Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE443 Folklor Kuramları 927003 4 7 5

Dersin Amacı

Halkbilimi ve halk edebiyatı ürünlerini farklı kuramlar dahilinde değerlendirerek öğrencilere yeni bakış açıları kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay. 2. Öcal Oğuz vd., Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1-2-3-4, Geleneksel Yayıncılık. 3. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. 4. Abdurrahman Güzel-Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yay. 5.Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Folklor hakkında bilgiler. 2. “Kuram” tanımları, folklor kuramlarına genel bakış. 3. İlk Halkbilimi Kuramları. 4. Metin Merkezli Halkbilimi Kuramları. 5. Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Folklor”, “halk” ve “kuram” kavramları
2 Folklor kuramlarını sınıflandırma çalışmaları
3 Erken dönem folklor kuramları
4 Tarihi-Coğrafi Fin Yöntemi- Urform
5 Axel Olrik'in Epik Kanunları
6 Psikoanalitik Folklor Kuramları
7 Raglan'ın Geleneksel Kahraman Kalıbı- Hobsbawn'ın Sosyal Haydut Kalıbı
8 Propp'un Yapısal Anlatı Çözümlemesi
9 Ara Sınav
10 İşlevsel Halkbilimi Kuramı
11 Sözlü Kompozisyon
12 Performans Teori
13 Alan Dundees'e göre “Halk”
14 Uygulamalı halkbilimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1575382 Alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgiye sahip olur.
2 1575384 Halk kültürüne dair geliştirilen yaklaşım ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
3 1575385 Halkbiliminin belli başlı kuramlarını öğrenir.
4 1575389 Öğrendiği folklor kuramlarını folklor ürünlerine uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 4 5 2
2 3 2 3 4 3 2 4
3 3 4 2 2
4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek