Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Felsefe Doktoru

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans ya da yüksek lisansı felsefe programından mezun olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğretim üyesi ve araştırıcı olur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Post doktora ve Öğretim Üyeliğine geçiş.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

24 kredi ders, Seminer ödevi, doktora yeterlilik sınavı ve doktora tez savunma.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkalığı
Kurupelit yerleşkesi, ATAKUM/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının mevcuttur. Bölümde seminer odası ve kütüphane bulunmaktadır. Üniverstemiizin veri tabanı, felsefe literatürüne erişmek için yeterlidir.

Program Çıktıları

 1. Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
 2. Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
 3. Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
 4. Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
 5. Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
 6. Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Öğrenciler felsefenin belli başlı alanlarında derinlemesine akademik bilgi sahibi olurlar.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Öğrenciler felsefenin ana konularında dünya çapında özgün akademik tez yazabilecek düzeye ulaşır.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Öğrenciler felsefi konularla ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak özgün ödev, tebliğ, makale, kitap vb. hazırlayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji (etik, ewstetik, saiyaset, ekonomi, hukuk) ve felsefe tarihi konularında araştırma ve yayın yapacak düzeyde bilgi sahibi olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Gerek kurum içinde gerek kurum dışında etik ve bilimsel değerlere haiz bir akademisyen olarak, toplumun farklı kesimleriyle diyalog kuran; felsefeyi akademik olduğu kadar popüler olarak da sunma yeterliliğine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Alanında özgün ve yaratıcı bir tez yazabilme yeterliliğine erişir.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL701Pratik Aklın Eleştirisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
FEL702Nedensellik Sorunu Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 6 0 0 6.0 7.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FEL701Pratik Aklın Eleştirisi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
FEL702Nedensellik Sorunu Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 0 0 6.0 7.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FEL703 Çağdaş Siyaset Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
FEL704 Akıl Dini 3 0 0 3.0 0.0
FEL705 Ortaçağ Felsefesinde İleri Araştırmalar 3 0 0 3.0 0.0
FEL706 Umut Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
FEL707 Ütopik Toplum Tasarımları 3 0 0 3.0 0.0
FEL708 İslam Felsefesi ve Bilimin Batıya Etkileri 3 0 0 3.0 0.0
FEL709 Varoluşçuluk 3 0 0 3.0 0.0
FEL710 Mistisizim ve Felsefe 3 0 0 3.0 0.0
FEL711 Pragmatizm 3 0 0 3.0 0.0
FEL712 Yapılandırmacılık (Constructivism) 3 0 0 3.0 7.5
FEL713 Türk-İslam Felsefesi Araştırmaları 3 0 0 3.0 0.0
FEL714 Liberalizm 3 0 0 3.0 0.0
FEL715 Hegel: Mantık Bilimi 3 0 0 3.0 0.0
FEL716 Türk Mitolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FEL717 Marx: Kapital (Birikim ve Diyalektik) 3 0 0 3.0 0.0
FEL718 Çağdaş İslam Düşüncesi 3 0 0 3.0 0.0
FEL719 Metafelsefe 3 0 0 3.0 0.0
FEL720 Diyalektik ve Eleştiri 3 0 0 3.0 0.0
FEL721 Zihin Felsefesi Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
FEL722 İngiliz Deneyciliği 3 0 0 3.0 0.0