Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ102 Müziksel İşitme Okuma Yazma-II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu ders ile müziksel işitme okuma ve yazma becerisi geliştirilerek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz Mutlu- Öğr. Gör. Dr. Pınar Beşevli Solmaz

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Düzeyine uygun ton, ölçü, akor ve biçim bilgilerini müzik yapma ve yaratmada kullanma.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] A. LAVINGNAC “1/A-2/A-2/C-3/A [2] M.SUN “Solfej I-II” [3] F.FONTAİNE “Traite Pratique du Rytme Mesure” [4] M.A.GHEZZO “Corso completo di Educazione dell’orecchio, Ritmo, Solfeggio, Dettato e Teoria della Musica” [5] O.GARTENLAUB “Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter a 2 voix” [6] POZZOLİ “Solfeggıi Cantati a 2 Vocı” [7] G.DANDELOT “Manuel Pratique” [8] C.JOLLET “Livre de Melodies Ek Kaynaklar [1] Ü. ÖZGÜR –S. AYDOĞAN “Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I-II” “Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV”, [2] A. SEVGİ-E. TUĞCULAR “Halk Ezgileriyle Solfej” [3] J. RUEFF “250 Dictees Musicales” [4] L.GRANDJANY “500 Dictees Graduees” [5] G.DANDELOT “Cent Dictees Musicales” [6] N.GALLON “Solfege-Solfegea 2 Voix” [7] A.BOURNOVİLLE “250 Dictees Musicales” [8] H.VACHEY “Cours ınıtial 50 Dictees”, J [9] A.ROSSİ “101 Pezzi Celebri Classici e Operistici”, [10] H.DANYSZOWA-Z.ISZKOWSKA-J.JARGON-M.LEITNER-K.MOUSZUMANSKA-NAZAR “Zbior Cwiczen do Ksztalcenia Sluchu”, [11] M.GÖKTEPE “Müzikte Ses-Süre-Hız-Yoğunluk” [12] V.TABAKOĞLU “Bona-Müzik Teorisi Notları” [13] P. HACIEV “ Temel Müzik Teorisi”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

İkişerli ve üçerli ölçüler, majör,minör (2 diyez ve 2 bemollü) tonlarda ezgi okuma, yazma ve yaratma, üç sesli akorlar (majör, minör, eksik, artık ) ve çevrimleri,. Majör, minör tonlarda I, IV, V derece bağlantıları, iki sesli dikte çalışmaları, form bilgisi ( motif, cümle, dönem).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 1
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 1
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 40 1
29 Bireysel Çalışma 14 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Noktalı nota değerleri gösterilerek üç zamanlı basit ölçü içinde ritim çalışmaları yapılır.
2 Müzikteki hız terimleri anlatılır.
3 Sol majör dizisi içinde, okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
4 Müzikteki dinamik kavramı ve ifade terimleri tanıtılır.
5 Mi minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
6 Fa majör dizisi içinde, okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
7 Re minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
8 Üçlü akorların kuruluşları ve çeşitleri gösterilir.
9 Re majör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
10 Ara sınav.
11 Senkop kavramı tanıtılarak müziksel okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
12 Si minör dizisi içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
13 Üçleme ritim kalıbı tanıtılarak okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1363327 Noktalı nota değerlerinde okuma ve yazma uygulaması yapabilecektir.
2 1354114 Müzikteki hız, dinamik ve ifade terimlerini tanıyacaktır.
3 1358351 Üçlü akorların kuruluşları ve çeşitlerini tanımlayabilecektir.
4 1353312 Senkop, üçleme vb. çeşitli ritim kalıplarını kullanabilecektir.
5 1368148 İki diyez ve iki bemol alan majör ve minör tonlarda müziksel işitme okuma ve yazma yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 3 5 4 5 2 1 3
2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 3 5 4 5 2 1 3
3 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 3 5 4 5 2 1 3
4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 3 5 4 5 2 1 3
5 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3 5 3 5 4 5 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek