Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ114 Genel Müzik Tarihi 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, müzik dönelerinin, arasıdaki iç bağlantılarının ve kültür ortamıyla müzisyenlerin kişiliğine ilişkin bütünselliğinin anlaşılmasını sağlayarak, müzik tarihinin çeşitli akımlar, üsluplar arasında yakınlık ve karşıtlıklar içinde geçen süreçlerini kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Bahar Güdek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Müzik tarihi gelişimin dinamik akışını göstermek, yaratıcı arayışların gizlerini açıklamakta müziğin özündeki sorunların nasıl çözümlendiğini göstermektedir. Müzik tarihi sayesinde geçmişten günümüze uzanan müzik yapıtlarındaki yaşam gücü, duygusallık, paylaşımcılık öğrenilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Say,A. (1998). Müzik Tarihi, Say Yayıncılık, Ankara [2] Mimaroğlu,İ (2006). Müzik Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul [3] İlyasoğlu, E. (2009). Zaman İçinde Müzik, Remzi Yayınevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Müzik kültüründe ve eğitiminde Batı müzik tarihinin yeri ve önemi, Batı müzik tarihinin temek kavramları, Batı müziğinin yaratılmasına ve icrasına ilişkin başlıca kavramlar, Batı müziğinin tarihsel dönemlerinden ve değişik akımlarından seçilmiş başlıca örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik Tarihinin müzik eğitimi içindeki yeri, müzik tarihindeki temel kavramlar.
2 Antik Yunan müziği, müzik teorisi, modlar, çalgılar. Roma'da müzik, tiyatro ve müzik, çalgılar.
3 Erken Orta Çağ müziği ve kültürünün özellikleri. Müziğe yön verenler. Din dışı müzik.
4 Serpilme:Romanesk Dönem. Müzik yazısının gelişimi. Solmileme, Organum ve missa.
5 Ortaçağ müziğinin yükselişi: Gotik Çağ.Gotik dönemin sanatsal özellikleri. Troubadourlar ve trouveresler. Süre gösteren müzik yazısıSon Gotik Dönem. 14. yüzyıla genel bakış. Fransada ars nova. Çalgılar, formlar ve besteciler.
6 Ortaçağdan Rönesansa. Rönesans müziğinin özellikleri. Müzik yazısında gelişmeler. Çalgıların gelişimi. Besteciler.
7 Operanın doğuşu, Rönesansta opera. İlk opera denemeleri. Claudio Monteverdi. Rönesansta oratoryo
8 Barok dönem. Barok üslubu ve Barok sanatının kültürel temelleri.
9 Barok dönemde ortaya çıkan çalgılar, müzik formları ve besteciler. Büyük Bach.
10 Ara sınav
11 Klasik dönem ve Aydınlanma Çağı. Kültürel yapı, müziğin özellikleri.Çalgıların gelişimi.
12 Sonatın doğuşu. Besteciler. Viyana Klasik Müzik okulu. Haydn, Mozart ve Beethoven.
13 Romantizmin doğuşu. Romantik dönem müziğinin ve bestecilerinin özellikleri. Ses gücü ve çalgıların gelişimi.
14 Geç romantik dönem ve besteciler. Romantik dönem formları. Son romantik besteciler. Çağdaş dönem müzik akımları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352900 Türk müziğinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1378013 Dünya müziklerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1389772 Dünyadaki müzik kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 5 2 1 4 3 2 4 2 2 1 5 3 1 5 3 2 3
2 2 1 4 2 1 5 2 2 4 1 2 1 4 3 1 4 2 2 2
3 3 2 4 3 2 5 3 3 5 2 3 2 5 2 2 5 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek