Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE408 Aşık Edebiyatı-II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Aşık edebiyatının 16.yydan günümüze genel özelliklerini ve önemli temsilcilerini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Cafer ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri Pertev Naili Boratav, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı 2. Cilt M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı M. Öcal Oğuz, Halk Şiirinde Tür Şekil Makam Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Erman Artun, Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Metin Özarslan, Erzurum Aşıklık Geleneği Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Türk Dili Dergisi Türk Halk Şiiri Özel Sayısı Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi İlhan Başgöz, Biyografik Halk Hikayeleri Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik Aşıklar hakkında hazırlanan biyografik eserler (Köroğlu, Karacoğlan, Aşık Ömer, Dertli, Seyrani, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Aşık Veysel, Ruhsati, Halil Karabulut

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

17.yydan günümüze aşık edebiyatı ve önemli temsilcileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 16. ve 17. yüzyıl Âşık Edebiyatının genel özellikleri aşık edebiyatı 1. hafta asenkron ders.mp4
AŞIK EDEBİYATI DERS NOTU 1.docx
2 Âşık Ömer, hayatı, edebî şahsiyeti, şiirleri ÂŞIK Ömer.docx
3 Gevherî, hayatı, edebî şahsiyeti, şiirleri gevheri.docx
4 Kayıkçı Kul Mustafa, Ercişli Emrah kayıkçı kul mustafa.docx
5 18. yüzyıl Âşık Edebiyatının genel özellikleri
6 19. yüzyıl Âşık Edebiyatının genel özellikleri
7 Ozan geleneğinin takipçisi Dadaloğlu
8 Şehir etkisinde âşıklar: Dertli, Seyranî
9 Dönemin diğer aşıkları: Âşık Şenlik, Erzurumlu Emrah, Bayburtlu Zihnî
10 Sınav
11 20. yüzyıl’da Âşık Edebiyatı
12 Âşık Veysel hayatı, edebî şahsiyeti
13 Aşık Veysel’den örnek şiirler ve tahlil
14 Günümüzde âşıklık geleneğinin durumu
15 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1429946 Öğrenci aşık edebiyatının 17.yydan günümüze genel durumu hakkında bilgi sahibi olur.
2 1430286 Önemli aşık edebiyatı temsilcilerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek