Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE250 Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Eski Türk Edebiyatının sosyal hayatla bağlantısını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AK, Coşkun, Şair Padişahlar, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2001. BANARLI, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Yay., İstanbul 1971. Bursalı Mehmed Tâhir (2000), Osmanlı Müellifleri, C.II, Ankara: Bizim Büro. Büyük Türk Klâsikleri, C.1, İstanbul 1986, s.238-255. İPEKTEN, Halûk vd. (1988)., Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: KTB. LEVEND, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK, Ankara 1988. MENGİ, Mine (1997), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ. ÖZKAN, Ömer, Divan Şiirinin Penceresinden Osmanlı Toplum Hayatı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2007. ÖZTEKİN, Özge, Divanlardan Yansıyan Görüntüler, Ürün Yayınları, Ankara 2006.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Toplum Hayatının Edebiyattaki Yansımaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 40 1 40
2 Final Sınavı 40 1 40
54 Ev Ödevi 45 1 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şiir ve Sosyal Hayat
2 Divan Şiiri ve Sosyal Hayat
3 Yerleşim Yerlerinden Manzaralar
4 Devrin Ulaşım Araçları
5 Devrin Ulaşım Araçları
6 Devrin Giyim-Kuşamına Dair Bilgiler
7 Çiçeklerin Dünyasından Yansıyan Şiire ansıyan Dört Çiçek: Lâle, Gül, Sümbül, Karanfil
8 Devrin Eğlence ve Şenlik Anlayışlarından Kesitler
9 Sporla İlgili Öğeler
10 Ara Sınav
11 Dönemin Eğlence ve Şenlik Anlayışlarından Kesitler
12 Osmanlı Toplum Yaşantısına Dair Bazı Gelenek ve İnanışlar
13 Müzik ve Sağlıkla İlgili Unsurlar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600526 Her dönemde şiir ile sosyal hayatın iç içe olduğunu farkeder
2 1600527 Toplumda yer alan âdet ve alışkanlıkları öğrenir
3 1600528 Çeşitli mesleklere uygun ıstılahların olduğunu fark eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 4
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek