Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE253 Dünya Mitolojisi 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrenciye alana dair temel teorik ve pratik yöntem bilgilerini sağlamak, mitolojiye dair verileri değerlendirmede izleyeceği metotları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi. 2. Joseph Campbell, Mitolojinin Gücü, MediaCat. 3. Karl Kerenyi, Yunan Mitolojisi: Tanrılar, İnsanlar ve Kahramanlar, Say Yay. 4. Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, Kabalcı Yay. 5. Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, Ötüken Neşriyat. 6. Geraldine Pinch, Mısır Mitolojisi, Say Yay. 7. Korhan Kaya, Hint Mitolojisi Sözlüğü, İmge Kitabevi. 8. Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yay. 9. Kevin Crossley-Holland, İskandinav Mitolojisi, Say Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dünya Mitolojisinin kapsamı, konusu, yöntemi ve temel kavramlar, halkbiliminde mit araştırmaları, Dünya Mitolojisi Tarihçesi, Yunan, Mısır, Hint, Çin, Fars, Sümer ve İskandinav Mitolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 7 42
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mit kavramı
2 Mitoloji kavramı
3 Mitoloji-masal-efsane karşılaştırması
4 Dünya kozmogoni mitleri
5 Dünya eskatoloji mitleri
6 Yunan Mitolojisi
7 Yunan Mitolojisi
8 Sümer Mitolojisi
9 Ara Sınav
10 Mısır Mitolojisi
11 Çin Mitolojisi
12 Hint Mitolojisi
13 Fars Mitolojisi
14 İskandinav Mitolojileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574934 Mitolojinin kapsamı, konusu, yöntemi ve temel kavramlarını açıklayabilir.
2 1574935 Halkbiliminde mit araştırmaları tarihçesi hakkında bilgi sahibi olabilir.
3 1574936 Dünyadaki başlıca mitolojilerin birbirlerine etkisini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 2
2 3 3 2 3 3
3 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek