Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Anatomisi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2006 yılından itibaren faaliyete geçmiş ve 2008 yılında ilk doktora öğrencisi bu programdan mezun olmuştur.

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim dalımız doktora programına Veteriner Hekim ve Anatomi Yüksek Lisans mezunları başvurabilirler.
Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
(http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilme.
2. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilme.
3. Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilme.
4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
5. Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilme.
6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayabilme ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
7. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
8. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşabilme.
9. Alanı ile ilgili her türlü veriyi (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derleyebilme ve amaca yönelik olarak değerlendirebilme.
10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

Program Profili

Veteriner Anatomi Uzmanı ve Bilim Doktoru, Veteriner Anatomi alanında ihtiyaç duyacağı temel bilgi birikimine sahip olabilme, hayvan türlerini iyi tanıyabilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bununla sonucunda, öğrenci bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Enstitüleri
Üniversiteler
Kamu Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri:
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Doktora Notlandırma Sistemi
Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu 75 dir.

Puan Not Katsayı
95-100 AA 4.00
90-94 AB 3.50
85-89 BB 3.00
80-84 BC 2.50
75-79 CC 2.00
G
G notu: kredisiz dersler içindir.
E : Çalışması eksik.
F1 : Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok.
F2 : Sınavlara girmedi.
F3 : Yarıyıl sınavlarına girdi, başarısız.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Murat KABAK Anabilim Dalı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı SAMSUN tel: 0362 312 19 19 /2806 e-mail: mkabak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim dalı eğitim ve araştırma olanakları: Öğrenci uygulama ve diseksiyon salonu (60 m2) Araştırma Laboratuarı (32 m2 ) Kadavra hazırlama ve saklama salonu (34 m2) Soğuk hava deposu (7 m2) Kemik maserasyon ve saklama odası (10 m2) Laboratuar olanakları Mikrometrik okülerli Olympus SZ-61 TRC stereo-mikroskop Olympus C-5060 dijital kamera ve mikroskop adaptörü Bilgisayar (1 adet) Anatomik diseksiyon setleri Maserasyon kazanı 1 m3

Program Çıktıları

 1. Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
 2. Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
 3. Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
 4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
 5. Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
 6. Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
 7. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
 8. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.
 9. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Anatomi biliminde uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur.
 • Anatomi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilir.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Anatomi alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve bilgilerini günceller
 • Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Anatomi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Anatomi alanına yenilik getiren, bir düşünce, yöntem veya uygulamayı bağımsız bir şekilde farklı konulara uyarlayabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve Anatomi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VAN702 Anatomi Terimleri 2 0 0 2.0 6.0
VAN703 Hareket Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN704 Solunum Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN705 Sindirim Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN706 Üriner Sistem 2 0 0 2.0 6.0
VAN707 Genital Sistem 3 0 0 3.0 6.0
VAN708 Kalp ve Kan Dolaşımı 3 0 0 3.0 6.0
VAN709 Lenf Dolaşımı 2 0 0 2.0 6.0
VAN710 Merkezi Sinir Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN711 Periferik Sinir Sitemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN712 Otonom Sinir Sistemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN713 Duyu Organları 3 0 0 3.0 6.0
VAN714 Meme Anatomisi 2 0 0 2.0 6.0
VAN715 Ayak ve Tırnak Anatomisi 2 0 0 2.0 6.0
VAN716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN717 Göğüsün Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN718 Karın ve Pelvisin Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN719 Ön ve Arka Bacağın Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN720 Endokrin Sistem 2 0 0 2.0 6.0
VAN721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN722 Diseksiyon Teknikleri 2 0 0 2.0 6.0
VAN723 Kadavra Hazırlama Teknikleri 2 0 0 2.0 5.9
VAN724 Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 0 0 3.0 6.0
VAN725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı 2 0 0 2.0 6.0
VAN726 Veteriner Anatomide Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı 2 0 0 2.0 5.9
VAN728 Carnivora Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN729 Equidae Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN730 Ruminantia Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN731 Kanatlı Hayvanların Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VAN702 Anatomi Terimleri 2 0 0 2.0 6.0
VAN703 Hareket Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN704 Solunum Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN705 Sindirim Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN706 Üriner Sistem 2 0 0 2.0 6.0
VAN707 Genital Sistem 3 0 0 3.0 6.0
VAN708 Kalp ve Kan Dolaşımı 3 0 0 3.0 6.0
VAN709 Lenf Dolaşımı 2 0 0 2.0 6.0
VAN710 Merkezi Sinir Sistemi 3 0 0 3.0 6.0
VAN711 Periferik Sinir Sitemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN712 Otonom Sinir Sistemi 2 0 0 2.0 6.0
VAN713 Duyu Organları 3 0 0 3.0 6.0
VAN714 Meme Anatomisi 2 0 0 2.0 6.0
VAN715 Ayak ve Tırnak Anatomisi 2 0 0 2.0 6.0
VAN716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN717 Göğüsün Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN718 Karın ve Pelvisin Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN719 Ön ve Arka Bacağın Topoğrafik Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN720 Endokrin Sistem 2 0 0 2.0 6.0
VAN721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 3 2 0 4.0 6.0
VAN722 Diseksiyon Teknikleri 2 0 0 2.0 6.0
VAN723 Kadavra Hazırlama Teknikleri 2 0 0 2.0 5.9
VAN724 Kanatlı Hayvan Anatomisi 3 0 0 3.0 6.0
VAN725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı 2 0 0 2.0 6.0
VAN726 Veteriner Anatomide Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı 2 0 0 2.0 6.0
VAN728 Carnivora Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN729 Equidae Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN730 Ruminantia Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN731 Kanatlı Hayvanların Diseksiyonu 3 2 0 4.0 6.0
VAN732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0