Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Hesaplamalı Bilimler

Program Tanımları

Kuruluş

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği temelinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik ve İstatistik alanlarını baz alarak disiplinlerarası faaliyette bulunmak üzere 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren doktora düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hesaplamalı Bilimler alanında Doktora derecesini alırlar.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin seçimi yapılırken, Üniversitemizin öğrenci alım kriterleri gözönüne alınacaktır. Üniversitesimiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün yönergesine göre; ALES, geçerli yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve giriş sınavı (yazılı ve/veya sözlü) belli bir hesaplamaya göre kullanılır. Detaylı bilgi için
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ gereğince işlemler yapılır. Detaylı bilgi için
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlilik programı; ders, yeterlik sınavı, seminer, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.(

Program Profili

Hesaplamalı Bilimler Doktora Program, sayısal ve hesaplamalı yöntemlere karşı olan ihtiyacın ve uygulama alanlarının çeşitlliliğinin arttığı bir ortamda bilgisayar bilimleri ve mühendisliği anlamında nitelikli insan gücü yetiştirmeyi baz almıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrencilerimiz üniversitelerde, bilişim firmalarında ve çeşitli kamu kurumlarında çalışmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

info@bil.omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kurupelit, Samsun

Bölüm Olanakları

1) Yazılım Laboratuvarları: L19 - R19, Görüntü İşleme Laboratuvarı, Bilgisayarlı Altı Sigma Laboratuvarı

2) Donanım Laboratuvarları:
Sayısal Tasarım Lab.
Elektronik Lab.

3) Araştırma Laboratuvarları:
Siber Güvenlik ve Kriptoloji Laboratuvarı

Program Çıktıları

 1. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 2. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme kabiliyetini kazanma.
 3. Temel bilimleri ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde kullanarak Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme
 4. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
 5. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 6. Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
 7. Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 8. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
 9. Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 10. Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
 11. Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme kabiliyetini kazanma.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Temel bilimleri ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde kullanarak Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
 • Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 • Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
 • Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1Seçmeli I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2Seçmeli II SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 60.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBS-1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HB701 İleri Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3.0 7.5
HB702 İleri Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3.0 7.5
HB704 İleri Görüntü İşleme Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
HB706 İleri Ağ Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
HB708 Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3.0 0.0
HB710 İleri Yapay Zeka 3 0 0 3.0 7.5
HB711 Veri Madenciliği Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
HB712 İleri Makine Öğrenimi 3 0 0 3.0 7.5
HB713 İleri Gömülü Sistemler 3 0 0 3.0 7.5
HB714 İleri Veri Tabanı Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
HB717 İleri Kriptoloji 3 0 0 3.0 7.5
HB722 Analog Süzgeçler 3 0 0 3.0 7.5
HB723 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3.0 7.5
HB726 İletişim Kuramı 3 0 0 3.0 0.0
HB732 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
HB733 Anolog Entegre Devre Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
HB735 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar 3 0 0 3.0 7.5
HB736 Derin Öğrenme 3 0 0 3.0 0.0
HB737 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
HB738 Deney Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
HB739 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HB740 Güvenilirlik, Hazır Bulunma ve Bakım Kolaylığı Analizleri 3 0 0 3.0 7.5
HB741 İleri Kalite Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
HB742 Kesikli Optimizasyon 3 0 0 3.0 0.0
HB743 Üretim Sistemleri Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
HB745 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5
FBS-2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HB701 İleri Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3.0 0.0
HB702 İleri Sayısal İşaret İşleme 3 0 0 3.0 7.5
HB704 İleri Görüntü İşleme Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
HB706 İleri Ağ Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
HB708 Veri Şifreleme ve Ağ Güvenliği 3 0 0 3.0 0.0
HB710 İleri Yapay Zeka 3 0 0 3.0 7.5
HB711 Veri Madenciliği Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
HB712 İleri Makine Öğrenimi 3 0 0 3.0 7.5
HB713 İleri Gömülü Sistemler 3 0 0 3.0 7.5
HB714 İleri Veri Tabanı Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
HB717 İleri Kriptoloji 3 0 0 3.0 7.5
HB722 Analog Süzgeçler 3 0 0 3.0 7.5
HB723 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3.0 7.5
HB726 İletişim Kuramı 3 0 0 3.0 0.0
HB732 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
HB733 Anolog Entegre Devre Tasarımı 3 0 0 3.0 7.5
HB735 Ayrık Yapılar ve Algoritmalar 3 0 0 3.0 7.5
HB736 Derin Öğrenme 3 0 0 3.0 0.0
HB737 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
HB738 Deney Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
HB739 Buluşçuluk ve Yenilik Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
HB740 Güvenilirlik, Hazır Bulunma ve Bakım Kolaylığı Analizleri 3 0 0 3.0 7.5
HB741 İleri Kalite Teknikleri 3 0 0 3.0 7.5
HB742 Kesikli Optimizasyon 3 0 0 3.0 0.0
HB743 Üretim Sistemleri Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
HB745 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 7.5