Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT279 Kent Tarihi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

kentin ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenci ders öncesi hazırlık yapar.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lewis Mumford (2007), Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yay., İstanbul. Ahmet Mutlu (2011), Kentli Hakları, Çizgi Kitabevi, Konya. Ruşen Keleş (2012), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Murray Bookchin (1999), Kentsiz Kentleşme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kent, uygarlık ve kültür ilişkisi 2. Kent nedir? 3. Kentlerin Özellikleri ve sınıflandırılması 4. Kentlerin ortaya çıkışıyla ilgili kuramlar 5. İlk yerleşim biçimleri 6. Tarım devrimi ve ilk köyler 7. İlk kentler (Mezopotamya, Mısır, Eski Yunan) 8. İlk kentler (Roma, Ortaçağ, Asya) 9. Türklerde ve Anadolu'da ilk kentler 10. Sanayi kenti 11. Kentleşme nedir? 12. Kentleşmenin nedenleri 13. Kentleşme-Kalkınma İlişkisi 14. Çağdaş kentleşme biçimleri (metropolitan kent, küresel kent, akıllı kent)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 3 5 1
10 Tartışma 3 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent, kültür ve uygarlık ilişkisi
2 Kent nedir?
3 Kentlerin özellikleri ve sınıflandırılmaları
4 Kentlerin ortaya çıkışıyla ilgili kuramlar
5 İlk yerleşim biçimleri
6 Tarım devrimi ve ilk kentler
7 İlk kentler (Mezopotamya, Mısır, Eski Yunan)
8 İlk kentler (Roma, Ortaçağ, Asya)
9 Arasınav
10 Sanayi venti ve Kentleşme
11 Kentleşme nedenleri, kentleşme-kalkınma ilişkisi
12 Çağdaş kentleşme biçimler (metropol kent) küresel kent)
13 Çağdaş kentleşme biçimler (küresel kentler, akıllı kentler)
14 Yııl sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492523 Uygarlık tarihinde kentin öneminini bilir.
2 1492524 Kentin ortaya çıkışıyla insanlık tarihinde meydana gelen değişimler hakkında fikir yürütebilir.
3 1492525 İlk kentlerin işlevleri ile çağdaş kentlerin işlevlerini karşılaştırabilir.
4 1492526 Kentleşme sorunlarını bilir ve yorumlayabilir
5 1492527 Kentleşme-yönetim ilişkisini kurabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek