Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Spor Yöneticiliği

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Doktor Ünvanı

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların yabancı dil sınavından en az 55 puan alması gerekir.
* ALES sınavından en az 55 puan alınması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Program Profili

Bu yüksek lisans dereceli doktora programında amaç; Spor Yöneticiliği alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası araştırmacı olarak farklı kurumlarda çalışabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Başarı notu doktora/sanatta yeterlikte 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 65 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü
e-posta: myalcint@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 / 5676 (Anabilim Dalı Başkanı)
03623121919 / 5675 (Sekreterlik)

Bölüm Olanakları

Performans analiz labaratuarı

Program Çıktıları

 1. Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 2. Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 3. Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
 5. Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
 6. Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
 7. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
 8. Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
 9. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Spor Yöneticiliği alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
 • Spor Yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
 • Spor Yönetimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Spor Yönetimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Spor Yönetimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Spor yönetimi ile ilgili olan kuruluşlar ile koordinasyon sağlayabilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY702Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY708.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
BSY710Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY720Spor Hukuku Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 12 0 0 12.0 51.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BSY702Spor Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
BSY708.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
BSY710Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 13 0 0 9.0 51.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BSY701 Beden Eğitimi ve Sporda Fizyolojik Temeller ve Antrenman Yöntemleri 3 0 0 3.0 6.0
BSY703 İnsan Kaynakları Planlaması ve Spor 3 0 0 3.0 6.0
BSY704 Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY705 Spor Yönetiminde Uluslararası Karşılaştırmalar 3 0 0 3.0 6.0
BSY706 Spor Sosyolojisi ve Ekip Çalışması 3 0 0 3.0 6.0
BSY711 Sporda Yetenek ve Yönlendirme 3 0 0 3.0 6.0
BSY713 Çağdaş Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3.0 6.0
BSY714 Spor Eğitimi ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY716 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 3 0 0 3.0 6.0
BSY717 Spor Felsefesi ve Olimpizm 3 0 0 3.0 7.5
BSY719 Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik 3 0 0 3.0 6.0
BSY721 Spor Kulüplerinin Yönetim Yapısı ve Şirketleşmesi 3 0 0 3.0 7.5
BSY722 Yönetimde ve Sporda Etik 3 0 0 3.0 7.5
BSY724 Spor Yönetiminde İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 0 3.0 6.0
BSY727 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 3 0 0 3.0 6.0
BSY728 Spor Organizasyonlarında Kriz Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY729 Rekreatif Aktiviteler ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY730 İleri Regresyon Analizi 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BSY701 Beden Eğitimi ve Sporda Fizyolojik Temeller ve Antrenman Yöntemleri 3 0 0 3.0 7.5
BSY703 İnsan Kaynakları Planlaması ve Spor 3 0 0 3.0 6.0
BSY704 Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3.0 6.0
BSY705 Spor Yönetiminde Uluslararası Karşılaştırmalar 3 0 0 3.0 6.0
BSY706 Spor Sosyolojisi ve Ekip Çalışması 3 0 0 3.0 6.0
BSY711 Sporda Yetenek ve Yönlendirme 3 0 0 3.0 6.0
BSY713 Çağdaş Yönetim ve Organizasyon Teorileri 3 0 0 3.0 6.0
BSY714 Spor Eğitimi ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY716 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 3 0 0 3.0 6.0
BSY717 Spor Felsefesi ve Olimpizm 3 0 0 3.0 7.5
BSY719 Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik 3 0 0 3.0 6.0
BSY721 Spor Kulüplerinin Yönetim Yapısı ve Şirketleşmesi 3 0 0 3.0 7.5
BSY722 Yönetimde ve Sporda Etik 3 0 0 3.0 7.5
BSY724 Spor Yönetiminde İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 0 3.0 6.0
BSY727 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 3 0 0 3.0 6.0
BSY728 Spor Organizasyonlarında Kriz Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY729 Rekreatif Aktiviteler ve Yönetimi 3 0 0 3.0 6.0
BSY730 İleri Regresyon Analizi 3 0 0 3.0 7.5