Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE323 Türklük Bilimi Tarihi 927003 3 5 5

Dersin Amacı

Türklük biliminin içeriğini, Türkçe araştırmalarının ana çizgilerini ve Türkçenin temel kaynaklarını tanıtma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKAR, Ali, Türk Dili Tarihi (Dönem-Eser-Bibliyografya). DİLÂÇAR, A., Türk Diline Genel Bir Bakış. YÜCE, Nuri, “Türk Dilleri ve Lehçeleri” (Encyclopedia of Islam, İstanbul 1987),468b-530b). EREN, Hasan, Türklük Bilimi Sözlüğü.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türklük bilimine hizmet eden önemli isimler ve bu isimlarin araştırmalara sağladığı katkılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 11 1 11
8 Rehberli Problem Çözümü 9 3 27
34 Okuma 10 4 40
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türklük biliminin tanımı ve içeriği
2 Türklük bilimi çalışmalarının tarihî gelişimi
3 Türklük biliminin gelişimine katkı sağlayan önemli isimler ve eserler
4 Türkçenin güncel, tarihi ve etimolojik sözlükleri
5 Genel Türk dili tarihi kaynakları
6 Eski Türkçe dönemine dair çalışmalar
7 Orta Türkçe dönemine dair çalışmalar
8 Yeni Türkçe dönemine dair çalışmalar
9 Türkiye Türkçesi üzerine çalışmalar
10 Ara Sınav
11 Anadolu Ağızları üzerine çalışmalar
12 Çağdaş Türk lehçeleri üzerine çalışmalar
13 Yurt içinde ve yurt dışındaki Türk dili üzerine süreli yayın faaliyetleri
14 Genel ağda Türklük bilimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1394176 Öğrenciler, Türkoloji ile ilgili terimler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1381937 Türkoloji’nin ortaya çıkışını ve gelişimini kavrar.
3 1374998 Türkiye’deki ve yurt dışındaki Türkoloji ile ilgili eski ve yeni çalışmaları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek