Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE229 Doğu Edebiyatları I 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Doğu edebiyatının farklı türlerinden çok bilinen ve etki alanı geniş metinlerinin tanıtılması ve değerler eğitimi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reşit Rahmeti Arat, Atabetü'l-Hakayık, Ankara: TDK Yayınları, 1992. Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig II Çeviri, Ankara: TDKY, Ankara, 1988. Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I Metin, Ankara: TDK Yayınları, 1991. Reşit Rahmeti Arat, Babürname, Ankara: KTB Yayınları, 1985., Ramazanoğlu, M. Gilgameş Destanı, İstanbul: MEB Yayınları, 1989 F. Sema Barutcu Özönder, Ali Şir Nevai, Muhakemetü'l-Lugateyn, Ankara: TDK Yayınları, 1996. Kemal Eraslan, Ahmed-i Yesevi, Divan-ı Hikmet, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993. Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel, 1991. W. M. Thackston, Jr. Baburname, Harvard Üniversitesi, 1993. Necati Lugal, Firdevsi, Şehname, İstanbul: MEB Yayınları, 1986. Hamilton, James Russell, -Dunhuang Mağarası'nda Bulunmuş Buddhacılığa İlişkin Uygurca El Yazması- İyi ve Kötü Prens Öyküsü, (Çev. Vedat Köken), TDK Yayınları, Ankara 2011. Beydeba, Kelile ve Dimne, İstanbul: Nesil, 2006. Dursun Yıldırım, M. Şehriyar, Haydar Baba'ya Selam, Ankara: 2002. İbn Batuta Seyahatnamesi, İstanbul, YKY, 2010.

Dersin İçeriği

Doğu edebiyatından seçilmiş metinlerin tanıtımı ve metinlerden örnek parçaların değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
34 Okuma 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 5 5
4 Quiz 1 2 2
34 Okuma 8 5 40
51 Sözlü Sınav 1 2 2
54 Ev Ödevi 9 9 81

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gilgameş Destanı 1. Hafta Gilgameş Destanı.docx
2 Gilgameş Destanı GILGAMI__ DESTANI (ENOME EN____) VE ALTAY T__RKLER__NE A__T ___YARATILI__ EFSANES_____NDE ___TANRI___ VE ___YARATILI_____ KAVRAMLARININ KAR__ILA__TIRILMASI[#320439]-396036.pdf
3 Kelile ve Dimne
4 Şehname
5 Şehname
6 Kutadgu Bilig
7 Atabetü'l-hakayık
8 Ara sınav
9 Pend-name, Mantıku't-Tayr
10 İbn Batuta Seyahatnamesi https://www.youtube.com/watch?v=ZVTOlwEuPak
11 Baburname
12 Gün Olur Asra Bedel
13 Manas Destanı
14 Haydar Baba'ya Selam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572000 Türk edebiyatı ve kültürü üzerine etkisi olan Doğu edebiyatına ait metinleri öğretmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek