Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE406 Bilimsel Araştırma Teknikleri-II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Seçilecek bir konuyu bilimsel araştırma tekniklerine göre inceleyerek bir metin oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı, Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı.. 8. bs. (Güzem Yayınları, No. 15) İstanbul: Güzem. 2. Baloğlu, B. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi. 4. Bs. İstanbul: Der Yayınları. 3. Neuman, W.L. (2008). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2. cilt). 2. bs. Çev. Sedef Özge. İstanbul: Yayınodası. 4.Seçilen alanla ilgili diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Araştırma sorununun belirlenerek, verilerin tespiti, toplanması,verilerin analiz edilerek metin oluşturulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 3 5 15
21 Rapor Sunma 1 7 7
34 Okuma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Konunun Sınırlandırılması https://drive.google.com/file/d/1LeKEREOkFBeEM6DlnGPUDnLe6_0mpLBO/view?usp=sharing
Bekir Şakir Konyalı B.A.T..mp4
2 Verilerin Tespiti ve Toplanması
3 Kaynak Taramasının Yapılması-Kütüphanelerden Yararlanma
4 Arşivlerden Yararlanma
5 E-Kaynaklardan Yararlanma
6 Sözlü Kaynaklardan Yararlanma
7 Yabancı Kaynakları Tarama-Kütüphane,Arşiv-E-Kaynak
8 Konuyla İlgili Diğer Alanlarda Kaynak Taraması Yapma-Disiplinlerarası Çalışma
9 Verilerin Analizi ve Metin Oluşturma
10 Ara Sınav
11 Verilerin Analizi ve Metin Oluşturma
12 Verilerin Analizi ve Metin Oluşturma
13 Kaynakça Hazırlama,Etik İhlaller ve İntihal
14 Hazırlanan Metinlerin Yazım ve Sunumlarıyla İlgili Diğer Hususlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444175 Öğrenci bir konu seçerek, ilgili konuyu bilimsel araştırma tekniklerine göre inceleyerek bir metin oluşturur.
2 1444217 Seçilen saha ile ilgili veri toplaması yapılır
3 1444274 Verilerin akademik dil kullanılarak yazılması çalışmasına yönelik ön hazırlıklar yapılır.
4 1444333 Kaynakçaların yazılması ve düzenlenmesi.
5 1444503 Akademik yazı dilinin özellikleri kullanılarak çalışmanın bölümlerinin yazılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek