Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE720 İlköğretimde Astronomi Eğitimi İsöe720 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE722 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimi İsöe722 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE723 Okulda İnsan İlişkileri İseö723 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE724 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar İsöe724 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE725 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE726 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları İsöe726 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE727 Eğitimde Örgütsel Davranış İseö727 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE728 Eğitim Teknolojilerinin Eğitim-Fen Öğretimine Entegrasyonu İsöe728 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE729 Öğretbilim [Didaktik) İsöe729 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE730 İlköğretimde Kullanılan Öğrenci Tanıma Teknikleri ve Rehberlik Uygulamaları İseö730 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE731 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ve Öğrenme Teorileri İseö731 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE733 Bilgisayar Yazılımlarının Matematik Öğrenimindeki Etkinliği İsöe733 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE734 İlköğretim Okulu Programlarında Dünya Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE735 Matematik Eğitiminde Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Yolları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE736 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE737 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE738 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğrtimi İsöe738 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE739 Yakın Dönem Türkiye Tarihi İsöe739 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE740 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları İsöe740 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE741 Yaratıcılık Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE742 Çevre Eğitimi ve Sosyal Boyutları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE744 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE745 Psikolojik Danışma Kuramlarına Göre İlköğretimde Rehberlik Teknikleri ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE748 Mikro Öğretim 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 3 0 0 3.0 0.0