Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

1993 yılında “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” programı doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Bilim Doktoru ” unvanı ile mezun olmaktadır.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES Puanı: Yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55, Lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir. (“Eşit Ağırlık” puan türünde)
YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programından bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri başarılı bir şekilde vermesi ve 33 krediyi (66 ECTS) tamamlayabilmesi gerekmektedir.

Program Profili

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında teorik ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli dersliklerde verilmektedir. Programın öğrenci kontenjanı güz ve bahar döneminde yaklaşık 4 kişidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi binasında yürütülen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans Programı, 1 profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet ve Sağlık Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda doktor psikolojik danışman olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca Yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

programda, devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. uygulama derslerinde sorumlu oldukları uygulamalar ve bu uygulamaların raporlaştırılması sonucu değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, başarılı sayılan ve alması gereken 33 krediyi tamamlayan ve tezini başarıyla teslim eden bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kurtman Ersanlı kersanli@omu.edu.tr Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Kurupelit Yerleşkesi, 55200 Atakum/Samsun 03623121919-5363

Bölüm Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı için kullanılan 1 adet sınıfımız ve 1 seminer odamız vardır. Ayrıca Grupla ve Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları için 5 adet danışma odamız mevcuttur. sınıf ve seminer odasında projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Fakültemizde öğrencilere hizmet veren bilgisayar laboratuvarı, laboratuvarda bulunan bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren kütüphane bulunmaktadır. Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır. Bölüm öğrencileri kampüs alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili kurumlarda istihdam edilmektedir.

Program Çıktıları

 1. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
 2. Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
 3. Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 4. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
 5. Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
 6. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 7. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
 8. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
 9. Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
 10. Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 12. ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
 13. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
 14. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
 15. Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 16. Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
 17. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 18. Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
 19. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
 20. Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
 21. Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
 22. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 23. Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
 • Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
 • Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
 • Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
 • Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
 • Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
 • Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
 • Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
 • Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
 • Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
 • Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
 • Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
 • Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
 • ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302017012006Gelişimsel Sorunlar ve Uyum Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302017032006İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302017052006Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302017072006Probilem Odaklı Müdahale Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
2302017092006İleri Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
2302017112006Özürlülerle Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302017132006Risk Gruplarındaki Bireylere Yönelik Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302019992006Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4.0 7.5
2501018022010Bilim Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
2501018032010Gelişimsel Sorunlar ve Uyum Zorunlu 2 0 0 2.0 6.0
2501018042010Gruplarda Beceri Eğitim Programlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
2501018052010İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları Zorunlu 2 1 0 3.0 0.0
2501018072010Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018092010Problem Odaklı Müdahale Yöntemleri Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
2501018132010Özürlülerle Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018152010Risk Gruplarındaki Bireylere Yönelik Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018422012Çok Değişkenli İstatistik Rpd715 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EĞT701Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
EĞT702Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 4.0 0.0
RPD703Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. Zorunlu 1 3 0 3.0 7.5
RPD705Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
RPD707Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3.0 7.5
Toplam 44 17 0 54.0 66.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2302017042006Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302017062006İleri Bireysel Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302017082006Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2302017102006Danışman Tutum ve Davranışları Zorunlu 2 2 0 3.0 0.0
2302017122006Psikolojik Ölçme Araçlarını Tanıma ve Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018062010Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kuramları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018082010İleri Bireysel Psikolojik Danışma Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018102010Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018122010Danışman Tutum ve Davranışları Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018142010Psikolojik Ölçme Araçlarını Tanıma ve Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
2501018372011Danışman Tutum ve Davranışları Rpd710 Zorunlu 1 2 0 2.0 0.0
2501018382011Kavram Analizi Rpd714 Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
RPD704Evlilik ve Aile Danışmanlığı Kurumları Zorunlu 3 0 0 3.0 6.5
RPD706Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
RPD710İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Zorunlu 1 3 0 3.0 0.0
Toplam 30 7 0 34.0 44.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 3.0 7.5
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 4.0 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 3 0 0 3.0 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3 0 0 3.0 0.0
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 2 1 0 3.0 7.5
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 1 3 0 3.0 7.5
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 2 1 0 3.0 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 1 3 0 3.0 7.5
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EĞT701 Gelişim ve Öğrenme 3 0 0 3.0 6.0
EĞT702 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 0 4.0 7.5
RPD701 Gelişimsel Sorunlar ve Uyum 3 0 0 3.0 7.5
RPD702 İleri Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3 0 0 3.0 6.0
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 1 3 0 3.0 6.0
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
RPD707 Problem Odaklı Müdahele Yöntemleri 2 1 0 3.0 0.0
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 2 1 0 3.0 6.0
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 1 3 0 3.0 0.0
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 2 1 0 3.0 7.5
RPD712 Psikolojik Ölçme Araçl. Tan. ve Gelişt. 1 3 0 3.0 6.0