Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-4Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 3 0 0 3.0 0.0
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 3 0 0 3.0 0.0
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 3 0 0 3.0 0.0
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 3 0 0 3.0 0.0
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
EBE-4 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE703 Öğrenmenin Biyolojik Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE704 İlköğretim Programlarında İşlenen Küresel Çevre Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE705 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamalar 3 0 0 3.0 0.0
İFBE706 Bilgisayarın Fen Eğitiminde Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
İFBE707 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
İFBE709 Hazır Bulunuşluk ve Bilgi Transferi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE710 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE711 Fen Eğitiminde Alternatif Ölçme Metotları ve Araştırma Desenleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE715 Eğitimde Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE717 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi Programları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE718 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE719 Eğitim Teknolojilerinin Fen Eğitimine Entegrasyonu 3 0 0 3.0 0.0
İFBE720 Teknoloji İle Öğretme ve Öğrenme 3 0 0 3.0 0.0
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE722 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Nicel Araştırma Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE724 Fen Öğretiminde Genel Fizik Laboratuvarı Deneysel Aktivite Temelleri I 3 0 0 3.0 0.0
İFBE725 İlköğretimde Astronomi Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE726 İlköğretimde Fizik Eğitiminin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İFBE727 Bilim Tarihinin Temel Fen Kavramlarına Etkisi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE728 Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İFBE729 Fen Eğitiminde Meta Analiz 3 0 0 3.0 0.0
İFBE730 Fen Eğitiminde İnformal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
İFBE732 Fen Eğitiminde Kimyasal Uygulamaların Önemi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0