Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE224 Edebiyat, Şarkiyatçılık ve Postkolonyalizm 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Postkolonyal edebiyat eleştirisi, edebî metinlerde konu/tema ve söylem olarak karşımıza çıkan kolonyal süreçlerin ve ilgili olguların açıklanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi esasına dayanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avrupa'yı Taşralaştırmak - (Postkolonyal Düşünce Ve Tarihsel Farklılık)-Dipesh Chakrabarty Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Bilgin Güngör,Postkolonyalizm ve Edebiyat, Hece Yayınları Gurminder Bahambra,Moderniteyi Yeniden Düşünmek Post Kolonyalizm Ve Sosyolojik Tahay, Bilgi Üniv.Yay.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebî eserlerde postkolonyalizmle ilişkili olabilecek içeriğin tanınması ve analiz edilmesi. Sömürge sonrası edebiyat eleştirisi arka planını kavrayabilme. Edebi metinlerde postkolonyal metaforları görebilme. Edebi metinde ben ve ötekiyi metafor olarak analiz edebilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
34 Okuma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Postkolonyalizmi kuran kelimeler: ırk,cinsiyet,sınıflar ve tarihi içerik
2 Tanımlayan ve ötekileştiren dil olarak postkolonyalizmin temsilcisi kültürler: İngiliz, Fransız ve İspanyollar.
3 Kültürel kolonyalizm
4 Kolonyalizmin taklidi uygulamaları: Giyinme şekilleri, konuşma şekilleri,davranış modelleri
5 Kültürün baskın bir güç olarak merkezileştirilmesi
6 Ötekileştirme
7 Edebiyatta kültürel varoluşun imkan ve imkansızlıkları: Marksist ve Minör Edebiyat
8 Edebiyatta öteki dilinin kuruluşu. İslamî edebiyat
9 Ara Sınav
10 Erendiz Atasü “Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse” Sezai Karakoç, "Masal"
11 Sevim Burak, "Ah Ya Rab Yehova"
12 Yaşar Kemal'in edebî üslubu
13 Rasim Özdenören " Deniz Feneri"
14 Tevfik Fikret "Resim Yaparken"

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601633 Postkolonyalist edebiyat kavramının tarihsel gelişme ve kuramsal yaklaşımlarla ilgisini kurar.
2 1601634 Karşılaştırmalı ve disiplinler arası konular da dahil olmak üzere postkolonyal edebiyat ve bağlamları arasındaki bağlantıları ve işlevleri karşılaştırabilme, tartışabilme ve açıklayabilme
3 1601635 Sömürge sonrası edebiyat, metinler ve yorumlama biçimleri ile ilgili argüman ve varsayımları eleştirel bir gözle değerlendirebilme
4 1601636 Argümanları etkili bir şekilde aktarabilme ve bunu yaparken bir dereceye kadar bağımsız düşünme becerisi gösterebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4
2 2 3 4 4
3 2 3 4 4
4 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek