Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE228 Günümüz Halk Kültürü 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Yaşayan halk kültürünü çeşitli yönleriyle tanımak ve edebi metinlerde yer alan Türk kültür unsurlarını tespit edebilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Öcal Oğuz: Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi, Ankara, 2002. M.Öcal Oğuz: Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?, Ankara, 2009. M.Öcal Oğuz vd.: Kentler ve İmgeler, Ankara, 2004. M. Öcal Oğuz vd.: Yaşayan Geleneksel Kutlamalar, Ankara, 2005. M.Öcal Oğuz vd.: Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları, Ankara, 2005. M.Öcal Oğuz vd.: Yaşayan Geleneksel Meslekler, Ankara, 2005. Nebi Özdemir: Medya, Kültür ve Edebiyat, Ankara, 2008. Nail Tan: Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, İst., 2003. Erman Artun: Türk Halkbilimi, İst., 2005. Rıfat Araz: Harput'ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ank., 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşayan halk kültürünün temel kodları. âdetler, halk inançları ve geleneksel uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 3 2 6
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
28 Makale Kritik Etme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk kültürü, geleneksel kültür, yüksek kültür, popüler kültür, milli kültür kavramları GÜNÜMÜZ HALK KÜLTÜRÜ 1. HAFTA.docx
2 Kültür değişmeleri, kültür aktarımı, kültürel etkileşim, kültürel şok
3 Yaşayan geleneksel meslekler
4 Günümüz çocuk oyunları
5 Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
6 Kentler ve İmgeler KENTLER VE İMGELER.pdf
7 Kültür Turizmi KÜLTÜR TURİZMİ.pdf
8 Kültür Endüstrisi KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ.pdf
9 Yerel Medya yerel kültür ilişkisi
10 Ara sınav
11 UNESCO Dünya Kültür Mirası
12 UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi
13 Somut Olmayan Kültürel Miras kadroları
14 Yaşayan halk kültürü ve edebiyat ilişkisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1430998 Yaşayan Halk Kültürü ögeleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1419309 Kültürün nasıl devam ettiği ve nasıl evrildiği konusunda bilgi sahibi olur.
3 1428493 Geleneksel kültür ile popüler kültür arasındaki farkı kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 3
2 5 5 2 3 3
3 5 5 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek