Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancı Diller Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı Yüksek Lisans Öğretim Kanunu gereğince 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında doktora eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

bilim alanında doktor unvanı kazanılır.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adaylar bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten en az 55 puan almaları
öğrenim görecekleri yabancı dilde ÜDS’den en az 80 almaları, bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden ÜDS ‘den yada Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en
az 55 alması gerekir. Ayrıca adaylar programa kabulden önce sözlü sınava tabi tutulurlar. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki
değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %25 i ve sözlü sınavın %15’i alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60
puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre
programa yerleştirilir. Toplam puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez savunma sınavından oluşur. Doktora programına kabul edilen
öğrenci, sekiz dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 28 kredi ders yükünü, uzmanlık alan dersini ve en az bir semineri başarı ile
tamamlamak zorundadır. Kredili dersleri, semineri başarı ile tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Ders geçme notu doktorada 3.00 dır. Doktora öğrencilerinin mezuniyeti için genel not ortalamaları en az 3.00 olması, doktora yeterlik sınavı ile tez önerisi savunmasını başarı ile geçmesi, tezini tamamlayarak başarı ile savunmaları gerekmektedir.

Program Profili

Alman Dili Eğitimi doktora Programının öncelikli hedefi öğrencileri Alman dilinin öğretimi, Alman edebiyatı, Alman kültürü, dilbilim, çeviribilim gibi alanlarda derinlikli bilgiye sahip olup yetkinleşmelerini sağlayarak geniş bir bilgi birikimi kazanmalarına olanak sunmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

programımızdan mezun olan öğrencilerimiz öğretim üyesi adayı olmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60)
uygulanmaktadır

Mezuniyet Koşulları

Bölümün Doktora programında mevcut olan derslerden yeterli kredilik (28 Kredi) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayıp 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, doktora yeterlik sınavını başarı ile geçen, konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tez önerisini ve akabinde tez çalışmasını başarıyla savunan öğrencilere Alman Dili Eğitimi alanında doktora diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

İLETİŞİM BİLGİLERİ : Adres Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Telefon +90 362 312 19 19
E-Posta mcolak@omu.edu.tr
Web http://egitim.omu.edu.tr/yabanci-diller-egitimi-bolumu/377/

Bölüm Olanakları

Alman Dili Eğitimi Bölümü Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurupelit Kampüsündeki binada hizmet vermektedir. Bölümde 3 Profesör, 1.doçent.d.r 1Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman Öğretim Görevlisi, ve 1 Okutman ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik Personele ait 10 oda bulunmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencilerinin yararlanabileceği 2 si teknoloji sınıfı olan toplam 5 derslik, 1 Bölüm Kütüphanesi ve Alman Kültür Merkezinin kurduğu bir ders materyalleri ve teknoloji odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
 2. Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
 3. Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
 4. Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
 5. Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
 6. Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
 7. Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
 9. Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
 10. Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
 11. Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
 12. Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
 13. Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
 • Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
 • Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
 • Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
 • Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
 • Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
 • Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
 • Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
 • Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
 • Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
 • Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
 • Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
 • Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALE705Edebiyat Akımları ve Seçme Metinler Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
ALE707Dil ve İletişim Kuramları Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 6 0 0 6.0 45.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ALE712Karşılaştırmalı Dilbilgisi ve Almanca Öğretimi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
ALE716Genel Edebiyat Bilimi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 6 0 0 6.0 45.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALE701 Dil Felsefesi ve Dilbilim Kuramları 3 0 0 3.0 6.0
ALE702 Çağdaş Alman Tiyatrosu 3 0 0 3.0 0.0
ALE703 Alman Tiyatro Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
ALE704 Karşılaştırmalı Edebiyatbilim 3 0 0 3.0 0.0
ALE706 Edebiyatbilim ve Eleştiri Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
ALE708 Dil Edinimi 3 0 0 3.0 0.0
ALE709 Almanca Öğretimi Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
ALE710 Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3.0 0.0
ALE711 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3.0 6.0
ALE714 Anlambilim ve Anlam Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
ALE715 Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 3 0 0 3.0 6.0
ALE718 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
ALE719 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Analizi 3 0 0 3.0 6.0
ALE720 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ALE701 Dil Felsefesi ve Dilbilim Kuramları 3 0 0 3.0 6.0
ALE702 Çağdaş Alman Tiyatrosu 3 0 0 3.0 6.0
ALE703 Alman Tiyatro Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
ALE704 Karşılaştırmalı Edebiyatbilim 3 0 0 3.0 6.0
ALE706 Edebiyatbilim ve Eleştiri Kuramları 3 0 0 3.0 6.0
ALE708 Dil Edinimi 3 0 0 3.0 6.0
ALE709 Almanca Öğretimi Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
ALE710 Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3.0 6.0
ALE711 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 3 0 0 3.0 6.0
ALE714 Anlambilim ve Anlam Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
ALE715 Metin Çözümleme Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 3 0 0 3.0 6.0
ALE718 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi 3 0 0 3.0 6.0
ALE719 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Analizi 3 0 0 3.0 6.0
ALE720 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Geliştirme 3 0 0 3.0 6.0