Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE432 Edebiyat ve Gelenek 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Gelenek ve edebiyat etkileşimini edebî türler üzerinde kavrama ve analiz etme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gelenek Maddesi İslam Ansiklopedisi Nadir El Bizri Felsefede Modern Öncesi Gelenekler ve Çağdaş Felsefede Düşünüş Ertan Örgen1940-1973 ARASI TÜRK ŞİİRİNDE “GELENEK” KAVRAMI ETRAFINDAKİ YAKLAŞIMLAR Hümeyra Hancıoğlu, Gelenek Üzerine Giritli Aziz Efendi Muhayyelat Emin Nihat Musameretnme Sabri Eyigün MODERN VE GELENEKSEL ROMANIN TEMEL FARKLARI VE POLİTİK GÜDÜMLÜ ROMANIN MODERN ROMAN İÇİNDEKİ YENİ KONUMU Alain Toraine Modernliğin Eleştirisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelenek kavramının modern dünya algısıyla düştüğü olumsuz anlam edebî türleri de etkilemiştir. Türleri oluşturan şekli özelliklerin dağılması ve kendisini yeni tecrübelere açık hale getirmesi hiyerarşiden ayrılmayı işaret eder. Türlerin zaman zaman kendi geleneğini oluşturmaya temayülleri olsa da 20. yy.da gelenek bireyin doğuşuyla terk edilmiştir. Bu ders, geleneğe dayalı ve geleneğe dayanmayan edebiyatı türler çerçevesinde anlamaya çalışır ve analiz eder.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 20 40
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelenek nedir? Felsefedeki tanımı Edebiyattaki tanımı Sosyolojik tanımı Edebiyatta Gelenek.pdf
2 Edebiyatta gelenek: Eski şiirde geleneksel düşünme ve yazma biçimleri olarak divan tertibi, mesnevi planı. Ömer Faruk Akün, Divan Edebiyatı geleneği.pdf
3 Geleneksel hikaye örneği olarak çerçeve hikaye Çerçeve Hikâye 2.pdf
Çerçeve Hikâye 1.pdf
http://devdergisi.com/Makaleler/381479966_4.pdf
4 gelenekselci ve modern roman Geleneksel Roman.pdf
http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/2025970382_12-GELENEKSEL%20ROMAN.pdf
5 gelenek algısı açısından şiir poetikaları Ahmet Haşim, Orhan Veli Kanık, Necip Fazıl Kısakürek. Poetika.pdf
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337116
6 Gelenek algısı açısından şiir poetikları https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337116
Poetika.pdf
7 modern şiir Modern Şiir.pdf
8 modern şiire karşı muhafazakar duruş http://www.turkoloji.cukurova.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/ertan_orgen_yeni_turk_siiri_gelenek_kaynaklar.pdf
9 ara sınav
10 modern hikâye Modern Muhafazakarlık Düzleminde Gelenek.pdf
modern hikâye.pdf
11 moderne karşı muhafazakar hikâye modern hikâye.pdf
12 moderne karşı muhafazakar hikâye Modern Muhafazakarlık Düzleminde Gelenek.pdf
13 modern roman
14 postmodern roman ve gelenek ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529537 Edebiyatta gelenek kavramıyla ilişkili yapı ve içeriği öğrenir.
2 1529539 Edebî metinlerdeki geleneksel kullanımlardaki değişimi gözlemler ve analiz eder.
3 1529541 Edebiyatın gelenekle ilişkisinin değişimine dair fikir sahibi olur ve metin tahlillerinde bu bilgiyi kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek