Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan 21 kredi karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve tez hazırlayan öğrencilere FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ alanında Yüksek lisans diploması verilir

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Daha detaylı bilgi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne bakılabilir.
http://www.omu.edu.tr/UserFiles/OM-L_u%20EGITIM%20OGR%20%20YNTM.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre doktora programına kabul edilen, ancak yüksek lisans derecesini başvurduğu lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Program Profili

Fen Bilgisi Eğitimi dalının amacı; eğitim, öğretim ve üst düzey özgün araştırmalar yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, bilimsel araştırma yöntemlerini ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte izleme yeterliliğine sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora programından mezun olanlar, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında başöğretmen, danışman ve yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı bilgi için Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Doktora Yeterlik Sınavını başaran ve hazırladığı tez önerisini ve tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İlköğretim alanında doktora diploması verilir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 2. Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
 3. Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 4. Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 5. Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
 6. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 7. Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 8. Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
 9. Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
 10. Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 11. Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
 • Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
 • Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
 • Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
 • Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
 • Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
 • Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-4Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 3 0 0 3.0 7.5
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 3 0 0 3.0 7.5
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 3 0 0 3.0 7.5
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 3 0 0 3.0 7.5
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 3 0 0 3.0 7.5
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5
EBE-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 3 0 0 3.0 7.5
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 3 0 0 3.0 7.5
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 3 0 0 3.0 7.5
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 3 0 0 3.0 7.5
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 3 0 0 3.0 7.5
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 3 0 0 3.0 7.5
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 3 0 0 3.0 7.5
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 7.5
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5