Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT277 Medeni Hukuk 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Medeni Hukukun Temel konuları olan Özel hukuka hâkim temel ilkeler, kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuk ve miras hukuku alanlarındaki temel kavram ve ilkeler hakkında meslek alanıyla ilgili problemlerin çözümü ve meslek imkânlarının geliştirilmesi bakımından temel bir formasyonun kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Şaban KAYIHAN, Medeni Hukuk Bilgisi, Seçkin Kitabevi, 4.Baskı, Ankara 2017. Prof.Dr. Serap HELVACI/Doç.Dr.Fulya ERLÜLE, Medeni Hukuk, Legal Yayıncılık, 6.Baskı,İstanbul 2020; Prof.Dr. Turgut AKINTÜRK/Yard.Doç.Dr.Derya ATEŞ KARAMAN, Medeni Hukuk, 25.Baskı, İstanbul 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri; Medeni Kanunun Uygulanması, hâkimin takdir Yetkisi, hâkimin hukuk yaratması; hakların kazanılmasında iyiniyet, hakların kullanılmasında iyiniyet (dürüstlük) ilkesi, ispat yükü, resmi sicil ve senetler; Kişiler Hukuku Kurumları: Gerçek kişiler ,kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, ölüm ve gaiplik, hak ve fiil ehliyetleri; hısımlık ve yerleşim yeri; kişiliğin korunması, ad ve adın korunması, kişisel durum sicili; Tüzel Kişiler; tüzel kişilerin ehliyetleri, hak ve fiil ehliyetleri; tüzel kişiliğin sona ermesi, dağılma, dağıtılma; dernekler, vakıflar; Aile Hukuku Kurumları: Nişanlanma, evlenme, eşler arasındaki mal rejimleri; evliliğin sona ermesi: evlenmenin hükümsüzlüğü, boşanma sebepleri; hısımlık hukuku: soybağı kavramı ve soybağının hükümleri, velayet kavramı ve velayete bağlı olan ve olmayan hükümler; Miras Hukuku Müesseseleri: yasal mirasçılık, atanmış mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, mirasın geçmesi; Eşya Hukuku Müesseseleri: Tapu sicili ve zilyetlik, Mülkiyet, sınırlı ayni haklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 1 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Hukuk Kavramı, Medeni Hukukun kapsamı, tüm özel hukuk alanında geçerli olan temel ilkeler ScreenRecorderProject3_1.mp4
İİBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi AVYS 1.Hafta.docx
2 Hakların kazanılmasında iyiniyet ilkesi ve uygulanması, İİBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 2.Hafta.docx
(İİBF-MH-2.Hafta)ScreenRecorderProject5.mp4
3 Hakların kullanılmasında iyiniyet (dürüstlük) ilkesi ve uygulanması İİBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 3.Hafta.docx
(İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
4 İspat yükü, resmi sicil ve senetler İİBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 4.Hafta.docx
(İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
5 Medeni Hukukta Kişiler: Gerçek ve tüzel kişiler. Gerçek kişilerde kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi İİBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 5.Haft.docx
(İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
6 Gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetleri. Fiil ehliyeti bakımından gerçek kişilerin sınıflandırılması İİBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 6.Haft.docx
(İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
7 Hısımlık ve yerleşim yeri İBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 7.Haft.docx
İBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 8.Haft.docx
İBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 8.Haft.docx
(İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
8 Kişilik hakları ve kişiliğin korunması davaları (İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
storage/app/public/mustafa.tiftik/131417
9 Tüzel Kişiler:Dernekler. Vakıflar. (İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
storage/app/public/mustafa.tiftik/131417
10 Aile Hukuku: Aile Hukukunun genel özellikleri-Nişanlanma Hukuku-Evlenme Hukuku İİBF-Medeni Hukuk Güz Dönemi 10.Hafta.docx
avys/mustafa.tiftik/2746-131417
11 Aile Hukuku: Soybağı Hukuku-Vesayet Hukuku İİBF-Medeni Hukuk, Güz Dönemi 11.Hafta.docx
(İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
12 Miras hukukunun temel kavramları. Mirasçılar- Ölüme Bağlı Tasarruflar (İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
storage/app/public/mustafa.tiftik/131417
13 Eşya Hukuku: Zilyetlik ve Tapu Sicili (İİBF. Medeni Hukuk.-(ScreenRecorderProject3_1)..mp4
storage/app/public/mustafa.tiftik/131417
14 Eşya Hukuku: Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar avys/mustafa.tiftik/2746-131417

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492510 Medeni Hukukun İlkelerini öğrenir.
2 1492508 Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş başlangıç hükümlerini öğrenir.
3 1492509 Medeni Hukukla ilgili her türlü metni anlayabilir.
4 1492511 Medeni Hukuk Uygulamasına katkıda bulunabilecek bir bakış açısı kazanır.
5 1492512 Yargı uygulamasını kolaylaştıracak pratiklik kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 2 5 4 5
2 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3
3 3 3 2 5 4 5 2 3 3 2 2 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3
4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3
5 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek