Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Güzel Sanatlar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

1988 yılında Resim-iş öğretmenliği ve Müzik öğretmenliği bölümleri olarak kurulan bölümümüz, 1997 yılından itibaren Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı altında birleştirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü halini almıştır. Halen anabilim dallarında ayrı öğretim programlarıyla öğrenci yetiştiren bölümümüz, resim ve müzik öğretmeni yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

DOKTOR

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı, öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime/sanata yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunmalarını amaçlayan bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Resim-İş Eğitimi Doktora programından mezun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda görev alabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Anabilim dalının ve enstitüdeki diğer bilim dallarının ilişkili olan bölümlerin lisansüstü programlarında olan derslerinden en az 28 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3, 100 üzerinden 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden; seminer, uzmanlık alanı dersinden ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi başarıyla savunan öğrencilere Resim-iş Eğitimi Bilim dalında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
 2. • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
 3. • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak içselleştirmiş, yaratıcı, bilgi ve becerileri açısından üstün donanım kazanabilirler,
 4. Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.
 5. • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, imaj ortaya koyabilecek, stil geliştirebilecek bir kapasiteye eriştirilmiş sanatçı, sanat bilimci, sanat kuramcısı ve tasarımcılar olarak yetişebilirler.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
 • Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Doktora öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzma
 • • Varlıkları, durumları, fenomenleri değişik ve çok kapsamlı algılayabilir, duyumsayabilir, bir gerçekliğin görülebilen boyutlarının ötesindeki içsel bağlamlarını sezebilir, imgeleyebilirler,
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
 • Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
 • Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
 • Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
 • Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
 • • İnsanın her plandaki kendini gerçekleştirme başarılarının dinamojeniği olarak estetik duyarlığı, sezgileri ve değişik düşünme becerileri ileri düzeyde geliştirilmiş, gözlemci, sorgulayan, imgeleyen, yorumlayan, araştırmayı bir davranış özelliği olarak i
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
 • Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
 • Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
 • • Yaşadığımız çağın bir gerektirmesi olarak bilim, sanat, teknoloji ve tasarımda disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar için bilişsel, duyuşsal ve uygulama yeterlikleri geliştirilmiş, kuramsal ve uygulamaya dayalı üretimlerinde özgün bir çizgi, im
 • Sanat, teknoloji ve tasarım, disiplinler arası ve bilişsel, duyuşsal ve uygulama yetkinliklerini geliştirmek çok disiplinli çalışmaları.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 60.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 60.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 6.0
Toplam 4 0 0 0.0 6.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 6.0
Toplam 4 0 0 0.0 6.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 6.0
Toplam 4 0 0 0.0 36.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 6.0
Toplam 4 0 0 0.0 36.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 6.0
Toplam 4 0 0 0.0 36.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 6.0
Toplam 4 0 0 0.0 36.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RES703 Görsel Algı ve Yaratıcılık 2 0 0 2.0 6.0
RES704 Çağdaş Sanat ve Yorumu 2 0 0 2.0 0.0
RES705 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (Biçimlendirme) 4 0 0 4.0 6.0
RES706 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (İfade) 4 0 0 4.0 0.0
RES707 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4.0 6.0
RES708 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4.0 6.0
RES711 Biçim ve Biçimlendirme 4 0 0 4.0 6.0
RES716 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri Üzerine Çağdaş Eğilimler 4 0 0 4.0 0.0
RES717 Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 2 0 0 2.0 6.0
RES719 Estetik 2 0 0 2.0 6.0
RES721 Canlandırma Teknikleri I 3 0 0 3.0 6.0
RES724 Deneysel Tipografi 2 0 0 2.0 0.0
RES725 Karşı Estetik 2 0 0 2.0 6.0
RES726 Yaşayan Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3.0 0.0
RES727 Modernizm ve Modernlik 2 0 0 2.0 6.0
RES730 3B (Boyutlu) Modelleme ve Canlandırma 3 0 0 3.0 7.5
RES731 3B (Boyutlu) Karakter Modelleme 3 0 0 3.0 6.0
RES736 Resim Sanatında Dizisellik 3 0 0 3.0 0.0
RES737 1940 Sonrası Modern Resim 3 0 0 3.0 0.0
RES738 Modern Tipografi 2 0 0 2.0 0.0
RES741 Sanatta Modernizm 3 0 0 3.0 6.0
RES747 Çağdaş Sanatta Malzeme ve Teknik 4 0 0 4.0 6.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501078292010 Özgün Baskı (Litografi) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4.0 0.0
RES701 Sanat Eğitiminde Çağdaş Modeller 2 0 0 2.0 0.0
RES702 Sanat Eğitiminde Yöntem Geliştirme 2 0 0 2.0 6.0
RES703 Görsel Algı ve Yaratıcılık 2 0 0 2.0 0.0
RES704 Çağdaş Sanat ve Yorumu 2 0 0 2.0 6.0
RES705 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (Biçimlendirme) 4 0 0 4.0 0.0
RES706 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri (İfade) 4 0 0 4.0 6.0
RES707 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemlerine Giriş 4 0 0 4.0 0.0
RES708 Grafik Tasarımı Alan Disiplinleri Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4.0 0.0
RES710 Heykelde Teknik Sunum ve Yöntemleri 4 0 0 4.0 6.0
RES711 Biçim ve Biçimlendirme 4 0 0 4.0 0.0
RES712 Atölye Tasarım Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4.0 6.0
RES714 Özgün Baskı (Serigrafi) Atölye Öğretim Yöntemleri 4 0 0 4.0 6.0
RES716 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri Üzerine Çağdaş Eğilimler 4 0 0 4.0 6.0
RES717 Tasarım Kuramları ve Yöntemleri 2 0 0 2.0 0.0
RES718 Postmodern Sanat Eğitimi 2 0 0 2.0 6.0
RES719 Estetik 2 0 0 2.0 0.0
RES720 Çağdaş Türk Resmi 2 0 0 2.0 6.0
RES721 Canlandırma Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
RES723 Sanat ve Estetik Kuramları 2 0 0 2.0 0.0
RES724 Deneysel Tipografi 2 0 0 2.0 6.5
RES725 Karşı Estetik 2 0 0 2.0 0.0
RES726 Yaşayan Mitoloji ve İkonografi 3 0 0 3.0 6.0
RES727 Modernizm ve Modernlik 2 0 0 2.0 0.0
RES728 Sanat Eseri İnceleme ve Öğretimi 3 0 0 3.0 6.0
RES729 Kentsel Mekanlarda Dış Cephe Projeleri 3 0 0 3.0 0.0
RES730 3B (Boyutlu) Modelleme ve Canlandırma 3 0 0 3.0 6.0
RES731 3B (Boyutlu) Karakter Modelleme 3 0 0 3.0 6.0
RES732 Kentsel Alana Müdahale 3 0 0 3.0 6.0
RES735 Türk Mitolojisi 3 0 0 3.0 0.0
RES736 Resim Sanatında Dizisellik 3 0 0 3.0 6.0
RES737 1940 Sonrası Modern Resim 3 0 0 3.0 0.0
RES738 Modern Tipografi 2 0 0 2.0 0.0
RES739 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
RES740 Görsel Kültür Eğitimi 2 0 0 2.0 6.0
RES741 Sanatta Modernizm 3 0 0 3.0 0.0
RES742 Görselleştirme-Modelleme Teknikleri 3 0 0 3.0 6.0
RES743 Yapı Seramiği Uygulamaları I 3 3 0 5.0 0.0
RES744 Yapı Seramiği Uygulamaları II 3 3 0 5.0 6.0
RES745 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 2 0 0 2.0 0.0
RES746 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı II 2 0 0 2.0 6.0
RES747 Çağdaş Sanatta Malzeme ve Teknik 4 0 0 4.0 0.0
RES748 Seramik Tasarım Atölye Yöntemleri II 4 0 0 4.0 6.0