Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Hemşirelik ve sağlık bakım bilgi bütününe katkıda bulunmak üzere hemşirelik kuram, kavram, ilke ve yöntemlerini irdeleyebilme
 2. Araştırmalardan elde edilen profesyonel yayın ve sunumlar yoluyla hemşirelik bilimi ve sağlık bakımına katkıda bulunmak
 3. Bilimsel araştırma, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapabilme
 4. Araştırmanın tasarımı, yürütülmesi ve yayınlanması süreçlerinde bilimsel bütünlükle ilgili taahhüdü yansıtabilme
 5. Araştırmalarda kültürel duyarlı/etkili sağlık sonuçlarına katkıda bulunmak üzere diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
 6. Araştırma ve uygulamada liderlik rollerini üstlenebilme
 7. Var olan bilgilerin eleştirel değerlendirmesini yaparak yeni fikirler oluşturabilme
 8. Hemşirelik disiplininin gelişen doğasını anlayabilme
 9. Bilim felsefesi ve tarihini takdir edebilme
 10. Araştırma ve uygulamada profesyonel ve araştırma etiğine uygun davranabilme
 11. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak hemşirelik mesleği, politikası ve uygulamasını geliştirmek üzere harekete geçebilme
 12. Keşif, uygulama ve entegrasyon yoluyla gelecek hemşirelerin formal ve informal eğitimine katkıda bulunma

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Hemşirelik ve sağlık bakım bilgi bütününe katkıda bulunmak üzere hemşirelik kuram, kavram, ilke ve yöntemlerini irdeleyebilme
 • Araştırmalardan elde edilen profesyonel yayın ve sunumlar yoluyla hemşirelik bilimi ve sağlık bakımına katkıda bulunmak
 • Bilimsel araştırma, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapabilme
 • Araştırmanın tasarımı, yürütülmesi ve yayınlanması süreçlerinde bilimsel bütünlükle ilgili taahhüdü yansıtabilme
 • Araştırmalarda kültürel duyarlı/etkili sağlık sonuçlarına katkıda bulunmak üzere diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
 • Araştırma ve uygulamada liderlik rollerini üstlenebilme
 • Var olan bilgilerin eleştirel değerlendirmesini yaparak yeni fikirler oluşturabilme
 • Hemşirelik disiplininin gelişen doğasını anlayabilme
 • Bilim felsefesi ve tarihini takdir edebilme
 • Araştırma ve uygulamada profesyonel ve araştırma etiğine uygun davranabilme
 • Araştırma sonuçlarından yola çıkarak hemşirelik mesleği, politikası ve uygulamasını geliştirmek üzere harekete geçebilme
 • Keşif, uygulama ve entegrasyon yoluyla gelecek hemşirelerin formal ve informal eğitimine katkıda bulunma
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HEM705Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II  927001 2 2 0 6.0 3.0
HEM741Hemşirelikte Araştırma Ve Kanıt  927001 3 0 0 6.0 3.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 5 2 0 12.0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
HEM704Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I  927001 3 0 0 6.0 3.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 7 4 0 6.0 3.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 927001 3 2 0 12.0
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 927001 3 2 0 12.0
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  927001 3 0 0 6.0
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  927001 2 0 0 6.0
HEM711 Ürojinekoloji 927001 3 2 0 12.0
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 927001 2 0 0 0.0
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   927001 2 0 0 0.0
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 927001 3 4 0 0.0
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 927001 3 4 0 0.0
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  927001 3 0 0 0.0
HEM726 Acil Hemşireliği   927001 3 0 0 0.0
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  927001 3 0 0 0.0
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 927001 3 0 0 0.0
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 3 0 0 0.0
HEM730 Çocuk Sağlığında Yenilikler Dersi - I  927001 4 4 0 0.0
HEM731 Çocuk Sağlığında Yenilikler Dersi - II 927001 4 4 0 0.0
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği - I  927001 4 4 0 0.0
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği - II 927001 4 4 0 0.0
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  927001 2 2 0 0.0
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  927001 2 2 0 0.0
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  927001 2 2 0 0.0
HEM737 Ergen Sağlığı  927001 2 2 0 0.0
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   927001 4 4 0 0.0
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  927001 2 2 0 0.0
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  927001 2 2 0 0.0
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 927001 2 0 0 0.0
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 927001 2 0 0 0.0
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 927001 2 0 0 0.0
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 927001 2 0 0 0.0
HEM752 Sağlığı Geliştirme 927001 2 0 0 0.0
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM754 Sağlık Politikaları 927001 2 0 0 0.0
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 927001 3 0 0 0.0
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 0 0 0.0
HEM759 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM760 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
HEM761 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM762 Semptom Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927001 2 0 0 0.0
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927001 2 0 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 927001 3 2 0 12.0
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 927001 3 2 0 12.0
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  927001 3 0 0 6.0
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  927001 2 0 0 6.0
HEM711 Ürojinekoloji 927001 3 2 0 12.0
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 927001 2 0 0 0.0
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   927001 2 0 0 0.0
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 927001 3 4 0 0.0
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 927001 3 4 0 0.0
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  927001 3 0 0 0.0
HEM726 Acil Hemşireliği   927001 3 0 0 0.0
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  927001 3 0 0 0.0
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 927001 3 0 0 0.0
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 3 0 0 0.0
HEM730 Çocuk Sağlığında Yenilikler Dersi - I  927001 4 4 0 0.0
HEM731 Çocuk Sağlığında Yenilikler Dersi - II 927001 4 4 0 0.0
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği - I  927001 4 4 0 0.0
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği - II 927001 4 4 0 0.0
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  927001 2 2 0 0.0
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  927001 2 2 0 0.0
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  927001 2 2 0 0.0
HEM737 Ergen Sağlığı  927001 2 2 0 0.0
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   927001 4 4 0 0.0
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  927001 2 2 0 0.0
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  927001 2 2 0 0.0
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 927001 2 0 0 0.0
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 927001 2 0 0 0.0
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 927001 2 0 0 0.0
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 927001 2 0 0 0.0
HEM752 Sağlığı Geliştirme 927001 2 0 0 0.0
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM754 Sağlık Politikaları 927001 2 0 0 0.0
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 927001 3 0 0 0.0
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 0 0 0.0
HEM759 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM760 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
HEM761 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM762 Semptom Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927001 2 0 0 0.0
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927001 2 0 0 0.0