Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi ve Spor

Program Tanımları

Kuruluş

Beden eğitimi ve spor anabilim dalı doktora programı 1997 yılında kuurlmuştur.

Kazanılan Derece

Doktor Ünvanı

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

* Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların yabancı dil sınavından en az 55 puan alması gerekir.
* ALES sınavından en az 55 puan alınması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez
çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Program Profili

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu doktora/sanatta yeterlikte 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 65 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi
dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS
tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15
dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS
tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla
tamamlamak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Özgür BOSTANCI

Bölüm Olanakları

Performans Ölçüm Laboratuarı,
Derslikler

Program Çıktıları

 1. Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 2. Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 3. Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 5. İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
 6. Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
 7. Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
 8. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 9. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 10. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 11. Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 12. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 13. Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
 • Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 • Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
 • Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
 • Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 • İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
 • Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
 • Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 • Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
 • Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
 • Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BES701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
BES702 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 3 0 0 3.0 6.0
BES704 Gelişmiş Antrenman Bilgisi 3 0 0 3.0 6.0
BES705 İleri Fonsiyonel Anatomi 2 2 0 3.0 6.0
BES706 Spor Literatürü ve Özetleme 3 0 0 3.0 6.0
BES707 Gençlik ve Sporda Yeniden Yapılanma 3 0 0 3.0 6.0
BES708 Rekreasyon Faaliyet Alanlarının Planlanması 3 0 0 3.0 6.0
BES709 Sporda Gelişmiş Performans Testleri 3 0 0 3.0 6.0
BES710 Değişik Yaşlarda Spor ve Sağlık İlişkileri 3 0 0 3.0 6.0
BES711 Türk Kültürü ve Spor Tarihinde Alan Araştırmaları 3 0 0 3.0 6.0
BES713 Sporda Yaralanmalar ve Korunma Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
BES714 Beden Eğitiminde İşletme 3 0 0 3.0 6.0
BES715 Egzersiz Biyokimyası 2 0 0 2.0 6.0
BES716 Sporda Kulüp, Federasyon ve Üst Kuruluş Yapıları 3 0 0 3.0 6.0
BES717 Psikostimülan İlaçlar 3 0 0 3.0 6.0
BES718 Gençlik ve Sporda Sosyal Güvenlik 3 0 0 3.0 6.0
BES719 Karşılaştırmalı Gençlik Spor ve Rekreasyon Eğitimi 3 0 0 3.0 6.0
BES720 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisi 3 0 0 3.0 6.0
BES721 Yaşlılarda Egzersiz Uygulaması 0 2 0 1.0 6.0
BES722 Hamilelikte Egzersiz Çalışması 0 2 0 1.0 6.0
BES723 Engellilerde Egzersiz ve Spor Uygulamaları 3 0 0 3.0 6.0
BES724 Sporda Maç Analizleri 3 0 0 3.0 6.0
BES725 Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
BES726 Spoda Taktik Stratejileri 3 0 0 3.0 6.0
BES727 Mahalli İdarelerde Gençlik ve Spor Meseleleri 3 0 0 3.0 6.0
BES728 Beden Eğitimi ve Sporda Medya Eğitimi ve Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
BES729 Branşlara Göre Antrenman Programları Geliştirme 3 0 0 3.0 6.0
BES730 Seçkin Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3.0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BES701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
BES702 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
BES703 Gelişmiş Egzersiz Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
BES704 Gelişmiş Antrenman Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
BES705 İleri Fonsiyonel Anatomi 2 2 0 3.0 0.0
BES706 Spor Literatürü ve Özetleme 3 0 0 3.0 0.0
BES707 Gençlik ve Sporda Yeniden Yapılanma 3 0 0 3.0 0.0
BES708 Rekreasyon Faaliyet Alanlarının Planlanması 3 0 0 3.0 6.0
BES709 Sporda Gelişmiş Performans Testleri 3 0 0 3.0 0.0
BES710 Değişik Yaşlarda Spor ve Sağlık İlişkileri 3 0 0 3.0 0.0
BES711 Türk Kültürü ve Spor Tarihinde Alan Araştırmaları 3 0 0 3.0 0.0
BES713 Sporda Yaralanmalar ve Korunma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
BES714 Beden Eğitiminde İşletme 3 0 0 3.0 0.0
BES715 Egzersiz Biyokimyası 2 0 0 2.0 0.0
BES716 Sporda Kulüp, Federasyon ve Üst Kuruluş Yapıları 3 0 0 3.0 0.0
BES717 Psikostimülan İlaçlar 3 0 0 3.0 0.0
BES718 Gençlik ve Sporda Sosyal Güvenlik 3 0 0 3.0 0.0
BES719 Karşılaştırmalı Gençlik Spor ve Rekreasyon Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
BES720 Egzersiz ve Rehabilitasyon Tedavisi 3 0 0 3.0 6.0
BES721 Yaşlılarda Egzersiz Uygulaması 0 2 0 1.0 0.0
BES722 Hamilelikte Egzersiz Çalışması 0 2 0 1.0 0.0
BES723 Engellilerde Egzersiz ve Spor Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
BES724 Sporda Maç Analizleri 3 0 0 3.0 0.0
BES725 Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 0.0
BES726 Spoda Taktik Stratejileri 3 0 0 3.0 0.0
BES727 Mahalli İdarelerde Gençlik ve Spor Meseleleri 3 0 0 3.0 0.0
BES728 Beden Eğitimi ve Sporda Medya Eğitimi ve Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
BES729 Branşlara Göre Antrenman Programları Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
BES730 Seçkin Sporcu Beslenmesi 3 0 0 3.0 0.0