Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Biyokimyası

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Biyokimya Doktora programı 2012 yılında doktora eğitimi vermeye başlamıştır. Anabilim Dalımız doktora programına Veteriner, Eczacılık ve Fen Fakültelerinden mezun öğrenciler kabul edilmektedir. Bölümümüzde halen tam zamanlı çalışmakta olan 2 profesör ve 3 doçent bulunmaktadır. Anabilim Dalımız doktora programına Veteriner, Eczacılık ve Fen Fakültelerinden mezun öğrenciler kabul edilmektedir. Bölümümüzde halen tam zamanlı çalışmakta olan 2 profesör ve 3 doçent bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bilim Doktoru

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
“http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp”

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
“http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstituler/saglik/yonetmelik.asp”

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır (http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/enstitüler/saglik/yonetmelik.asp).

Program Profili

Veteriner biyokimyanın prensipleri ve uygulamaları,
Bir araştımayı planlama ve yürütme,
Biyokimyasal bir çalışmada elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yurtiçindeki ya da yurtdışındaki fakültelerde öğretim üyesi olmak
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde veteriner biyokimya uzmanı olarak çalışmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora programının süresi 4 yıldır. İki yıl ders alma ve iki yıl tez çalışmasıdır.
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Biyokimya (Veteriner) doktora programında en az 55 (elli beş) kredi almak, tez hazırlamak ve yazılı, sözlü, tez sınavlarında başarılı olmak zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ali ERTEKİN
Telefon: 0362 312 19 19 / 2824
E-posta: aertekin@hotmail.com
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 55139 Kurupelit / SAMSUN, TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Seminer odası
İnternet bağlantılı 5 adet bilgisayar
İki laboratuvar

Rutin Biyokimya Laboratuvarı

Rutin biyokimya laboratuvarında ELISA okuyucu, otoanalizör, UV spektrofotometre, ışık mikroskobu, santrifüj, çalkalayıcı, derin dondurucu (-20 oC), buzdolabı, distile su cihazı, su banyosu, vakumlu etüv, otomatik pipet setleri, dijital pH metre, vorteks, manyetik karıştırıcı ve bilgisayar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda rutin biyokimyasal testler yapılmaktadır.

Araştırma Laboratuvarı

Bu laboratuvarda elektroforetik ve Western-blot analizleri yapılmaktadır. Araştırma laboratuvarında elektroforez aparatı, homojenizatör, kabin, buzdolabı ve otomatik pipet setleri bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
 2. Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
 3. Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
 4. Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
 5. Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
 6. Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur
 7. Eğitim ve araştırmada kendisi tarafından yönü belirlenmiş bilimsel çalışma perspektifine ve anlayışına sahiptir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Biyolojik makromoleküllerin yapısını, sınıflandırılmasını ve fonksiyonlarını ve organizmadaki metabolik yolakları bilir
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Temel biyokimyasal kavramları ve biyokimya laboratuvarında kullanılan teknikleri bilir ve biyokimyasal analizleri yapabilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilimsel olarak hem kendi alanında bağımsız çalışabilme hem de diğer disiplinler ile ortak çalışma yapabilme becerisine sahiptir
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yabancı bir dili uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilecek düzeyde geliştirir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Güncel bilimsel raporları takip eder, değerlendirir, biyokimya alanında bilimsel makale yazabilir ve yayınlatabilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Bilimsel bir konuda hipotez üretebilir, bu hipotezleri deneysel çalışmalar yaparak ortaya koyabilir ve bilimsel bir araştımayı yürütebilecek kuramsal ve uygulamalı birikime sahip olur

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBK701- Biyofiziksel Kimya 3 0 0 3.0 6.0
VBK702 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK703 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK704 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK705 Lipidlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK706 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK707 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK708 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK709 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK710 Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 2 2 0 3.0 6.0
VBK711 Nükleer Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK712 Biyokimya Laboratuvarının Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kontrolu 3 0 0 3.0 6.0
VBK713 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 3 0 0 3.0 6.0
VBK714 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK715 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 3 0 0 3.0 6.0
VBK716 Enzimler 3 0 0 3.0 6.0
VBK717 Protein Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK718 Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK719 Karbonhidrat Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK720 Lipid Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK721 Sıvı Elektrolit Dengesi 2 0 0 2.0 6.0
VBK722 Rutin Biyokimya Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK723 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 0 4 0 2.0 6.0
VBK724 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 0 4 0 2.0 6.0
VBK725 Klinik Enzimoloji 0 4 0 2.0 6.0
VBK726 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Çalışma Prensipleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK727 Enzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK728 Protein Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK729 Amino Asit Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK730 Karbonhidrat Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK731 Lipid Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK732 Koenzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK733 Fotometrik Ölçüm Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK734 Klinik Biyokimya 2 2 0 3.0 6.0
VBK735 Proteinlerin İzalasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK736 Biyokimyasal Testlerde Yöntem Seçimi 2 2 0 3.0 6.0
VBK737 Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
VBK738 Mineral Maddelerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK739 Lipoproteinlerin Yapıları, Fonksiyonları ve Klinik Önemi 3 0 0 3.0 6.0
VBK740 Beslenme Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK741 Karaciğer Detoksifikasyon Reaksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK742 Biyolojik Mebranlar ve Transport Sistemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK743 Ara Metabolizma 3 0 0 3.0 6.0
VBK744 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 2 0 0 2.0 6.0
VBK745 Nükleik Asitlerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK746 Hücresel Koruma ve Onarım Mekanizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VBK747 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK748 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK749 Biyokatalizörlerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK750 Kanda Lipoprotein Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK751 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi 0 4 0 2.0 6.0
VBK752 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK753 Solunum Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK754 Sindirim Biyokimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK755 Doku ve Organ Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK756 Ruminantlarda Karbonhidrat, Protein ve Lipid Metabolizmaları 3 0 0 3.0 6.0
VBK757 Biyoelementler ve Metabolizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VBK758 Biyoenerjetikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK759 Böbrek Fonksiyon Testleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK760 Böbrek, İdrar Yolu ve Safra Taşı Analizleri Klinik Kullanımı 2 2 0 3.0 6.0
VBK761 Elektroforetik Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK762 Açlıkta ve Patolojik Hallerde Metabolizma 3 0 0 3.0 6.0
VBK763 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 3 0 0 3.0 6.0
VBK764 Akut Faz Proteinlerinin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK765 Üreme Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK766 Elisa Tekniği ve Klinik Kullanımı 3 0 0 3.0 6.0
VBK767 Vitamin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK768 Antioksidan Analiz Yöntemleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK769 Karaciğer Fonksiyon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK770 Stereoid Hormon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK771 Metabolik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Testler 0 4 0 2.0 6.0
VBK772 Elektron Transport Sistem ve Oksidatif Fosforilasyon 3 0 0 3.0 6.0
VBK773 Organlararası Metabolik İlişkiler 3 0 0 3.0 6.0
VBK774 Proteolitik Enzimleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK775 Kas ve Motor Sistemleri Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK776 Bağışıklık Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK777 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK778 Kemik Metabolizması ve Kemik Hastalıklarında Biyokimyasal Belirteçler 3 0 0 3.0 6.0
VBK779 Rekombinant Dna Teknolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VBK780 Biyolojik Oksidasyon ve Solunum Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK781 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK782 Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı 2 2 0 3.0 6.0
VBK783 Klinik Endokrinoloji 2 2 0 3.0 6.0
VBK784 Genetikte İfadenin Düzenlenmesi 2 2 0 3.0 6.0
VBK785 Metabolik Yollar 3 0 0 3.0 6.0
VBK786 Sitokinler 3 0 0 3.0 6.0
VBK787 Kanser Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK788 Pürin ve Pirimidin Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK789 Nörosteroidler 3 0 0 3.0 6.0
VBK790 Biyoteknolojik Uygulamalar ve Prensipleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK791 Kramatoğrafi Teknikleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK792 Veteriner Biyokimyada Laboratuvar Teşhis 0 4 0 2.0 6.0
VBK793 Akut Faz Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK794 Hormonların Analiz Yöntemleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK795 Elisa Yöntemi ve Uygulaması 0 4 0 2.0 6.0
VBK796 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar 2 0 0 2.0 6.0
VBK797 Laboratuvar Hayvanları Biyokimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK799 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VBK702 Proteinlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK703 Amino Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK704 Karbonhidratların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK705 Lipidlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK706 Biyolojik Materyallerin Alınması, Taşınması ve Saklanması 3 0 0 3.0 6.0
VBK707 Biyokimya Laboratuvar Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK708 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Teşhis Analizleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK709 Biyolojik Materyalleri Biyokimyasal Analizlere Hazırlama Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK710 Biyokimyasal Analizlerde Kullanılan Çözeltiler ve Hazırlanmaları 2 2 0 3.0 6.0
VBK711 Nükleer Asitlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK712 Biyokimya Laboratuvarının Organizasyonu, Yönetimi ve Kalite Kontrolu 3 0 0 3.0 6.0
VBK713 Biyokimyada Önemli Fonksiyonel Gruplar 3 0 0 3.0 6.0
VBK714 Vitaminlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK715 Temel Laboratuvar Hesaplamaları 3 0 0 3.0 6.0
VBK716 Enzimler 3 0 0 3.0 6.0
VBK717 Protein Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK718 Vücut Sıvıları ve Dokuları Kimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK719 Karbonhidrat Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK720 Lipid Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK721 Sıvı Elektrolit Dengesi 2 0 0 2.0 6.0
VBK722 Rutin Biyokimya Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK723 Laboratuvar Malzemeleri ve Temizliği 0 4 0 2.0 6.0
VBK724 İdrar Analizleri ve Klinik Kullanımı 0 4 0 2.0 6.0
VBK725 Klinik Enzimoloji 0 4 0 2.0 6.0
VBK726 Biyokimya Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar ve Çalışma Prensipleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK727 Enzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK728 Protein Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK729 Amino Asit Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK730 Karbonhidrat Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK731 Lipid Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK732 Koenzimlerin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK733 Fotometrik Ölçüm Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK734 Klinik Biyokimya 2 2 0 3.0 6.0
VBK735 Proteinlerin İzalasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK736 Biyokimyasal Testlerde Yöntem Seçimi 2 2 0 3.0 6.0
VBK737 Karbonhidrat Metabolizması Hastalıkları 2 2 0 3.0 6.0
VBK738 Mineral Maddelerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK739 Lipoproteinlerin Yapıları, Fonksiyonları ve Klinik Önemi 3 0 0 3.0 6.0
VBK740 Beslenme Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK741 Karaciğer Detoksifikasyon Reaksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK742 Biyolojik Mebranlar ve Transport Sistemleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK743 Ara Metabolizma 3 0 0 3.0 6.0
VBK744 Radyoizotoplar ve Veteriner Hekimlikte Yararlanma 2 0 0 2.0 6.0
VBK745 Nükleik Asitlerin Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK746 Hücresel Koruma ve Onarım Mekanizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VBK747 Kanda Organik Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK748 Kanda Mineral Maddelerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK749 Biyokatalizörlerin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK750 Kanda Lipoprotein Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK751 Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi 0 4 0 2.0 6.0
VBK752 Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK753 Solunum Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK754 Sindirim Biyokimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK755 Doku ve Organ Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK756 Ruminantlarda Karbonhidrat, Protein ve Lipid Metabolizmaları 3 0 0 3.0 6.0
VBK757 Biyoelementler ve Metabolizmaları 2 0 0 2.0 6.0
VBK758 Biyoenerjetikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK759 Böbrek Fonksiyon Testleri 2 2 0 3.0 6.0
VBK760 Böbrek, İdrar Yolu ve Safra Taşı Analizleri Klinik Kullanımı 2 2 0 3.0 6.0
VBK761 Elektroforetik Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK762 Açlıkta ve Patolojik Hallerde Metabolizma 3 0 0 3.0 6.0
VBK763 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 3 0 0 3.0 6.0
VBK764 Akut Faz Proteinlerinin Yapıları ve Fonksiyonları 3 0 0 3.0 6.0
VBK765 Üreme Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK766 Elisa Tekniği ve Klinik Kullanımı 3 0 0 3.0 6.0
VBK767 Vitamin Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK768 Antioksidan Analiz Yöntemleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK769 Karaciğer Fonksiyon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK770 Stereoid Hormon Testleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK771 Metabolik Hastalıkların Teşhisinde Kullanılan Testler 0 4 0 2.0 6.0
VBK772 Elektron Transport Sistem ve Oksidatif Fosforilasyon 3 0 0 3.0 6.0
VBK773 Organlararası Metabolik İlişkiler 3 0 0 3.0 6.0
VBK774 Proteolitik Enzimleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK775 Kas ve Motor Sistemleri Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK776 Bağışıklık Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK777 Ruminantlarda Enerji Metabolizması 3 0 0 3.0 6.0
VBK778 Kemik Metabolizması ve Kemik Hastalıklarında Biyokimyasal Belirteçler 3 0 0 3.0 6.0
VBK779 Rekombinant Dna Teknolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VBK780 Biyolojik Oksidasyon ve Solunum Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK781 Biyokimyada Kullanılan İmmünolojik Teknikler 2 2 0 3.0 6.0
VBK782 Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı 2 2 0 3.0 6.0
VBK783 Klinik Endokrinoloji 2 2 0 3.0 6.0
VBK784 Genetikte İfadenin Düzenlenmesi 2 2 0 3.0 6.0
VBK785 Metabolik Yollar 3 0 0 3.0 6.0
VBK786 Sitokinler 3 0 0 3.0 6.0
VBK787 Kanser Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK788 Pürin ve Pirimidin Biyokimyası 3 0 0 3.0 6.0
VBK789 Nörosteroidler 3 0 0 3.0 6.0
VBK790 Biyoteknolojik Uygulamalar ve Prensipleri 3 0 0 3.0 6.0
VBK791 Kramatoğrafi Teknikleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK792 Veteriner Biyokimyada Laboratuvar Teşhis 0 4 0 2.0 6.0
VBK793 Akut Faz Analizleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK794 Hormonların Analiz Yöntemleri 0 4 0 2.0 6.0
VBK795 Elisa Yöntemi ve Uygulaması 0 4 0 2.0 6.0
VBK796 Kalıtsal Metabolik Hastalıklar 2 0 0 2.0 6.0
VBK797 Laboratuvar Hayvanları Biyokimyası 2 0 0 2.0 6.0
VBK799 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 6.0