Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE341 Karşılaştırmalı Edebiyat 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Dünya ve Türk edebiyatlarını tür, içerik, kavram ve teorik düzlemde karşılaştırma ve değerlendirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsel Aytaç Karşılaştırmalı Edebiyat İnci Enginün Mukayeseli Edebiyat Jale Parla Kölelik Efendilik Şarkiyatçılık Murat Belge Step ve Bozkır

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyadaki edebiyat türüne dair birikimle Türk edebiyatını farklı başlıklar altında Karşılaştırmalı Edebiyat yaklaşımı kıstaslarıyla değerlendirebilmeyi amaçlar. Dünya edebiyatı içerisinde Türk edebiyatının yerini görür ve analiz eder. Edebiyatın ülkeler çerçevesinde içerik ve tür açısından gelişimini değerlendirir ve analiz eder. Motif ve konu başlıklarının bu disiplinde ele alınış şeklini kavrar ve benzer uygulamalar yapar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 1 55 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı Edebiyat nedir? Edebiyat çalışmalarındaki yeri
2 Karşılaştırma edebiyatın dünya ve Türkiye’deki birikimine genel bakış
3 Türkiye’de bu disipline yönelik çalışan isimler: Jale Parla,Gürsel Aytaç, İnci Enginün,
4 Gürsel Aytaç, "Karşılaştırmalı edebiyatın çalışma şekli "
5 Gürsel Aytaç, "Karşılaştırmalı edebiyatın çalışma şekli"
6 Jale Parla Efendilik, Kölelik, Şarkiyatçılık
7 Jale Parla Efendilik, Kölelik, Şarkiyatçılık
8 Murat Belge, Step ve Bozkır
9 Ara Sınav
10 Şiirde Sone türüne dair karşılaştırma
11 Divan edebiyatı şekillerinin modern edebiyattaki kullanımı
12 Hikâye anlatıcıları düzleminde farklı kültürler Rus,Türk ve İran
13 Hikâye anlatıcıları düzleminde farklı kültürler Fransız,İngiliz, Alman ve İtalyan
14 Hikâye anlatıcıları düzleminde farklı kültürler Fransız,İngiliz, Alman ve İtalyan

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1611486 Karşılaştırmalı Edebiyat yaklaşımının ana çizgilerini öğrenmek ve uygulamak
2 1611487 Dünya edebiyatlarında tür, anlatı teknikleri, zaman ve edebi tür ilişkisi vb. birikimi görebilmek.
3 1611488 Türk edebiyatına türler, anlatı teknikleri ve zamanın değiştirici etkisiyle bakabilmek
4 1611495 Kavramlar çerçevesinde farklı kültürlere ait edebiyatları tanıma ve karşılaştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 3 4
2 2 3 4 3 4
3 2 3 4 4 4
4 2 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek