Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Doktora derecesi

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Daha detaylı bilgi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne bakılabilir.
http://www.omu.edu.tr/UserFiles/OM-L_u%20EGITIM%20OGR%20%20YNTM.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre doktora programına kabul edilen, ancak yüksek lisans derecesini başvurduğu lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalının amacı; eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programından mezun olanlar, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında başöğretmen, danışman ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Doktora Yeterlik Sınavını başaran ve hazırladığı tez önerisini ve tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İlköğretim alanında doktora diploması verilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
 2. Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
 3. Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
 4. Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
 5. Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
 6. Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
 • Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
 • Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
 • Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
 • Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
 • Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
 • Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
 • Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
 • Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
 • Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE720 İlköğretimde Astronomi Eğitimi İsöe720 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE722 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimi İsöe722 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE723 Okulda İnsan İlişkileri İseö723 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE724 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar İsöe724 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE725 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE726 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları İsöe726 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE727 Eğitimde Örgütsel Davranış İseö727 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE728 Eğitim Teknolojilerinin Eğitim-Fen Öğretimine Entegrasyonu İsöe728 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE729 Öğretbilim [Didaktik) İsöe729 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE730 İlköğretimde Kullanılan Öğrenci Tanıma Teknikleri ve Rehberlik Uygulamaları İseö730 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE731 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ve Öğrenme Teorileri İseö731 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE733 Bilgisayar Yazılımlarının Matematik Öğrenimindeki Etkinliği İsöe733 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE734 İlköğretim Okulu Programlarında Dünya Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE735 Matematik Eğitiminde Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Yolları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE736 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE737 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE738 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğrtimi İsöe738 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE739 Yakın Dönem Türkiye Tarihi İsöe739 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE740 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları İsöe740 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE741 Yaratıcılık Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE742 Çevre Eğitimi ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE744 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE748 Mikro Öğretim 3 0 0 3.0 7.5
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE720 İlköğretimde Astronomi Eğitimi İsöe720 3 0 0 3.0 6.0
İSÖE722 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimi İsöe722 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE723 Okulda İnsan İlişkileri İseö723 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE724 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar İsöe724 3 0 0 3.0 6.0
İSÖE725 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE727 Eğitimde Örgütsel Davranış İseö727 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE728 Eğitim Teknolojilerinin Eğitim-Fen Öğretimine Entegrasyonu İsöe728 3 0 0 3.0 6.0
İSÖE729 Öğretbilim [Didaktik) İsöe729 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE731 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ve Öğrenme Teorileri İseö731 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE733 Bilgisayar Yazılımlarının Matematik Öğrenimindeki Etkinliği İsöe733 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE734 İlköğretim Okulu Programlarında Dünya Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE735 Matematik Eğitiminde Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Yolları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE736 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE737 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE738 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğrtimi İsöe738 3 0 0 3.0 6.0
İSÖE739 Yakın Dönem Türkiye Tarihi İsöe739 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE740 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları İsöe740 3 0 0 3.0 6.0
İSÖE741 Yaratıcılık Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE742 Çevre Eğitimi ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE744 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE745 Psikolojik Danışma Kuramlarına Göre İlköğretimde Rehberlik Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE748 Mikro Öğretim 3 0 0 3.0 0.0