Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih

Program Tanımları

Kuruluş

22.01.1992 tarih 92/12 Üniversite Senatosu kararıyla açılan Tarih Bölümü Doktora programında Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dallarında eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Dalı'da ya da ilişkili olan diğer bölümlerin doktora programlarında mevcut olan derslerden 24 ulusal kredi ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla (en az 8 ders ve seminer) tüm dersleri başarı ile tamamlayan; konusuyla ilgili alanda hazırladığı tez çalışmasını bilim dalınca belirlenen jüri karşısında başarıyla savunan öğrenciler Tarih Bilim Dalı'nda bilim doktoru unvanını almaya ve doktora diploması almaya hak kazanırlar.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurularda ilgili YÖK lisansüstü yönetmelikleri ve Üniversite Senatosunca belirlenen kriterler aranmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü öğrenciler mezuniyet için 24 krediden az olmamak şartıyla en az 8 ders ve çalışma alanında hazırlanmış semineri başarı ile tamamlamış olmaları ve tez çalışmalarını başarıyla sonlandırmaları gerekir.

Program Profili

Doktora programı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programdan başarı ile mezun olan lisanüstü öğrenciler alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olurlar. Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Müzeler'de, Devlet Arşivleri’nin uzman kadrolarında ve üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bilim Dalı'ndaki eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler post-doktora programına başvuru hakkı kazanırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden yeterli krediyi alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, konusuyla ilgili hazırladığı tez çalışmasını tamamlayarak Anabilim Dalı'nca belirlenen tez savunma jürisi tarafından başarılı bulunan öğrencilere Tarih Anabilim Dalı'nda bilim doktoru unvanı ve doktora diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Atakum/ SAMSUN
Telefon: +90 362 312 19 19- 5442
e-posta: sbe@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Tarih Bilim Dalı üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermektedir. Tarih Bilim Dalı'na ait bir kütüphaneyi içerisinde bulunduran ve Lisansüstü Eğitim faaliyetlerinde kullanılan bir seminer salonu bulunmaktadır. Bilim Dalı bünyesinde 7 Prof. Dr., 2 Doç. Dr. , 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 7 Arş. Gör. bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 2. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 3. Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 4. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 5. Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 6. Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
 7. Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 8. Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
 9. Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
 10. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 11. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 12. Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 13. Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 14. Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 15. Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
 16. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 17. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
 18. Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 • Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 • Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 • Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
 • Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 • Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
 • Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 • Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301027162010Şehir Tarihi ve Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
2301027232012Türk Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 6 0 0 6.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301027232012Türk Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
TAR731İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
TAR732Ortaçağ Dünyasında Savaş Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 13 0 0 9.0 45.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301027012010 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027022010 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027032010 Osmanlı Gündelik Yaşamı 2 0 0 2.0 7.5
2301027042010 Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 2 0 0 2.0 7.5
2301027052010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3.0 7.5
2301027062010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3.0 7.5
2301027072010 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3.0 7.5
2301027082010 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3.0 7.5
2301027092010 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027102010 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027122010 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027132010 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027142010 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027152010 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027172010 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027182010 Balkan Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027192010 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3.0 7.5
2301027202010 Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 4 0 0 4.0 7.5
2301027212012 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027222012 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 3 0 0 3.0 7.5
2301027252012 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027292012 Genel Türk Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 3 0 0 3.0 7.5
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 7.5
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3 0 0 3.0 7.5
TAR728 Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkileri 3 0 0 3.0 7.5
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 3 0 0 3.0 7.5
TAR733 Eski Çağdan Orta Çağa Siyasal ve Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 7.5
TAR734 Eski Çağ Tarihinde Devlet ve Ordu Teşkilatı 3 0 0 3.0 0.0
TAR735 M.Ö. II.Binyıl Önasya Toplumlarında İktisadi Hayat 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301027012010 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027022010 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027032010 Osmanlı Gündelik Yaşamı 2 0 0 2.0 7.5
2301027042010 Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 2 0 0 2.0 7.5
2301027052010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3.0 7.5
2301027062010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3.0 7.5
2301027072010 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3.0 7.5
2301027082010 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3.0 7.5
2301027092010 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027102010 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027122010 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027132010 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027142010 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027152010 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027172010 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027182010 Balkan Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027192010 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3.0 0.0
2301027202010 Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 4 0 0 4.0 0.0
2301027212012 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3.0 0.0
2301027222012 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 3 0 0 3.0 0.0
2301027252012 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2301027292012 Genel Türk Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 3 0 0 3.0 0.0
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 0.0
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3 0 0 3.0 7.5
TAR728 Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkileri 3 0 0 3.0 0.0
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 3 0 0 3.0 0.0
TAR733 Eski Çağdan Orta Çağa Siyasal ve Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 7.5
TAR734 Eski Çağ Tarihinde Devlet ve Ordu Teşkilatı 3 0 0 3.0 0.0