Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE328 Halk Hikayesi 927003 3 6 5

Dersin Amacı

Halk hikayelerinin tür ve yapı özelliklerini, halk hikayesi anlatma geleneğini , Âşık Edebiyatı ile ilişkisini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şükrü Elçin: Kerem ile Aslı P. Naili Boratav: Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği Muhan Bali: Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikayesi Fikret Türkmen: Aşık Garip Hikayesi Fikret Türkmen: Tahir ile Zühre Hikayesi Ali Berat Alptekin: Kirmanşah Hikayesi Ali Berat Alptekin: Halk Hikayelerinin Motif Yapısı İsmail Görkem: Halk Hikayeleri Araştırmaları Sabri Koz, Doğan Kaya: Halk Hikayeleri I

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halk hikayesi anlatma geleneği, halk hikayesinin içerik özellikleri, Türk halk hikayeleri üzerine yapılan çalışmalar ve Türk halk hikayeleri metin tahlilleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 3 2 6
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
28 Makale Kritik Etme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk hikayesi tanımı, konusu, kaynakları ve diğer türlerle karşılaştırılması
2 Halk hikayelerinin şekil ve üslup özellikleri
3 Halk hikayelerinin epizot ve motifleri
4 Halk hikayeleri üzerine yapılan çalışmaların tarihçesi
5 Halk hikayesi anlatma geleneği
6 Dede Korkut Hikayelerinin etkisi ile oluşan halk hikayeleri (Bey Böyrek)
7 Kerem ile Aslı Hikayesi
8 Asuman ile Zeycan Hikayesi
9 Kirmanşah Hikayesi
10 Ara Sınav
11 Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikayesi
12 Tahir ile Zühre Hikayesi
13 Aşık Garip Hikayesi
14 Köroğlu'nun zuhuru kolu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
117005 1419796 Halk hikayelerinin biçim ve içerik özelliklerini kavrar.
117006 1420893 Halk hikayesi anlatma geleneğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
117005 5 5 3 4 4
117006 5 5 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek