Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE306 Harezm-Kıpçak Türkçesi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Türk dilinin tarihsel dönemlerinden Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ses ve şekil özelliklerini tanıtmak, ilgili metinleri okuyup anlayabilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-ATA, Aysu (2002). Harezm-Altınordu Türkçesi, İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi. - ARGUNŞAH, Mustafa-SAĞOL YÜKSEKKAYA, Gülden (2012). Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, İstanbul: Kesit Yayınları. -ECKMANN, Janos (2003), Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Yayına haz. Osman Fikri Sertkaya), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. -ERCİLASUN, Ahmet (2004). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. -HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1997). Harezm Türkçesi ve Grameri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. -VURAL, Hanifi-TOPARLI, Recep (2013). Kıpçak Türkçesi, Ankara: Son Çağ Yayınları. - VURAL, Hanifi-TOPARLI, Recep (2007). Harezm Türkçesi, Tokat: Öncü Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik ses ve şekil özellikleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin temsilcileri ve mevcut metinleri, Harezm-Altınorda ve Kıpçak yazı dillerinin karakteristik metinleri üzerinde gramatikal inceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 35 35
4 Quiz 1 20 20
48 Sözlü Sınav 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Harezm-Altınorda Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri Harezm Türkçesi Giriş.docx
2 Harezm-Altınorda Türkçesinin temsilcileri ve metinleri HAREZM TÜRKÇESİ İLE YAZILAN ESERLER.pdf
3 Harezm-Altınorda Türkçesinin karakteristik ses ve şekil özellikleri, isim çekim ekleri Harezm Kıpçak Türkçesi ses bilgisi İsim çekimi.pdf
4 Harezm-Altınorda Türkçesinin fiil çekim ekleri, dönem metinlerini okuma ve üzerinde gramatikal inceleme Harezm-Kıpçak Türkçesi fiil çekimi.pdf
Nehcü'l-Feradis Metin.jpg
001_LI.jpg
Kelime tahlilleri 1.jpeg
Kelime tahlilleri 1-2.jpg
5 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme Nehcü'l-Feradis 2-1.jpg
Nehcü'l-Feradis 2-2.jpg
Nehcü'l-Feradis 2-3.jpg
NF çeviri 2-1.jpg
NF çeviri 2-2.jpg
Kelime tahlilleri 2-1.jpg
Kelime tahlilleri 2-2.jpg
6 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme Nehcü'l-Feradis 3-1.jpg
Nehcü'l-Feradis 3-2.jpg
Nehcü'l-Feradis 3-3.jpg
Nehcü'l-Feradis 3-4.jpg
NF çeviri 3-1.jpg
NF çeviri 3-2.jpg
Kelime tahlilleri 3-1.jpg
Kelime tahlilleri 3-2.jpg
7 Harezm-Altınorda Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme NF 4-1.jpg
NF 4-2.jpg
NF 4-3.jpg
NF çeviri 4-1.jpg
NF çeviri 4-2.jpg
Kelime tahlilleri 4-1.jpg
Kelime tahlilleri 4-2.jpg
8 Ara Sınav
9 Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve dönemleri Kıpçak Türkçesinin Türk Dili Tarihi İçindeki Yeri ve Dönemleri.ppt
10 Kuman ve Ermeni Kıpçak Türkçesi metinleri Kuman ve Ermeni Kıpçakçası.ppt
11 Memluk Kıpçakçasının metinleri ve gramatikal yapısı Memluk Kıpçakçası.ppt
12 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme 19.JPG
20.JPG
21.JPG
Çeviri 1.jpg
Çeviri 2.JPG
13 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme 22.JPG
23 (1).JPG
24.JPG
Çeviri 2.JPG
14 Kıpçak Türkçesinin metinleri üzerinde gramatikal inceleme 25.JPG
26.JPG
27.JPG
Çeviri 3.JPG

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1405146 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1416930 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1420678 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1401132 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3
2 4 4 3
3 4 4 3
4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek