Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBÖ219 Gk Seçmeli I (Türk Demokrasi Tarihi) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Türkiye’nin geçirdiği demokratikleşme sürecinin aşamalarını öğrenmek ve demokratikleşme ile ilgili temel sorunları tartışabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karpat, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, Afa, 1996. 1) Ahmad, Feroz, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi (1945-1971), İstanbul, Bilgi, 1976. 2) Ateş, Toktamış, Demokrasi, Kavram, Tarihi Süreç, İlkeler, Ankara, Ümit 1994. 3) Erdem, Tarhan, Anayasalar ve Seçim Kanunları (1876-1982), İstanbul, Milliyet 1982. 4) Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil Yay., İstanbul 1995. 5) Saray, Mehmet, Türk Devletlerinde Meclis (Parlamento), Demokratik Düşünce ve Atatürk, Ankara, ATAM, 1999. 6) Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1976, Ankara 1978. 7) Türk Parlamentoculuğunun İlk Yüzyılı, 1876-1976, Ankara 1978.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Demokrasi tanımı, Osmanlı reform hareketlerini demokrasi tarihi açısından değerlendirilerek, Birinci ve İkinci Meşrutiyet hareketleri ele alınıp anayasal gelişmeler üzerinde durulacaktır. Milli Mücadele ve sonrasındaki demokratikleşme süreci ile bu süreçte meydana gelen gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi; Eski Yunandan Günümüze İlk Uygulama Örneklerine Dair Yorumlar.
2 Feodal Toplumdan Kapitalist Topluma Geçiş Sürecinde Siyasal Kurumlar, Siyasal Düşünceler. (Avrupa Aydınlanması ve Akıl Çağı (kurucusu J.Locke) - (John Locke- Roussaeu) Okumalar Montesquieu Kanunların Ruhu, vd. - Kentleşme; Faydacılık ve Liberalizm - Avrupa’da Devrimlerin Getirdikleri: ABD Devrimi ve Bağımsızlık Bildirisi, Fransız Devrimi ve Yurttaş Hakları Bildirisi
3 Tanzimat’a Kadar Osmanlı Devleti’nde Egemenlik Anlayışı: —Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısında Nizam-ı Alemin Anlamı; —1839 Tanzimat Dönemi ve Yol Açtığı Dönüşümler. —Tanzimat’a ve Dönemin Gelişmelerine Farklı Bakış Açıları.
4 Osmanlı’da Politik Bilinçlenme ve Meşruti Monarşi’ye Hazırlık Bakımından Yeni Osmanlılar/ Genç Osmanlılar Cemiyeti, Üyeleri ve Çalışmaları; Şinasi- Namık Kemal- Ali Süavi- Ziya Bey vd’nin eserlerindei
5 Modernleşme Sürecinde Batı’da Anayasacılık Hareketleri ve Osmanlı’da İlk Anayasa (1876)
6 Dünyada Parlamento Kavramının Doğuşu ve Gelişimi: Osmanlı’da I. Meclis-i Mebusan Deneyimi
7 Ara Sınav
8 XIX.Yüzyılın sonlarında XX.Yüzyılın başlarında “Jön Türklerin eylemleri ve örgütleri.
9 Abdülhamit Politikasının Temel Yaklaşımları ve Uygulamalar: İslamcılık- Batıcılık (Gericilik-İlericilik) Çatışmaları ve Günümüze Yansımaları.
10 Jön Türklerin Sosyo-politik ve ideolojik Görüşleri: Somutlaşan Akımlar ve Gruplar (Ahmet Rıza- Mizancı Murat- Abdullah Cevdet- Prens Sabahattin vd.)
11 II.Meşrutiyet’in İlanı (1908)
12 Modernleşme Sürecinde Üç Tarz-ı Siyaset (Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak) ve Türkiye siyasetine etkileri
13 II.Meşrutiyet’e İlişkin Farklı Okumalar ve Değerlendirmeler
14 Türk Düşününde Batıcılık (Batı Sorunu)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371497 Osmanlı Devletindeki demokratikleşme hareketlerini inceler.
2 1376223 Demokrasinin tarihi gelişim sürecini belirler.
3 1362682 Demokrasi kavramını tanımlar.
4 1367807 Cumhuriyet dönemindeki demokratikleşme sürecini ele alır.
5 1358139 Bu kavram üzerindeki teorik tartışmaları ortaya koyar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4
2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 2
3 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2
4 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3
5 2 4 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek