Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Klinik Sinir Bilimleri (DSPL)

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1975 yılında, Klinik Sinir BilmleriAnabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin
Üniversite Hastanesinin, Tıp Fakültesinin ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır.
Klinik Sinir Bilimleri Doktora programı YÖK Genel Kurulunun 15/08/2013 tarihl toplantısında alınan karar ile kuruldu. Bu karar
üniversitemize 22/08/2013 tarih ve 45369 sayılı yazı ile bildirildi.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Klinik Sinir Bilimleri alanında doktora diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre başvuru şartlarını yerine getirmek.
Bilimsel Hazırlık Programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, O.M.Ü. Tıp Fakültesi Klinik Sinir Bilimleri Anabilim Dalında verilen dersin içeriğine uygun
olması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.

Program Profili

Klinik Sinir Bilimleri doktora programının amacı, temel Klinik Sinir Bilimleri hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olan, bilimsel
verilere ulaşabilen, yorumlayabilen ve sunma yeteneği kazanmış, deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyimli,
bilimsel bir sorunu çözebilmek için uygun araştırma yöntemlerini kullanabilen, bilimsel düşünce kültürü ve etik değerlere sahip
bireyler yetiştirmektir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik yapabilirler, araştırma laboratuvarlarında araştırmacı
olarak çalışabilirler ve sağlık sektöründe istihdam edilebilirler. Ayrıca uluslararası platformda doktora sonrası (post-doc) çalışabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktorasını tamamlamış kişiler, gerekli koşulları yerine getirdiklerinde, diğer multidisipliner alanlarda doktora yapabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora programında bulunan bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde
ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde
edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ının ve yarıyıl sınav puanının da % 60’ı alınmak suretiyle öğrencinin
başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam
sayıya tamamlanır. Ders geçme notu, doktora programında 76’dir.Yarıyıl sonu sınav notunun, doktora programında en az 70 puan
olması gerekir. Ayrıca doktora öğrencisi, doktora yeterlilik ve tez savunma sınavından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve
Doktora Eğitim Yönetmeliğinde detaylı olarak belirtilen esaslara göre başarılı olmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve doktora Eğitim Yönetmeliği’ne göre yeterlilik koşullarını yerine getirmek.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Dursun AYGÜN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Sinir Bilimleri Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
03623121919 /3243
daygun@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
 2. Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
 3. Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
 5. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
 6. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
 8. En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
 9. Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
 10. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
 11. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
 12. Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
 • Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
 • Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
 • En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
 • Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
 • Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
 • Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
 • Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KSB703Sinir Sisteminin Temel Özellikleri 927001 5 0 0 0.0
KSB707Merkezi Sinir Sistemi (Mss) İşlevsel Anatomisi 927001 3 0 0 0.0
KSB726Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 11 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KSB701 Klinik Sinir Bilimlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
KSB702 Klinik Nörofizyopatoloji 927001 3 0 0 6.0
KSB704 Elektroensefalografi 927001 2 2 0 6.0
KSB705 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Yapısı 927001 4 0 0 6.0
KSB706 Klinik Nörooftalmoloji 927001 2 2 0 6.0
KSB708 Klinik Nöroendokrinoloji 927001 2 2 0 6.0
KSB709 Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Patolojileri 927001 3 0 0 6.0
KSB710 İleri Nöroanatomi 927001 2 2 0 6.0
KSB711 İşlevsel Beyin Görüntülemesi 927001 3 0 0 6.0
KSB713 Nörogenetik Modeller 927001 3 0 0 6.0
KSB714 Membran Yapısı, Fonksiyonu ve Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB715 Kongitif Nöral Ağların Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB716 Duyu ve Ağrının Nörobiyolojisi 927001 3 0 0 6.0
KSB717 Motor Kontrol Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB718 Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları 927001 3 0 0 6.0
KSB719 Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB720 Sinir Sisteminin Nörogörüntüleme Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
KSB721 Mss'nin Cerrahi Patolojileri ve Tedavileri 927001 3 0 0 6.0
KSB723 Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Dil Sisteminin İşleyişi 927001 2 2 0 6.0
KSB724 Klinik Sinir Bilimlerinde Makale Programı 927001 2 2 0 0.0
KSB725 Periferik Sinir Sistemi Hasarları ve Tedavileri 927001 3 0 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
KSB701 Klinik Sinir Bilimlerine Giriş 927001 4 0 0 6.0
KSB702 Klinik Nörofizyopatoloji 927001 3 0 0 6.0
KSB704 Elektroensefalografi 927001 2 2 0 6.0
KSB705 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Yapısı 927001 4 0 0 6.0
KSB706 Klinik Nörooftalmoloji 927001 2 2 0 6.0
KSB708 Klinik Nöroendokrinoloji 927001 2 2 0 6.0
KSB709 Spinal ve Periferik Sinir Sistemi Patolojileri 927001 3 0 0 6.0
KSB710 İleri Nöroanatomi 927001 2 2 0 6.0
KSB711 İşlevsel Beyin Görüntülemesi 927001 3 0 0 6.0
KSB712 Sinir Sisteminde İleri Araştırma Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
KSB713 Nörogenetik Modeller 927001 3 0 0 6.0
KSB714 Membran Yapısı, Fonksiyonu ve Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB715 Kongitif Nöral Ağların Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB716 Duyu ve Ağrının Nörobiyolojisi 927001 3 0 0 6.0
KSB717 Motor Kontrol Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB718 Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları 927001 3 0 0 6.0
KSB719 Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları 927001 3 0 0 6.0
KSB720 Sinir Sisteminin Nörogörüntüleme Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
KSB721 Mss'nin Cerrahi Patolojileri ve Tedavileri 927001 3 0 0 6.0
KSB723 Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Dil Sisteminin İşleyişi 927001 2 2 0 6.0
KSB724 Klinik Sinir Bilimlerinde Makale Programı 927001 2 2 0 0.0
KSB725 Periferik Sinir Sistemi Hasarları ve Tedavileri 927001 3 0 0 6.0