Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 19.maddesi gereği 22.01.1985 tarihinde kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Kurupelit yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla
en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS
tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlayanlara doktora diploması verilir

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

-mezun olduğu/olacağı kurumdan alınmış lisans ve yüksek lisans genel ağırlıklı akademik
ortalamasının belirtildiği onaylı transkrip
-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi (Sınava giriş tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir) (Tezsiz Yüksek Lisans Programları
hariç)
-ALES Puanı: Tezli Yüksek lisansa başvuranların en az 55,
Yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55,
Lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir
-Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların, YDS/ÜDS’den en az
55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir
puan almaları gerekmektedir.
-Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat
sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu
taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara
yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

yok

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az
olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat
çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az
olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat
çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Kamu Yönetimi disiplinin gelişimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar ve projeler üretebilen; bu alana kuramsal, yöntemsel ve uygulama düzeyinde özgün katkılar sağlayabilen; toplumsal, kültürel, siyasal ve yönetsel süreçleri kavrayan ve bu süreçlere yön veren; karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen; bütüncül, özgür ve eleştirel bir düşünce yetisine sahip bilim insanları ve araştırmacılar yetiştirmektir. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programının toplam eğitim süresi dört yıldır. Programın ilk yılında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanında okutulacak temel zorunlu dersler ve diğer disiplinlerden alınacak seçimlik dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı yeterlilik aşamasına ayrılmıştır. Programın üçüncü ve dördüncü yılları ise Tez çalışmasına yöneliktir. Tez çalışmasına destek sağlaması amacıyla programda yer verilen uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri ise yeterliliği takip eden tüm yarıyıllarda yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Akademi, Kamu ve Özel Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

lgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin
yarıyıl/yıl içi etkinlikler ile yarıyıl/yılsonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara
göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını
ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme
sistemi kullanılır. Mutlak ve bağıl değerlendirme yapılacak birimler Senato tarafından
belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Tez savunmasını başarı ile tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Telefonu : +90 362 3121919 Faks : +90 362 4576017 Web : http://iibf.omu.edu.tr/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi/68/

Bölüm Olanakları

Program dili Türkçedir. Kamu Yönetimi Doktora Programı İİBF binasının 4. Katında hizmet vermekte anabilim dalında 1 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent görev yapmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 2. Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 3. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
 5. Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 6. Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 7. Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 8. Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 9. Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
 10. Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 11. Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 12. Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
 13. Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
 • Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 • Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KYL726Sosyal Bilimlerde Yöntem Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 3 0 0 3.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KYL726Sosyal Bilimlerde Yöntem Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KYL701 Yönetim Teorileri ve Kamu Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
KYL702 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
KYL703 Yerel Yönetimlerde Güncel Konular 3 0 0 3.0 7.5
KYL704 Bürokrasi 3 0 0 3.0 7.5
KYL705 Türk Kamu Yönetiminin Gelişimi 3 0 0 3.0 7.5
KYL706 Kent ve Siyaset 3 0 0 3.0 7.5
KYL707 Sürdürülebilir Kent ve Konut Politikaları 3 0 0 3.0 7.5
KYL708 Çevre Yönetim Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
KYL709 Çevre Sorunlarının Sosyo-Psikolojik Etkileri 3 0 0 3.0 7.5
KYL710 Siyasal Ekoloji 3 0 0 3.0 7.5
KYL711 Türkiye'de Siyasal Partiler 3 0 0 3.0 7.5
KYL712 Anayasalarımızda Temel Hak ve Özgürlükler 3 0 0 3.0 7.5
KYL713 Anayasa Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
KYL714 Küreselleşme ve Uluslararası Politika 3 0 0 3.0 7.5
KYL715 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi 3 0 0 3.0 7.5
KYL716 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Güncel Ulusal Güvenlik Sorunları ve Dış Politika 3 0 0 3.0 7.5
KYL717 Uluslararası Örgütler 3 0 0 3.0 7.5
KYL718 Kamu Reformu Analizi 3 0 0 3.0 7.5
KYL719 Kamu Yönetiminin Disiplini Sorunları 3 0 0 3.0 7.5
KYL720 Cumhuriyet Döneminde İdare 3 0 0 3.0 0.0
KYL721 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3.0 7.5
KYL722 Çağdaş Siyasal Kuram 3 0 0 3.0 7.5
KYL723 Demokrasi Teorileri 3 0 0 3.0 7.5
KYL724 Hegemonya, Söylem, İdeoloji 3 0 0 3.0 7.5
KYL725 Modern Devlet Kuramları 3 0 0 3.0 7.5
KYL727 Türkiye'nin Siyasal Yapısı 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KYL701 Yönetim Teorileri ve Kamu Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
KYL702 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
KYL703 Yerel Yönetimlerde Güncel Konular 3 0 0 3.0 0.0
KYL704 Bürokrasi 3 0 0 3.0 0.0
KYL705 Türk Kamu Yönetiminin Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
KYL706 Kent ve Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
KYL707 Sürdürülebilir Kent ve Konut Politikaları 3 0 0 3.0 0.0
KYL708 Çevre Yönetim Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
KYL709 Çevre Sorunlarının Sosyo-Psikolojik Etkileri 3 0 0 3.0 0.0
KYL710 Siyasal Ekoloji 3 0 0 3.0 0.0
KYL711 Türkiye'de Siyasal Partiler 3 0 0 3.0 0.0
KYL712 Anayasalarımızda Temel Hak ve Özgürlükler 3 0 0 3.0 0.0
KYL713 Anayasa Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
KYL714 Küreselleşme ve Uluslararası Politika 3 0 0 3.0 0.0
KYL715 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
KYL716 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Güncel Ulusal Güvenlik Sorunları ve Dış Politika 3 0 0 3.0 0.0
KYL717 Uluslararası Örgütler 3 0 0 3.0 0.0
KYL718 Kamu Reformu Analizi 3 0 0 3.0 0.0
KYL719 Kamu Yönetiminin Disiplini Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
KYL720 Cumhuriyet Döneminde İdare 3 0 0 3.0 0.0
KYL721 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3.0 0.0
KYL722 Çağdaş Siyasal Kuram 3 0 0 3.0 0.0
KYL723 Demokrasi Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
KYL724 Hegemonya, Söylem, İdeoloji 3 0 0 3.0 0.0
KYL725 Modern Devlet Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
KYL727 Türkiye'nin Siyasal Yapısı 3 0 0 3.0 0.0