Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE116 Türk Dili Tarihi II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Türkçenin gelişme ve yayılma alanlarını tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Salih DEMİRBİLEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERCİLASUN, Ahmet B. (2004), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. AKAR, Ali (2005), Türk Dili Tarihi, İstanbul: Ötüken Neşriyat. CAFEROĞLU (1984), Ahmet, Türk Dili Tarihi, İstanbul: Enderun Kitabevi. TEKİN, Talat- ÖLMEZ, Mehmet, Türk Dilleri –Giriş-, İstanbul Simurg Yayınları. KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dilinin evreleri ve dilimizde meydana gelen değişmelerin nedenlerini tarihi arka plan içinde sunma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Orta Türkçe Dönemi
2 Harezm Türkçesi ve metinleri
3 Harezm Türkçesi ve metinleri
4 Kuman Kıpçak Türkçesi ve Ermeni Kıpçak Türkçesi ve metinleri
5 Memlük Kıpçak Türkçesi ve metinleri
6 Çağatay Türkçesi ve metinleri
7 Çağatay Türkçesi ve metinleri
8 Batı Türkçesi ve dönemleri
9 Eski Anadolu Türkçesi ve metinleri
10 Arasınav
11 Eski Anadolu Türkçesi ve metinleri
12 Osmanlı Türkçesi Dönemi
13 Cumhuriyet Dönemi ve Dil Devrimi
14 çağdaş Türk lehçelerinin sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1378679 Öğrenci dilimizin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1379741 Öğrenci Türk lehçelerinin oluşum nedenlerini kavrar.
3 1384865 Eski Türkçe - Türkiye Türkçesi düzleminde meydana gelen değişmelerin arkasında yatan nedenleri tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 5 4 3 3 3
2 4 4 3 3 5 4 3 3 3
3 4 4 3 3 5 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek