik Hastada Diş Çürükleri Epidemiyolojisi ve Epidemiyolojik Çalışma Kuralları 927001 4 0 0 0.0
PED730 Çocuklarda Art Tekniği 927001 4 0 0 0.0
PED731 Pedodontide Profilaksi 927001 4 0 0 0.0
PED732 Pedodontide Laboratuvar Tekniği 927001 4 0 0 0.0