Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE428 Postmodernist Edebi Yaklaşımlar 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Belirli otoriteler tarafından kurulan her türlü kesinliğe, belirlenmişliğe karşı bir reddiye olarak postmodernizm ve bunun edebiyat teorilerine etkileri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, Çev. İsmet Birkan, BilgeSu Yay. *Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Umut Adanır, Doğu Batı Yay. *Stuart Sim, Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü, Çev. Mukadder Erkan-Ali Utku, E-babil Yay. *David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran, Metis *Peter Zima, Modern Edebiyat Teorilerinin Felsefesi, Çev. Mustafa Özsarı, Hece *Niall Lucy, Postmodern Edebiyat Kuramı, Çev. Aslıhan Aksoy, Ayrıntı Yay. *Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodenist Açılımlar, İletişim *Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları, Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yay. *Gencay Şaylan, Postmodernizm, İmge Yay. *Bedia Koçakoğlu, Postmodernizm Anlamsızlığın Anlamı, Hece *Ahmet Oktay, Postmodern Tahayyüle İtirazlar *Roman Kuramına Giriş, Zekiye Antakyalıoğlu, Ayrıntı Yay. *Patricia Waugh, Metafiction: Theory Practice of Self-Conscious Fiction, Routledge Patricia Waugh, Postmodernism: A Reader, Routledge Linda Hutcheon, A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, Routledge, Ihab Hassan, The Postmodern Turn and The Dismemberment of Orpheus

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

*Kusursuz teoriler şeklinde adlandırılan ve otoriteleri tartışılmaz olan ‘büyük anlatı’ların yıkılması olarak postmodernizm *Şüpheci, anti-temelci ve otoriteye karşı hoşnutsuz tavrı itibariyle postmodernizm *postmodern edebiyat teorileri (postyapısalcılık, postklasik anlatı bilim, okur merkezli teoriler, postmodern tarih kuramı vs.) *Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Postmodernizmin Gündelik Yaşamımız İçindeki Tezahürleri
2 Lyotard, Postmodern Durum, Büyük Anlatıların Yıkılması
3 Lyotard, Postmodern Durum, Büyük Anlatıların Yıkılması
4 Postmodernizmin Sınırlılıkları: Rölativizm, Aşırı Yorum
5 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar: Simülakr, Simülasyon, Don Delillo, Beyaz Gürültü
6 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar Metafiction, Kendi Kaydını Geçiren Öykü, John Barth
7 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar: Metinlerarasılık, Borges, Don Kişot'un Yazarı Pierre Menard/Ahmet Mithat Efendi, İstanbul’da Don Kişot
8 Türk ve Dünya edebiyatında postmodernist açılımlar: Üç Anlatı, Hilmi Yavuz
9 Arasınav
10 Postmodern edebiyat teorileri: postyapısalcılık
11 Postmodern edebiyat teorileri: postklasik anlatı bilim
12 Postmodern edebiyat teorileri:okur merkezli teoriler
13 Postmodern edebiyat teorileri:postmodern tarih teorisi
14 Değerlendirme: postmodern edebiyat teorilerinin imkan ve sınırlılıklarını

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537657 Büyük anlatıların yıkılması olarak postmodernizmin doğasını keşfeder.
2 1537658 Postmodern edebiyat teorilerinin imkan ve sınırlılıklarını farkeder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4
2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek