Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Doğum Ve Jinekolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
/
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Anabilim Dalı

Kazanılan Derece

Bilim Doktoru

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir. / http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

/

Programa Veteriner Hekim yükseklisans derecesine sahip adaylar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanır.
http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Program Profili

Veteriner Doğum ve Jinekoloji alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmek; alanın ilgilendiği konularda geniş bilgi ve deneyim kazanmak isteyen veteriner hekimlere katkı sağlamak; bilim insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

adresinden ulaşılabilecek "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasının tamamlanmasıyla mezun olunur. Programın tamamlama süresi dört yarıyıldır.


Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
Programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, sekiz dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 28 kredi ders yükünü ve en az bir semineri başarıyla tamamlamak zorundadır.

Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Murat FINDIK /

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Yerleşkesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Atakum, SAMSUN
/
Telefon: +90 362 3121919 / 1223 - 1208
/
E-posta: mfindik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi hayvan Hastanesi içinde yer almaktadır. / Hayvan Hastanesinde "Küçük Hayvan Operasyon Salonu, Büyük Hayvan Operasyon Salonu, Ultrasonografi Ünitesi, Röntgen Ünitesi, Küçük Hayvan Polikliniği, Büyük hayvan Kliniği, Laboratuvar, Gezici Klinik Birirmi, Dershane, Kütüphane, ve İnternet Bağlantılı Bilgisayarlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
VDJ703Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 927001 3 0 0 0.0
VDJ709Evcil Hayvanlarda Fonksiyonel İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ711Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 927001 3 0 0 0.0
VDJ720Neonatoloji 927001 3 0 0 0.0
VDJ746Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 15 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 927001 3 0 0 0.0
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 927001 3 0 0 0.0
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 927001 3 0 0 0.0
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 927001 3 0 0 0.0
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 927001 3 0 0 0.0
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 927001 3 0 0 0.0
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 927001 3 0 0 0.0
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 927001 3 0 0 0.0
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 927001 3 0 0 0.0
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 927001 3 0 0 0.0
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 927001 3 0 0 0.0
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 927001 2 2 0 0.0
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 927001 3 0 0 0.0
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 927001 3 0 0 0.0
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 927001 3 0 0 0.0
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 927001 2 2 0 0.0
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 927001 3 0 0 0.0
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 927001 3 0 0 0.0
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 927001 3 0 0 0.0
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 927001 2 2 0 0.0
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 927001 2 2 0 0.0
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 927001 3 0 0 0.0
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 927001 3 0 0 0.0
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 927001 3 0 0 0.0
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 927001 3 0 0 0.0
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 927001 3 0 0 0.0
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 927001 3 0 0 0.0
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 927001 3 0 0 0.0
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 927001 3 0 0 0.0
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927001 3 0 0 0.0
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 927001 3 0 0 0.0
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 927001 3 0 0 0.0
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 927001 3 0 0 0.0
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 927001 3 0 0 0.0
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 927001 3 0 0 0.0
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 927001 2 2 0 0.0
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 927001 3 0 0 0.0
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 927001 3 0 0 0.0
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 927001 3 0 0 0.0
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 927001 2 2 0 0.0
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 927001 3 0 0 0.0
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 927001 3 0 0 0.0
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 927001 3 0 0 0.0
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 927001 3 0 0 0.0
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 927001 2 2 0 0.0
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 927001 2 2 0 0.0
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0