Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Besin Hijyeni Ve Teknolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs ÜniversitesiVeteriner Fakültesi ’nin yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 2003 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi mezunları Doktora programına başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Besin Hijyeni ve Teknolojisi doktora programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik (70 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2.Doktora yeterlilik aşamasını başarı ile geçebilmiş olmak, 3. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Doktora programı besin hijyeni ve teknolojisi özel alanlarında eğitim sağlar. Program Besin Hjyeni ve Teknolojisi alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içerir. Anabilim Dalımızda hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal, toksikolojik ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik öğrenci eğitimi ve özgün çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, resmi veya özel laboratuarlar, resmi veya özel kesimhaneler, et, süt ve kanatlı sektöründe istihdam edilebildikleri gibi, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ALİŞARLI Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı T Kurupelit-Samsun Telefon: 0 362 312 19 19-2800

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda rutin mikrobiyoloji laboratuvarı,kimyala laboratuvarı ve moleküler mikrobiyoloji laboratuvarıbulunmaktadır. Anabilim dalımızdaki laboratuvarlarda rutin hayvansal gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal, toksikolojik ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesine yönelik öğrenci eğitimi ve özgün çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte PCR laboratuarında mikroorganizmaların özel gen bölgelerinin saptanması ve et ve et ürünlerinde tür ayrımı çalışmaları yapılmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
 2. Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
 3. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
 4. Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
 5. Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
 6. Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
 7. Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
 8. Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
VBH715Ensturumental Analizler 927001 3 0 0 0.0 3.0
VBH753Süt Bilimi 927001 3 0 0 0.0 3.0
VBH755Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
Toplam 9 0 0 0.0 9.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0 0.0
VBH702Gıda Kimyası-II 927001 3 0 0 0.0 3.0
VBH704Gıda Mikrobiyolojisi II 927001 3 0 0 0.0 3.0
VBH754Et Bilimi 927001 3 0 0 6.0 3.0
Toplam 13 4 0 6.0 9.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VBH705 Süt Hijyeni 927001 3 0 0 0.0
VBH706 Gıda Muhafazası 927001 3 0 0 0.0
VBH707 Et Hijyeni 927001 2 2 0 0.0
VBH708 Gıda Güvenliği ve Kalite Konrolü 927001 3 0 0 0.0
VBH709 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 927001 3 0 0 0.0
VBH710 Veteriner Halk Sağlığı 927001 3 0 0 0.0
VBH712 Süt Ürünleri ve Muayene Metotları 927001 2 2 0 0.0
VBH713 Kanatlı Eti,Yumurta ve Bal Muayene Metotları 927001 2 2 0 0.0
VBH714 Et ve Et Ürünlerinde Tür Ayırımı 927001 2 2 0 0.0
VBH716 Su Hijyeni ve Muayene Metotları 927001 2 2 0 0.0
VBH717 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927001 3 0 0 0.0
VBH718 Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları 927001 3 0 0 0.0
VBH719 Gıda Mikolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH720 Gıda Sanitasyonu 927001 3 0 0 0.0
VBH721 Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH722 Gıda Mevzuatı 927001 3 0 0 0.0
VBH723 Gıda Kontimnantları 927001 3 0 0 0.0
VBH724 Et Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 3.0
VBH725 Gıda Katkı Maddeleri 927001 3 0 0 0.0
VBH726 Gıda Ambalajları 927001 3 0 0 0.0
VBH727 Gıda Biyoteknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH728 Gıda Enzimolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH729 Gıda Analizlerinde İmmunolojik Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
VBH730 Mezbaha Yan Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH731 Gıda Sanayi Atıkları ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
VBH732 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH733 İçme Sütü Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH734 Peynir Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH735 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH736 Tereyağı Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH737 Dondurma Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH738 Süt Sanayi Hijyeni 927001 3 0 0 0.0
VBH739 Süt Yan Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH740 Gıda Toksikolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH742 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH743 Sosis-Salam Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH744 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH745 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH746 Kanatlı Etleri Muayenesi 927001 3 0 0 0.0
VBH747 Kanatlı Eti Hijyeni 927001 3 0 0 0.0
VBH749 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 2 2 0 0.0
VBH750 Etlerin Soğutularak ve Dondurularak Muhafaza Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VBH751 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler 927001 2 2 0 0.0
VBH752 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VBH705 Süt Hijyeni 927001 3 0 0 0.0
VBH706 Gıda Muhafazası 927001 3 0 0 0.0
VBH707 Et Hijyeni 927001 2 2 0 0.0
VBH708 Gıda Güvenliği ve Kalite Konrolü 927001 3 0 0 0.0
VBH709 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeler 927001 3 0 0 0.0
VBH710 Veteriner Halk Sağlığı 927001 3 0 0 0.0
VBH712 Süt Ürünleri ve Muayene Metotları 927001 2 2 0 0.0
VBH713 Kanatlı Eti,Yumurta ve Bal Muayene Metotları 927001 2 2 0 0.0
VBH714 Et ve Et Ürünlerinde Tür Ayırımı 927001 2 2 0 0.0
VBH716 Su Hijyeni ve Muayene Metotları 927001 2 2 0 0.0
VBH717 Endüstriyel Mikrobiyoloji 927001 3 0 0 0.0
VBH718 Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları 927001 3 0 0 0.0
VBH719 Gıda Mikolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH720 Gıda Sanitasyonu 927001 3 0 0 0.0
VBH721 Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH722 Gıda Mevzuatı 927001 3 0 0 0.0
VBH723 Gıda Kontimnantları 927001 3 0 0 0.0
VBH724 Et Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH725 Gıda Katkı Maddeleri 927001 3 0 0 0.0
VBH726 Gıda Ambalajları 927001 3 0 0 0.0
VBH727 Gıda Biyoteknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH728 Gıda Enzimolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH729 Gıda Analizlerinde İmmunolojik Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
VBH730 Mezbaha Yan Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH731 Gıda Sanayi Atıkları ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
VBH732 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH733 İçme Sütü Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH734 Peynir Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH735 Koyulaştırılmış Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH736 Tereyağı Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH737 Dondurma Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH738 Süt Sanayi Hijyeni 927001 3 0 0 0.0
VBH739 Süt Yan Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH740 Gıda Toksikolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH742 Fermente Et Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH743 Sosis-Salam Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH744 Salamura Et Ürünleri Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VBH745 Kanatlı Et Ürünleri Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VBH746 Kanatlı Etleri Muayenesi 927001 3 0 0 0.0
VBH747 Kanatlı Eti Hijyeni 927001 3 0 0 0.0
VBH749 Probiyotik Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 927001 2 2 0 0.0
VBH750 Etlerin Soğutularak ve Dondurularak Muhafaza Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VBH751 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik ve Histometrik Analizler 927001 2 2 0 0.0
VBH752 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler 927001 2 2 0 0.0