Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ205 Bireysel Çalgı-III 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu ders ile çalgı çalma becerisinin geliştirilmesi, müzikal duyarlılığın arttırılması, seviyesine uygun eserleri doğru bir şekilde çalabilmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Can KARAHAN, Doç. Seyhan BULUT, Yrd. Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ, Doç. Fatih AKBULUT, Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT, Öğr. Gör. Devrim ÖZTÜRK, Öğr. Gör. Fulya ANIT, Okutman H. Özgür AKKOR.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Crickboom 2, Ömer Can Keman Eğitimi 1, Suzuki Keman Okulu Bölüm 2, Sevcik 1, Hans Sitt 1. Carulli Complete Methode, Carcassi Complete Methode, Suzuki Çello Okulu Bölüm 2, J. j. F. DOTZAUER Çello Okulu Bölüm 2, Ayfer TANRIVERDİ Viyola Metodu I, II.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aşamalı olarak başlangıç üstü düzeyindeki teknik ve etüt uygulamaları, evrensel nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme ilke ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem planı hazırlama Kreuz_Sel_Stud_Bk_2250.pdf
2 Çalgı çalışma yöntemlerinin tartışılması Kreuz_Sel_Stud_Bk_2250.pdf
trim.mp4
3 Etüt ve dizi çalışması Kreuz_Sel_Stud_Bk_2250.pdf
4 Etüt ve dizi çalışması woldemar_methode_d'alto.pdf
5 Etüt ve dizi çalışması woldemar_methode_d'alto.pdf
6 Etüt ve dizi çalışması Kayser_viola_method_Op_54.pdf
7 Etüt ve dizi çalışması Kayser_viola_method_Op_54.pdf
8 Etüt ve dizi çalışması Kayser_viola_method_Op_54.pdf
9 Etüt ve dizi çalışması Martinn viola.pdf
10 Ara sınav. Martinn viola.pdf
11 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması Martinn viola.pdf
12 İşlenen konuları içeren düzeye uygun bir eserin çalışılması Martinn viola.pdf
13 Etüt ve eser çalışması Martinn viola.pdf
14 Çalışılan konuların hatırlanması ve sınavda çalınacakların tekrarlanması Martinn viola.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1360297 Öğrenciler başlangıç üstü düzeyindeki teknikleri uygular.
2 1365837 Öğrenciler müzikal duyarlılıklarını geliştirir.
3 1351627 Öğrenciler üç yarıyıl boyunca öğrendiği teknikleri içeren, başlangıç üstü düzeyindeki eserleri temposunda, doğru ritmik yapıda ve müziksel ifadeleri uygulayarak çalar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 3 2 5 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek