Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE227 Türk Dilinin Genel Sorunları 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Türk dilinin günümüzdeki başlıca sorunlarına dikkati çekmek; dilin doğru ve güzel kullanımına katkı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan, Doğan (2007), Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı –Son 75 Yılda Türkiye Türkçesi-, İstanbul: Bilgi Yayınları. Argunşah, Mustafa (2006), Dil Yarası, Kayseri: Türk Ocakları Kayseri Şubesi Yayınları. Evren, Kerim (2005), Güncel Örneklerle Medyada Dil Yanlışları, İstanbul: Alfa Yayınları. Hacıeminoğlu, Necmettin (1975), Türkçenin Karanlık Günleri, İstanbul: Polat Ofset. Sinanoğlu, Oktay (2004), -Bir Nev-York Rüyası-“Bye-Bye” Türkçe, 15. Baskı, İstanbul: Otopsi Yayınları. Türkçenin Çağdaş Sorunları (2006), Editörler: Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, 2. Baskı, Ankara: Gazi Yayınları. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu (2008), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yılmaz, Yakup (2010), Türkçede Dil Yanlışları -Sebepler-Çözümler-Teklifler-, 2. Baskı, İstanbul: Özel Kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dilinin genel sorunlarının çıkış sebepleri ve çözüm önerilerini tartışmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 8 2 16
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu 1.docx
TDS Sözlük Sorunu.mp4
2 Yabancı Dille Öğretim Sorunu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sesletim Sorunu 2-.docx
TDS Yabancı Dille Öğretim Sorunu.mp4
3 Türkçe Öğretiminin Sorunları 3-.docx
TDS Türkçe Öğretiminin Sorunları.mp4
4 Dil Kirliliği Sorunu 4-.docx
TGS Dil Kirliliği Sorunu.mp4
5 Dil Kirliliği Sorunu TGS.mp4
5-.docx
6 Ölçünlü Türkçede Yerelleşme Sorunu TGS-6.hafta.mp4
6-.docx
7 Ana Dili Bilinci Sorunu TGS Ana Dili Bilinci.mp4
7-.docx
8 Türk Dünyası ve Ortak İletişim Dili Sorunu TDG Türk Dünyası ve ortak İletişim Dili.mp4
8-.docx
9 Ara Sınav
10 Türkçe ve Bilim Dili Sorunu Türkçe ve Bilim Dili Sorunu.mp4
10-.docx
11 Medya Dili Sorunu 11-.docx
medya Dili Sorunu.mp4
12 Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar Bulma Sorunu. 12-.docx
TDGS-12.mp4
13 Dil Politikaları sorunu. Türkiye Türkçesinde Güncel Yazım Sorunları. 13-.docx
TDGS.mp4
14 İnternette Türkçe Kullanımı Sorunu. Cumhuriyet Dönemi Terim Çalışmalarına Bir Bakış ve Varılan Son Durum TDGS.mp4
14-.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385025 Dili yanlış kullanmanın sonuçlarını bilmek
2 1405322 Türk dilinin günümüzdeki başlıca sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek
3 1407532 Türk dilinin genel sorunlarının çıkış nedenlerini araştırmak
4 1420838 Türkçe öğretiminin sorunlarını bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 4 4
2 5 3 3 4 4 4
3 5 3 3 4 4 4
4 5 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek