Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE357 Edebi Anekdotlar 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Edebi üretime "yayımlanmış eserlerleri" yle katkıda bulunan şair, yazarlara, Yunanca kökeni "yayınlanmamış şeyler" anlamına gelen anekdotlar etrafında yaklaşmak. Öğrencilerin edebiyat ile sıkı, daha hayati bir bağ kurmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Necip Fazıl Kısakürek, Babıali, Büyük Doğu Yayınları. Emin Karaca, Türk Basınında Kalem Kavgaları, Gendaş Yayınları. Süleyman Bulut, Nüktedan Yahya Kemal, Ahmet Rasim, Süleyman Nazif, Can Yayınları. Süleyman Bulut, Nüktedan Namık Kemal, Şair Eşref, Neyzen Tevfik, Can Yayınları. Ahmet Akgül, 16.ve17. Yüzyıl Osmanlı şair Tezkirelerinde Anekdot-Zihniyet İlişkisi, Çizgi Yayınları. Mehmet Nuri Yardım, Edebiyatımızın Güleryüzü, Yağmur Yayınları. Yahya Kemal Beyatlı, Siyasi ve Edebi Portreler, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları. Hakkı Süha Gezgin, Edebi Portreler, Kapı Yayınları. Cemal Süreya, 99 Yüz, YKY. Yıldız Ecevit, Ben Buradayım Oğuz Atay'ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası, İletişim Yayınları. Zeynep Kerman , İnci Enginün, Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş başa, Dergah Yayınları. Franz Kafka, Günlükler, çev. Kâmuran Şipal, Cem Yay. Apaçık Yüreğim, Charles Baudelaire, trans. Sait Maden, Türkiye İş Bankası Yay. Fernando Pessoa, Huzursuzluğun Kitabı,çev. Saadet Özen, Can. Yay. İlhan Berk, El Yazılarına Vuruyor Güneş, YKY. Cemal Süreya, Günler, YKY. Tomris Uyar, Gündökümü Bir Uyumsuzun Notları I, II, YKY. Cahit Zarifoğlu,Yaşamak, Beyan Yay. Sylvia Plath, Sylvia Plath’ın Günceleri, trans. Şadan Karadeniz, Oğlak Yay. Nilgün Marmara, Defterler, Everest.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

1.Anekdot kelimesinin değişen anlamı, "yayınlanmamış şeyler”den ”kısa, eğlenceli bir hikaye”ye, anekdotun gizli veya mahrem hikayeler ve gizli tarih ile ilişkisi. 2. Edebi anekdotların çağrısı ve okurların edebiyatla bağ kurma noktasında gözardı edilemez rolü. 3.Edebi anekdota katkıları itibariyle destanlar, kıssalar, söylenceler, portre, biyografi ve günlükler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Anekdot kelimesinin değişen anlamı - -
2  Edebi anekdotların çağrısı - -
3  Edebiyatla bağ kurma noktasında edebi anekdotların rolü - -
4 Mahremiyet ve gizlilik ihlali olarak edebi anekdot - -
5 Kısa, eğlenceli hikayeler olarak edebi anekdot - -
6 Ait olduğu dönemin edebi üretim ortamını ortaya çıkarması olarak edebi anekdot - -
7 Türk edebiyatında edebi anekdotlarıyla ön plana çıkan isimler - -
8 Türk edebiyatında edebi anekdotlarıyla ön plana çıkan isimler - -
9 Ara Sınav - -
10 Dünya edebiyatında edebi anekdotlarıyla ön plana çıkan isimler - -
11 Dünya edebiyatında edebi anekdotlarıyla ön plana çıkan isimler - -
12 Edebi anekdota katkıları itibariyle destanlar, kıssalar, söylenceler, portre, biyografi ve günlükler, Türk ve Dünya edebiyatından örnekler - -
13 Edebi anekdota katkıları itibariyle destanlar, kıssalar, söylenceler, portre, biyografi ve günlükler, Türk ve Dünya edebiyatından örnekler - -
14 Edebi anekdota katkıları itibariyle destanlar, kıssalar, söylenceler, portre, biyografi ve günlükler, Türk ve Dünya edebiyatından örnekler - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572848 Anekdot kelimesinin değişen anlamı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1572849 Edebi anekdotların okurların edebiyatla bağ kurma noktasında gözardı edilemez rolü olduğunu bizatihi kendileri tecrübe eder.
3 1572850 Edebi anekdotların vuku bulduğu dönemin edebi üretim ortamı hakkında bilgi sahibi olur. (Gizli, mahrem, açığa çıkmamış, yayınlanmamış) Alternatif bir edebiyat tarihinin oluşumuna tanıklık eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4
2 4 4 5 4
3 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek