Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZÖ301 Müzik İşitme Okuma Yazma-V 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu ders ile müziksel işitme okuma ve yazma becerisi geliştirilerek teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Fulya Açıksöz Mutlu- Öğr. Gör.Dr. Pınar Beşevli Solmaz

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Görsel ya da işitsel olarak verilen tonal bir müzik yapıtını okuma, notaya alma, biçimsel ya da armonik yönden çözümleme becerileri kazanma.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Kaynakları [1] A. LAVINGNAC “1/A-2/A-2/C-3/A [2] M.SUN “Solfej I-II” [3] F.FONTAİNE “Traite Pratique du Rytme Mesure” [4] M.A.GHEZZO “Corso completo di Educazione dell’orecchio, Ritmo, Solfeggio, Dettato e Teoria della Musica” [5] O.GARTENLAUB “Nouvelles Lectures D’Auteurs a Chanter a 2 voix” [6] POZZOLİ “Solfeggıi Cantati a 2 Vocı” [7] G.DANDELOT “Manuel Pratique” [8] C.JOLLET “Livre de Melodies” [9] A. A. SAYGUN “ Töresel Musiki” Ek Kaynaklar [1] Ü. ÖZGÜR –S. AYDOĞAN “Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram I-II” “Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası IV”, [2] A. SEVGİ-E. TUĞCULAR “Halk Ezgileriyle Solfej” [3] J. RUEFF “250 Dictees Musicales” [4] L.GRANDJANY “500 Dictees Graduees” [5] G.DANDELOT “Cent Dictees Musicales” [6] N.GALLON “Solfege-Solfegea 2 Voix” [7] A.BOURNOVİLLE “250 Dictees Musicales” [8] H.VACHEY “Cours ınıtial 50 Dictees”, J [9] A.ROSSİ “101 Pezzi Celebri Classici e Operistici”, [10] H.DANYSZOWA-Z.ISZKOWSKA-J.JARGON-M.LEITNER-K.MOUSZUMANSKA-NAZAR “Zbior Cwiczen do Ksztalcenia Sluchu”, [11] M.GÖKTEPE “Müzikte Ses-Süre-Hız-Yoğunluk” [12] V.TABAKOĞLU “Bona-Müzik Teorisi Notları” [13] P. HACIEV “ Temel Müzik Teorisi”

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Basit, bileşik ve karma ölçülerde çalışmalar. Modal ve tonal ezgi okuma, yazma ve yaratma, dört sesli akor ve çevirimleri, akor yürüyüşleri. Majör, minör tonlarda yan derecelerin kullanımı. İki sesli dikte ve akor dikte çalışmaları. Armonik analiz çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 11 1 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İki sesli dikte ve akor duyma çalışmaları yapılır.
2 Çift diyez ve çift bemol işaretleri tanıtılır.
3 Tüm Tonlarda okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
4 Ritim çalışmaları yapılır.
5 Basit makamlar içinde okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
6 Düzensiz ritim kalıpları tanıtılarak bu kalıplarla okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
7 Karma ölçülemeli okuma ve yazma uygulamaları yapılır.
8 Dominant yedili akor uygulamaları yapılır.
9 İlgili ton ve modlarda okuma ve yazma çalışmaları yapılır.
10 Ara sınav.
11 Armonik analiz çalışmaları yapılır.
12 Ritim çalışmaları yapılır.
13 İlgili ton ve modlarda okuma ve yazma çalışmaları yapılır.
14 Genel tekrar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352688 Basit, bileşik, karma ölçü çeşitlerinde okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.
2 1359750 Tüm majör ve minör tonlarda müziksel işitme okuma ve yazma yapabilecektir.
3 1364076 Dominant yedili akorlar ve çevrimleri üzerine çalışmalar yapabilecektir.
4 1397799 Farklı ritim kalıpları kullanarak okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.
5 1405700 Karma ölçü çeşitlerinde makamsal işitme okuma ve yazma uygulamaları yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
4 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 3 5 4 3 2 1 3
5 1 2 2 2 3 1 1 1 1 3 4 5 2 5 4 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek