Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Radyolojik Bilimler

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Dereceli Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa fen ve eğitim fakültelerinin fizik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar ve radyolojik bilimler ve temel tıp bilimlerinde yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bu programa başvuran fen ve eğitim fakültelerinin fizik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden aldıkları ve radyolojik bilimler ve temel tıp bilimleri alanında yüksek lisans döneminde aldıkları tüm eğitimleri tanınır

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Radyolojik bilimler alanında, sağlık bilimlerinin farklı alanından eğitimcilerin desteğiyle, radyolojik bilimleri konusunda donanımlı ve bilgili araştırmacılar yetiştirmek ve böylece temel ve klinik radyolojik bilimler alanında nitelikli araştırmalar gerçekleştirmektir. Radyolojik bilimlerdeki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak yeni çalışma alanlarında araştırıcıların yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir. Yurtdışında uzun yıllardır kurumsallaşmış olarak sürdürülmekte olan bu programlar, klinik ve uygulamalı klinik ve temel bilimlerde özelleşmiş ya da ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı, radyolojik bilimlerde özelleşmiş alanlarında akademik ve teknik bağlamında yeni elemanların yetişmesini sağlamaktır. Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu programların oluşturulmasında, enstitümüz disiplinler arası eğitim deneyimi olan öğretim üyesi kadrosu ile gerekli donanım ve alt yapıya sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezun vermemiştir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerle ilgili olarak başarı notunun hesaplanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği'ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanları
13.04.2011-04.04.2012 Prof. Dr. Lütfi İNCESU (Radyoloji AD Öğretim Üyesi)
05.04.2012-08.10.2013 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Veysel POLAT (Radyoloji AD Öğretim Üyesi)
09.10.2013-07.01.2019 Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ (Fizik Bölümü, Nükleer Fizik AD Öğretim Üyesi)


Bologna Süreci Sorumlusu
Doç. Dr. Oktay Yapıcı (Nükleer Tıp AD Öğretim Üyesi)

Bölüm Olanakları

Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu programların oluşturulmasında, enstitümüz disiplinler arası eğitim deneyimi olan öğretim üyesi kadrosu ile gerekli donanım ve alt yapıya sahiptir.

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
 • Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
 • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
 • Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
 • Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
 • Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
 • Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
 • Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
 • Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
 • Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
 • Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
 • Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
 • Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RAD701 Radyasyon Fiziği I 2 2 0 3.0 0.0
RAD702 Ultrason 2 2 0 3.0 3.0
RAD703 Radyasyon Fiziği II 2 2 0 3.0 0.0
RAD704 Bilgisayarlı Tomografi 2 2 0 3.0 0.0
RAD705 Radyasyon Fiziği III 2 2 0 3.0 0.0
RAD706 Manyetik Rezonans Görüntüleme 2 2 0 3.0 6.0
RAD707 Nükleer Tıbbın Genel İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
RAD709 Radyasyon Taşınımının Monte Carlo Benzeşimi 2 1 0 3.0 0.0
RAD710 İleri Konularda Yönlendirilmiş Okuma 3 2 0 4.0 0.0
RAD712 Özel Konular 3 0 0 3.0 0.0
RAD713 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
RAD701 Radyasyon Fiziği I 2 2 0 3.0 0.0
RAD702 Ultrason 2 2 0 3.0 0.0
RAD703 Radyasyon Fiziği II 2 2 0 3.0 0.0
RAD704 Bilgisayarlı Tomografi 2 2 0 3.0 0.0
RAD705 Radyasyon Fiziği III 2 2 0 3.0 0.0
RAD706 Manyetik Rezonans Görüntüleme 2 2 0 3.0 0.0
RAD707 Nükleer Tıbbın Genel İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
RAD709 Radyasyon Taşınımının Monte Carlo Benzeşimi 2 1 0 3.0 0.0
RAD710 İleri Konularda Yönlendirilmiş Okuma 3 2 0 4.0 0.0
RAD712 Özel Konular 3 0 0 3.0 0.0
RAD713 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0