Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE244 Metin Tahlilleri (Nesir) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilere, klasik ve modern metin tahlil yöntemlerini öğretmek ve örnek nesir türleri üzerinde uygulamalarını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Adem ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci, bu alana ilişkin en az iki kitap ile farklı nesir türlerinde birkaç örnek çözümleme makalesi okuyacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKI, Niyazi, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I, 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 1989, 256 s. AKSOY, Bülent (haz.), Hikâye Sanatı Üstüne Yazılar, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2009, 158 s. AKTAŞ, Şerif, “ ‘Kiralık Konak’ Üzerine Bir Tahlil”, Fikir ve Sanatta Hareket, C. 12, S. 25, Mart 1982, ss. 51-55. AKTAŞ, Şerif, “Millȋ Edebiyat Dönemi: Hikâye”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, C. 8, ss. 144-175. AKTAŞ, Şerif, Refik Halid Karay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, 150 s. AKTAŞ, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, 1.bs., Birlik Yayınları, Ankara, 1984, 143 s. AKYÜZ, Kenan, “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı (1923-1980)”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1988, C. 12/II, ss. 596-627. AKYÜZ, Kenan, “Millî Edebiyat / Roman ve Hikâye”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1988, C. 12/II, ss. 591-593. AKYÜZ, Kenan, “Servet-i Fünun Devri – Roman ve Hikâye”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs, Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982, ss. 97-112. AKYÜZ, Kenan, “Servet-i Fünun Devri”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs, Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982, ss. 72-121. AKYÜZ, Kenan, “Tanzimat Devri-Roman ve Hikâye”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs, Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982, ss. 46-63. ANDAÇ, Feridun, Öykünün Kitabı, Varlık Yayınları, İstanbul, 1999, 351 s. ARGUNŞAH, Hülya, Tarih ve Roman, 1.bs., Kesit Yayınları, İstanbul, 2016, 478 s. AYDIN, Ayfer Şeyma, “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’ı Kahraman’ın Sonsuz Yolculuğu Üzerinden Okumak”, Dergȃh, Edebiyat, Sanat, Kültür Dergisi, S. 286, Aralık 2013, s. 11 vd. AYDIN, Hilal, 19. Yüzyıl Osmanlı-Türk Edebiyatında Öykü, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, IX+155 s. AYTAÇ, Gürsel, Deneme Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması, 1.bs., Hece Yayınları, Ankara, 2007, 240 s. BANARLI, Nihad Sami, “Tanzimat Edebiyatını Umûmî Vasıfları ve Edebî Nevilerde Avrupâî Gelişmelere Toplu Bir Bakış”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, C. 2, ss. 995-1010. BAŞLI, Şeyda, “Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat”, Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine / İlk Romanlarda Çok Katmanlı Anlatı Yapısı, 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 225-260. BAŞLI, Şeyda, Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine / İlk Romanlarda Çok Katmanlı Anlatı Yapısı, 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, 431 s. BOYNUKARA, Hasan, Romanda Bakış Açısı ve Anlatılış, 1.bs., Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1997. ÇAĞIN, Sabahattin, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye, 1.bs., Dergâh Yayınları, İstanbul, 2017, 141 s. ÇALIŞKAN, Adem, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanına Teorik Bir Yaklaşım (1923-1939)” (A Theorical Approach to the Turkish Story and Novel of the Republic Era with Its Guidelines (1923-1939)), Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sosyal Bilimler – Social Sciences, Volume: 13, Issue: 18, Summer 2018, pp. 365-485. ÇALIŞKAN, Adem, “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Yeni Gelenekçi ve/veya Yeni Millî Edebiyat Akımı Hikâye-Romanı ve Yazarları: 1960 Kuşağı” (The Story-Novel and Writers of the Movement of the New Traditionalist and/or New National Literature in the Turkish Literature of the Republic Era: The 1960s Generation), UTDAS: Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar 23-25 Kasım 2018, Sempozyum Bildirileri [Editörler: Prof.Dr.Ahmet Yaramış, Doç.Dr.Selim Kaya, Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Balık, Arş.Grv.Mehmet Yağcı], (Afyonkarahisar), 2018, XVI+1195 s., ss. 1-50. ÇETİN, Nurullah, Roman Çözümleme Yöntemi, 8.bs., Öncü Kitap, Ankara, 2009, 304 s. ÇIKLA, Selçuk, “Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un Hayatları İle Romanları”, Dergâh, C. 12, S. 142, Aralık 2001, ss. 14-17. ÇIKLA, Selçuk, “Tanzimat’tan Günümüze Gazete-Edebiyat İlişkisi”, Türk Bilig-Türkoloji Araştırmaları, S. 18, Güz 2009, ss. 34-63. ÇIKLA, Selçuk, “Halit Ziya ve Mehmet Rauf’un Hayatları İle Romanları”, Kurmacanın Peşinde: Hikâye ve Roman Yazıları, 1.bs., Çolpan Kitap, Ankara, 2019, ss. 177-197. ÇIKLA, Selçuk, “Tanzimat’tan Günümüze Gazete-Edebiyat İlişkisi”, Kurmacanın Peşinde: Hikâye ve Roman Yazıları, 1.bs., Çolpan Kitap, Ankara, 2019, ss. 134-176. DEMİR, Ayşe, Mekânın Hikâyesi, Hikâyenin Romanı: Türk Hikâyesinde Mekân (1870-1922 Dönemi), 1.bs., Kesit Yayınları, İstanbul, 2011, 504 s. DERVİŞCEMALOĞLU, Bahar, Anlatıbilime Giriş, 1.bs., Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014, 216 s. DERVİŞCEMALOĞLU, Bahar, “Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat Romanında Anlatıcının Konumu”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, S. 11, Nisan 2015, ss. 39-74. DUMAN, Hasan, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928), 2 Cilt, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000. DUMANTEPE, Seçil, Roman ve Öyküde Zaman: Yöntem ve Uygulama, 1.bs., Dergâh Yayınları, İstanbul, 2017, 414 s. DUYMAZ, Recep, “Muhayyelat İle Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat Arasındaki Benzerlikler”, Dergâh, C. S, S. 115-16, Eylül – Ekim 1999, ss. 10-11, 21-22. ELÇİ, Handan İnci, Roman ve Mekȃn: Türk Romanında Ev, Arma Yayınları, İstanbul, 2003. ELMAS, Nazım, Romanın Kapıları / Tanzimat Romanında Mukaddimeler ve Hatimeler, 1.bs., Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011, 254 s. ENGİNÜN, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 3.bs., Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002, 460 s. ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006, 943 s. FİNN, Robert P., Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900), (Çev. Tomris Uyar), 1.bs., Bilgi Yayınevi, Ankara, 1984. GENETTE, Gerard, “Anlatı Türleri ve Anlatıcının İşlevleri” (Çev. Mehmet Rifat – Sema Rifat), Kitap-lık (Roman Kuramı ve Teknikleri), S. 87, Ekim 2005, ss. 1217-130. GÖZLER, H.Fethi, “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Özellikler”, Millî Kültür, S. 36, Ekim 1982, ss. 59-63. GÜNDÜZ, Osman, “10.Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), (Haz.: Ramazan Korkmaz – Hülya Argunşah – Ali İhsan Kolcu – Ayşenur Külahlıoğlu İslam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık Özcan), 2.bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 2005, ss. 377-516. HASDEDEOĞLU, M. Onur, Halide Edip ve Yakup Kadri’nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi, 1.bs., Kesit Yayınları, İstanbul, 2019, 280 s. İLERİ, Selim, “Aşk-ı Memnu Ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri”, Yazı, S. 7, 1979, ss. 99-120. İLERİ, Selim, “Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”, Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Türk Öykücülüğü Özel Sayısı], Yıl: 25, C. 32, S. 286, 1 Temmuz 1975, ss. 2-29. İLERİ, Selim, Aşk-ı Memnu Ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri, Yazko Yayınları, İstanbul, 1981 İSLAM, Ayşenur Külahlıoğlu, “8.Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesi”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), (Haz.: Ramazan Korkmaz – Hülya Argunşah – Ali İhsan Kolcu – Ayşenur Külahlıoğlu İslam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık Özcan), 2.bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 2005, ss. 321-356. KABAKLI, Ahmet, Türk Edebiyatı (Hikaye ve Roman), C. 5, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, ss. 1-980. KANTER, M. Fatih , Bir Kültür Romancısı Reşat Nuri Güntekin, 1.bs., Kesit Yayınları, İstanbul, 2020, 558 s. KAPLAN, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, 2.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 1984, 416 s. KOLCU, Ali İhsan, Cumhuriyet Edebiyatı II / Hikâye ve Roman, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2008, 480 s. KOLCU, Ali İhsan, Millî Edebiyat II / Nesir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2007, 360 s. KOLCU, Ali İhsan, Öykü Sanatı, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınları, Ankara, 2005, 255 s. KOLCU, Ali İhsan, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs., Salkım Söğüt Yayınları, Ankara, 2005, 492 s. KORKMAZ, Ramazan, “Servet-i Fünun Edebiyatı / Servet-i Fünun Romanı / Servet-i Fünun Öyküsü”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), [Ramazan Korkmaz (ed.) – Hülya Argunşah – Ali İhsan Kolcu – Ayşenur Külahlıoğlu İslam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık Özcan], 2.bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 2005, ss. 146-166, 167-168. KORKMAZ, Ramazan, Hülya Argunşah, Ali İhsan Kolcu, Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Cafer Gariper, Osman Gündüz, Tarık Özcan, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), Grafiker Yayınları, Ankara, 2004. KORKMAZ, Ramazan – ŞAHİN, Veysel, Romanda Mekân: Romanda Mekân Poetiği ve Çözümlemeler, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2017, 310 s. KUNDERA, Milan, Roman Sanatı [Çev. Aysel Bora], 3.bs., Can Yayınları, İstanbul, 2009, 181 s. KÜTÜKÇÜN, Tamer, Hayatın Dinamiklerinden Yazınsal Metne Tanzimat Romanı (Sosyolojik ve Anlatıbilimsel Bir İnceleme), 1.bs., Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, 600 s. LEKESİZ, Ömer, Türk Edebiyatında Öykü / Öykücüler ve Öykü Anlayışları – Öyküler ve Çözümlemeleri, 1.bs., C. 1,2,3,4,5, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1997-2001. MENGİ, Nesrin, “Bir Edebî Türk Olarak Deneme ve Türk Edebiyatındaki Yeri”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 14, S. 2, 2005, ss. 353-368. MORAN, Berna, “Kiralık Konak”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1983, ss. 151-169. MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Ahmet Mithat’an A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, 286 s. MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1983, 286 s.. MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Sevgi Soysal’dan Bilge Karasu’ya, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, 138 s. OKAY, M. Orhan, “Cumhuriyet Devri Edebiyatı Üzerine Bazı Dikkatler”, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV (Kültürel Değerlendirme), Yıl: 4, S. 23-24, Eylül – Aralık 1998, ss.2891-2897. OKAY, M.Orhan, “İlk Romanlarımız Üzerine Bazı Dikkatler”, Türk Yurdu, C. XX, S. 153-154, Temmuz 2000, s. 82. OKAY, Orhan, Cumhuriyet Devri Hikâye ve Romanı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1985; 1990, 60 s. OKAY, Orhan, Tanzimat Edebiyatı, Hikâye-Roman-Şiir, Atatürk Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1987. ÖNERTOY, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1984. ÖNERTOY, Olcay, Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, VII+218 s. ÖZDEMİR, Cihan, “Roman Nedir?”, Türk Yurdu, C. XX, S. 153-154, Temmuz 2000, ss. 6-10. ÖZKIRIMLI, Atilla, Romanların Dünyasında, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1994, 239 s. ÖZMEN, Makbule, Refik Halit Karay ve Memleket Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Basılmamış Bitirme Tezi, Ordu, 2009, XIII+180 s. (Danışman: Yrd.Doç.Dr.Adem Çalışkan). ÖZTÜRK, Tuncay, Ömer Seyfettin’in Hikayeleri ve Hikâyeciliği, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2000, 134 s. ÖZTÜRK, Veysel, “Ferhunde Kalfa’da Anlatım Tekniği’nin Parçası Olarak Sembolleştirme” (Symbolization as a Part of Narrative Technique in Ferhunde Kalfa), Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 17, Güz 2012, ss. 193-206. PRADL, Gordon, “Anlatıbilim: Hikâye Yapısının İncelenmesi” (Çev. Adem Çalışkan), Berceste, Aylık Kültür – Sanat – Edebiyat Dergisi, Yıl: 11, S. 128, Şubat 2013, ss. 12-14. SOLOK, Cevdet Kudret, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, c. 2, ss. 388-408. SOLOK, Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Kadar) 1859-1910, C. 1, 3.bs., Varlık Yayınevi, İstanbul, 1979, 390 s. SÜTÇÜ, Tevfik, “Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’sinin Tesirinde Bir Eser: ‘Tuna Yahut Zafer’”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 47, S. 47, 2013, ss. 149-164. ŞAHİN, İbrahim, “Türk Romanının Tarihi Gelişimi”, Türk Yurdu, C. XX, S. 153-154, Temmuz 2000, ss. 45-65. ŞAHİN, Veysel (ed.), Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2020, 664 s. ŞİNÂSÎ, “Mukaddime”, Tercümân-ı Ahvâl, Nr. 1, 9 Teşrîn-i Evvel 1277 / 22 Ekim 1860. ŞİNÂSÎ, “Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi”, Makaleler, Külliyât IV [Haz. Fevziye Abdullah Tansel], Ankara, 1960, s. 2. TANPINAR, Ahmet Hamdi, “Şinasi’den Sonra Nev’ilerin Gelişmesi”, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982, ss. 249-300. TEKİN, Mehmet, Roman Sanatı (Romanın Unsurları) 1, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, 2001, 294 s. TEPEBAŞILI, Fatih, Roman İncelemesine Giriş, 1.bs., Çizgi Kitabevi, Konya, 2012, 320 s. TUĞLUK, Abdulhakim, Servet-i Fünûn Romanında Mekân, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2012, XIII+158 s. TURAL, Sadık K. – Zeynep Kerman – M. Kayahan Özgül, Hikayeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ankara, 1997. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Deneme Özel Sayısı], C. 10, S. 118, Temmuz 1961. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı], S. 214, Temmuz 1969, 322 s. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Gezi Özel Sayısı], S. 258, 1 Mart 1973, 287 s. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı], Yıl. 26, C. 34, S. 298, 1 Temmuz 1976. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Söylev Özel Sayısı], (Okunuşunun 50. Yılında), S. 314, Kasım 1977, 300 s. Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Türk Öykücülüğü Özel Sayısı], Yıl: 25, C. 32, S. 286, 1 Temmuz 1975. Türk Dili [Roman Özel Sayısı: Sayı: 154, Temmuz 1964 / Sayı: 159, Aralık 1964], Ankara 2019, 638 s UÇ, Himmet, Batı Edebiyatında Deneme, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2004. UŞAKLIGİL, Halit Ziya, “Ferhunde Kalfa”, Bir Yazın Tarihi, Hilmi kitabevi, İstanbul, 1941, ss. 207-219. YILDIZ, Saadettin, “Tanzimat Döneminde Edebî Türler”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 2.bs., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006, s. 47. YILMAZ, Durali, Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997. YILMAZ, Ebru Burcu, Edebiyat Şehir Hafıza: Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir (1940-1960), 1.bs., Kesit Yayınları, İstanbul, 2019, 432 s. YİVLİ, Oktay, “Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950)” (Sub-Genres in Modern Turkish Short Story (1890-1950)), Erdem, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi / Journal of Humanities and Social Sciences, S. 70, Haziran 2016, ss. 85-103. ZAMBAK, Ferda, Türk Romanında Mekân, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Hikâye, roman, piyes ve diğer nesir türleri (çözümleme uygulamaları).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 30 30
4 Quiz 1 14 14
29 Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 2 24 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1-Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş: Metin Tahlili ve Kavramlarına Teorik Yaklaşım (Nesir). 1.HAFTA-244-WIN_20210225_09_20_32_Pro.mp4
1.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
1-KAYNAKÇA-244.pdf
2 2-Tanzimat Edebiyatında Yeni Türlerden Gazetecilik ve Makale: İbrahim Şinâsî Efendi’nin ‘Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi’ ve Tahlili. 2.HAFTA-244-WIN_20210303_12_00_26_Pro.mp4
2.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
2-Gazete Edebiyat İlişkisi-Selçuk Çıkla-244.pdf
2-TERCÜMAN-I AHVAL-METİN-244.pdf
3 3-Tanzimat Devri Türk Tiyatrosu: İbrahim Şinâsî Efendi’nin ‘Şair Evlenmesi’ Adlı Komedyasının Tahlili. 3.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
4 4-Tanzimat Devri Hikâye ve Romanı, Özellikleri, Temsilcileri: Şemseddin Sami’nin ‘Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ Romanının Tahlili. 4.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
5 5-Namık Kemal’in ‘Hasta Adam’ ve Ziya Paşa’nın ‘Şiir ve İnşâ’ Makalelerinin Tahlili ile Servet-i Fünûn Devri Hikâye ve Romanı, Özellikleri, Temsilcileri. 5.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
5-HASTA ADAM-N-KEMAL-METİN-244.pdf
5-ŞİİR VE İNŞA-Z-PAŞA-METİN-244.pdf
6 6-Halit Z. Uşaklıgil’in ‘Mai ve Siyah’ Romanının ve ‘Ferhunde Kalfa’ Hikâyesinin Tahlili. 6.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
6-FERHUNDE KALFA-HZU-METİN-244.pdf
7 7-Millî Edebiyat Devri Türk Hikâye ve Romanı, Özellikleri, Temsilcileri: Yakup Kadri’nin ‘Kiralık Konak’ Romanının, ‘Bir Şehit Mezadı’ ile Reşat Nuri Güntekin’in ‘Tanrı Misafiri’ Hikâyelerinin Tahlili. 7.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
7-BİR ŞEHİD M-YKK-METİN-244.pdf
8 8-Ömer Seyfettin’in ‘Yalnız Efe’, ‘Pembe İncili Kaftan’ ve ‘Forsa’ Hikâyelerinin Tahlili. 8.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
8-FORSA-METİN-ÖS-244.pdf
8-P-İNCİLİ K-METİN-ÖS-244.pdf
9 9-ARA SINAV
10 10-Refik Halit Karay’ın ‘Lavrans’ ve ‘Gözyaşı’ Hikâyelerinin Tahlili. 10.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
10-GÖZYAŞI-METİN-RHK-244.pdf
10-LAVRANS-METİN-RHK-244.pdf
11 11-Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanı, Özellikleri Temsilcileri: Peyami Safa’nın ‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ Romanının Tahlili. 11.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
12 12-Memduh Ş. Esendal’ın ‘Haşmet Gülkokan’ ve ‘Hasta’ Hikâyelerinin Tahlili. 12.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
12-HAŞMET GÜLKOKAN-METİN-244.pdf
12-HASTA-METİN-MŞE-244.pdf
13 13-Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Son Kuşlar’ Hikâyesi ile Nurullah Ataç’ın ‘Düşünmek, İnanmak’ Denemesinin Tahlili. 13.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
13-DÜŞÜNMEK-İNENMAK-METİN-NA-244.pdf
13-ŞAHMERDAN-METİN-SFA-244.pdf
13-Bir Edebi Tür Olarak Deneme-MAKALE-244.pdf
14 14-Falih Rıfkı Atay’ın ‘Londra ve İstanbul’ Gezi Yazısı ile Suut Kemal Yetkin’in ‘Canım Kitap’ Sohbet Yazısının Tahlili. 14.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
14-LONDRA VE İSTANBUL-METİN-FRA-244.pdf
14-CANIM KİTAP-METİN-SKY-244.pdf
15 15-Tarık Buğra’nın ‘Hayat Böyledir İşte’ Hikâyesinin ve Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitâbesi’nin Tahlili. Genel Değerlendirme 15.HAFTA-Adem ÇALIŞKAN-244.pdf
15-HAYAT B İŞTE-METİN-TB-244.pdf
15-GENÇLİĞE HİTABE-METİN-ATATÜRK-244.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574179 Öğrenciler, Tanzimat devri edebiyatında Batı edebiyatından gelen yeni türleri bilir, özellikle gazetecilik, hikâye, roman ve tiyatro konularına ait metinleri tahlil eder.
2 1601614 Öğrenciler, Servet-i Fünûn edebiyatı yazarlarını bilir ve bu döneme ait hikâye ve romanları tahlil eder.
3 1601615 Öğrenciler, Millî Edebiyat dönemi yazarlarını bilir ve bu döneme ait roman, hikâye ve kısa hikâyeleri tahlil eder.
4 1601616 Cumhuriyet devri Türk edebiyatının önde gelen yazarlarını bilir ve örnek metin tahlilleri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4
2 5 5 5 4
3 5 5 5 4
4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek