Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE101 Okuma ve Yazma Eğitimi I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin okuma ve yazmayla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Alkan Ataman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYRAM Yavuz, Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. CARNEGIE Dale, Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, Timaş Yay., İstanbul 1994. DEMİREL Özcan, Türkçe Öğretimi, PegemA Yay., Ankara 2000. KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara 2001. MAVİŞ Adil, Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri, Hayat Yay., İstanbul 1999. ÖZBEN Raif, Türkçe Diksiyon, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989. VAROL İsmail, Çok Hızlı Okuma, Arba Yay., İstanbul 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Okuma yazmanın önemi, etkili yazmayı sağlamak için bilinçli ve doğru okuma, okuma stratejileri, hızlı okuma, imla ve noktalama, medya okuryazarlığı, cümle ve paragraf geliştirme yöntemleri, okuma ve yazma uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 17 17
54 Ev Ödevi 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilin tanımı, dil türleri, dillerin sınıflandırılması ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Okuma ve Yazma Eğitimi I 1. Hafta.mp4
Okuma ve Yazma Eğitimi I 1. hafta avys notları.docx
2 Bilinçli okuma ve yazmanın önemi, sözlü ve yazılı anlatım türleri Okuma ve Yazma Eğitimi I 2. hafta avys ders videosu.mp4
Okuma ve Yazma Eğitimi I 2. hafta avys ders notları.docx
3 Türkçenin imla ve noktalama özellikleri Okuma ve Yazma Eğitimi I 3. hafta noktalama işaretleri avys notları.doc
Okuma ve Yazma Eğitimi I 3. hafta ders videosu (2020-10-21).mp4
4 Türkçenin imla ve noktalama özellikleri Okuma ve Yazma Eğitimi I 4. hafta imla kuralları avys notları - Kopya.doc
Okuma ve Yazma Eğitimi I 4. hafta ders videosu devam (2020-10-21).mp4
5 İmla ve noktalama öğretimi üzerine uygulamalar Okuma ve Yazma Eğitimi 1 5. hafta ders tanıtım videosu.mp4
6 Anlatım bozuklukları, anlatım bozuklukları üzerine uygulamalar Okuma ve Yazma Eğitimi I 6. hafta ders tanıtım videosu (2020-11-10).mp4
Okuma ve Yazma Eğitimi 6. Hafta Anlatım Bozuklukları avys notları.docx
7 1. quiz
8 Okuma stratejileri Okuma ve Yazma Eğitimi I 8. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
Okuma Türleri ve Stratejileri avys notları.doc
9 Ara sınav
10 Okumada tempo, ritm, tonlama ve duruşun yeri, türlere göre okuma farklılıkları Vurgu, Tonlama, Boğulanma avys notları.doc
Okuma ve Yazma Eğitimi 10. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
11 Medya okuryazarlığı, medya okur yazarlığı üzerine uygulamalar Okuma ve Yazma Eğitimi 11. hafta ders tanıtım videosu.mp4
Medya Okuryazarlığı - avys notları.doc
12 Medya okuryazarlığı, medya okur yazarlığı üzerine uygulamalar Medya Okuryazarlığı - avys notları.doc
Okuma ve Yazma Eğitimi 12. hafta ders tanıtım videosu.mp4
13 Yılbaşı tatili
14 Görsel okuma uygulaması Okuma ve Yazma Eğitimi 14. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
Medya Tarihinden İlginç Notlar.pdf
15 Cümle ve paragraf geliştirme yöntemleri, uygulamalı yazma çalışması, hızlı okuma yöntemleri Hızlı Okuma metin 1.jpg
Cümle Geliştirme Yöntemleri.doc
Okuma ve Yazma Eğitimi I 15. Hafta ders tanıtım videosu.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1360527 Öğrenciler, dinleyiciye yönelik okuma alışkanlığı edinir.
2 1361117 Bilinçli ve eleştirel okuma alışkanlığının yazma eğitimi üzerindeki etkisini gözlemler.
3 1350844 Yazma yeteneğini geliştirme sürecinde nereden başlanacağını görür.
4 1397331 Düzgün ve akıcı okumanın temel ilkelerini benimser.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 3 2 2 3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek