Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE351 Eski Türk Edebiyatında Edebi Üsluplar 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Eski Türk edebiyatındaki edebî akımlar hakkında inceleme yapıp tarihî dönemleri içerisinde bu akımların mensupları ve örneklerinin tetkikini gerçekleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER; Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Ahmet Atilla Şentürk & Ahmet Kartal, Eski Türk Edebiyatı Tarihi; KURNAZ, Cemal; Eski Türk Edebiyatı, Ankara, Berikan Yayınevi, 2011. ; MERMER, Ahmet; vd.; Eski Türk Edebiyatına Giriş, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. ; MERMER, Ahmet; KOÇ KESKİN, Neslihan; Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Ankara, Akçağ Kitabevi, 2006. ; MENGİ, Mine; Eski Türk Edebiyatı Tarihi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski Türk edebiyatındaki dört farklı edebî üslûp olan klasik üslûp, Sebk-i Hindî, Hikemî tarz ve Mahallî tarz hakkında örnekler eşliğinde inceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 2 5 10
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Türk edebiyatındaki edebî üslûplara dair genel bilgilendirme
2 Eski Türk edebiyatında klasik üslûp ve örnek metin incelemesi
3 Eski Türk edebiyatında klasik üslûp ve örnek metin incelemesi
4 Eski Türk edebiyatında Hikemî tarz ve örnek metin incelemesi
5 Eski Türk edebiyatında Hikemî tarz ve örnek metin incelemesi
6 Eski Türk edebiyatında Hikemî tarz ve örnek metin incelemesi
7 Eski Türk edebiyatında Sebk-i Hindî üslûbu ve örnek metin incelemesi
8 Eski Türk edebiyatında Sebk-i Hindî üslûbu ve örnek metin incelemesi
9 Ara Sınav
10 Eski Türk edebiyatında Sebk-i Hindî üslûbu ve örnek metin incelemesi
11 Eski Türk edebiyatında Sebk-i Hindî üslûbu ve örnek metin incelemesi
12 Eski Türk edebiyatında Mahallî tarz ve örnek metin incelemesi
13 Eski Türk edebiyatında Mahallî tarz ve örnek metin incelemesi
14  Eski Türk edebiyatı edebî üslûpları hakkında genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574952 Eski Türk edebiyatı içerisindeki farklı edebî üslûplara dair temel bilgiler elde edilir.
2 1574953 Eski Türk edebiyatının içerisinde barındırdığı çokseslilik farklı örnekler sayesinde öğrenilir.
3 1574955 Eski Türk edebiyatındaki edebî üslûpların kaynağı, temsilcileri ve örneklerine dair bilgiler elde edilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek