Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

LİSANS PROGRAMLARI

Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili birim yöneticisi tarafından her sınıfa yeterli sayıda danışman ya da koordinatör görevlendirilir. Danışmanlar, öğrencilerin üniversiteye kayıt olduğu ilk günden, öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta eğitim olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadırlar.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

Enstitüde kayıtlı tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine ders, tez veya proje dönemlerinde rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesine veya doktoralı öğretim görevlisine danışman adı verilir. Tez danışmanı ataması birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır. Tez danışmanı belirlenirken öğrencinin ve danışman olarak atanacak öğretim üyesinin / görevlisinin de görüşü alınır.

. Lisansüstü Öğretim ve Öğrenci Danışmanlığı Yönergesine göre danışmanların görevleri şu şekildedir:

. Öğrencinin kaydolduğu lisansüstü programda aldığı derslerdeki akademik performansı konusunda bilgi sahibi olmak,

. Ders seçme, ders alma bırakma ve ders saydırma gibi akademik konularda öğrenciye rehberlik etmek,

. Öğrenciyi bağlı bulunduğu Lisansüstü Yönetmelik ve Yönergeler konusunda bilgilendirmek,

. Öğrencinin ilgi alanını, yeteneğini ve güncel araştırma konularını dikkate alarak tez veya dönem projesi seçiminde ve tez önerisin hazırlanmasında öğrenciye rehberlik etmek,

. Öğrencinin bilgiye ulaşma, bilgi üretme ve değerlendirme yeteneğinin gelişmesinde yol gösterici olmak,

. Öğrenci ile birlikte tez veya dönem projesi çalışmasının planını yaparak, çalışma için gerekli alt yapının hazırlanmasını sağlamak,

. Öğrenci ile yapılan periyodik görüşmelerle tez veyadönem projesiyle ilgili çalışmaları düzenli olarak denetlemek ve elde edilen sonuçları değerlendirmek,

. İç ve dış destek elde etmek için öğrencinin, tez çalışmasını proje haline getirmesini teşvik etmek,

. Araştırmanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek ve tezin düzenli olarak yazılmasını denetlemek,

. Doktora programlarında öğrencinin yeterlik sınavının, tez önerisi savunmasının ve tez izleme toplantılarının gerçekleşmesini sağlamak. 

 PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİRİMİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Ünitesi bünyesinde yer alan bu birimin amacı bireysel ya da grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermektir.

Birim; öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

Birimde görevli psikologlar tarafından yürütülen hizmetler:

1) Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin  çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,

2) Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

3) Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,

4) Duygusal sorunları olan öğrencilere, bireysel ya da grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,

5) Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce görüşme yapılmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek.

Birimde görevli sosyal çalışmacı tarafından yürütülen hizmetler:

“Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi”ne gelen ve değerlendirme sonucunda, sorunlarının çözümünde sosyal çalışmacının yardımına ihtiyaç duyduğu düşünülen öğrencilerin, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli kaynakları araştırıp tespit etmek ve söz konusu öğrencileri bu kaynaklara yönlendimek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Öğrencilere Danışmanlık Hizmetleri