Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE308 Tasavvufi Halk Edebiyatı-II 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Türk edebiyatının önemli mutasavvıflarını tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anna Marie Schimmel, Tasavvufun Mistik Boyutları Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufiliğine Bakışlar Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi (Tasavvuf Başlığı) Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf Dilaver Selvi, Kaynaklarıyla Tasavvuf Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. Cilt Kemal Eraslan, Divan-ı Hikmet Seçmeler İsmail Özmen, Alevi Bektaşi Şairleri Antolojisi Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Edebiyat Tarihi-Metinler Erman Artun, Dini Tasavvufî Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri Yesevilik Bilgisi (Hazırlayanlar: Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı) Abdülkerim Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye Süleyman Ateş, İslam Tasavvufu Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü İslam Tasavvufu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Kaygusuz Abdal gibi mutasavvıflar ve eserleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 15 30
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yunus Emre'nin edebî şahsiyeti 1. Yunus Emre'nin Edebî Şahsiyeti.docx
2 Risaletü’n-Nushiye 2. Risaletü’n-Nushiye.docx
3 Yunus Emre Divanı’ndan örnek şiirler ve tahlili 3. Yunus Emre Divanı’ndan Örnek Şiirler Ve Tahlili.docx
4 Yunus Emre Divanı’ndan örnek şiirler ve tahlili 4. Yunus Emre Divanı’ndan Örnek Şiirler Ve Tahlili.docx
5 Yunus Emre Divanı’ndan örnek şiirler ve tahlili 5. Yunus Emre Divanı’ndan Örnek Şiirler Ve Tahlili.docx
6 Süleyman Çelebi ve “ Vesîlet’ün- Necât” 6. Süleyman Çelebi ve “Vesîlet’ün- Necât”.docx
7 “ Vesîlet’ün- Necât” ve mevlid yazma geleneği 7. “Vesîlet’ün- Necât” Ve Mevlid Yazma Geleneği.docx
8 Kaygusuz Abdal tarihi ve menkıbevî hayatı, edebi şahsiyeti 8. Kaygusuz Abdal Tarihî Ve Menkıbevî Hayatı, Edebî Şahsiyeti.docx
9 Kaygusuz Abdal’ın manzum ve mensur eserleri, şiirlerinden örnekler 9. Kaygusuz Abdal’ın Manzum Ve Mensur Eserleri, Şiirlerinden Örnekler.docx
10 Sınav 10. SINAV.docx
11 Hacı Bayram-ı Velî, hayatı, edebi kişiliği, eserleri 11. Hacı Bayram-ı Velî, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri.docx
12 Akşemseddin, hayatı, edebi kişiliği, eserleri 12. Akşemseddin, Hayatı, Edebi Şahsiyeti, Eserleri.docx
13 Niyazi Mısrî hayatı, edebi kişiliği, eserleri 13. Niyazi Mısrî Hayatı, Edebî Şahsiyeti, eserleri.docx
14 Erzurumlu İbrahim Hakkı, manzum ve mensur eserleri, Tefvizname 14. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Manzum Ve Mensur Eserleri, Tefvizname.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422039 Öğrenci Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram gibi mutasavvıfları eserlerinden hareketle tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek